Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Jun 2020

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
    
     ¢£ÁAPÀ: 04.06.2020 gÀAzÀÄ 01-45 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆæ ªÀiË®¸Á¨ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãï KvÁäj, ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÁn¨Éøï, ªÁqÀð £ÀA 06, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁn¨Éøï KjAiÀiÁzÀ ªÀÄl£ï ªÀiÁPÉÃðl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ, UÉeÉmÉqï C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 1710/-, 2) 460 UÁæA vÀÆPÀzÀ UÁAeÁ C.Q gÀÆ 10000/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2020, PÀ®A: 20 (©) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ
            ದಿನಾಂಕ 04.06.2020 ರಂದು 09-45 .ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸುಕಾಲ್ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಬೃಂದಾವನ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01 ಮಹೆಬೂಬ್ @ ಜೋಕಾಲಿ ಮಹೆಬೂಬ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್, ಜೋಕಾಲಿ, ವಯ:  35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿ, : ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿ ಹಾಕುವದು, ಸಾ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು. ಈತನು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿ 01  ಈತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ 810/-, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ 02 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವರದಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಅಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 50/2020, ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.

            ದಿನಾಂಕ–04/06/2020 ರಂದು 19-20 ಗಂಟೆಯಿಂದ 20-20 ಗಂಟೆಯ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತನು ಹಾಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಅಪಾದಿತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ರನ್ನು ನೋಡಿ ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪಾದಿತನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುವದಾಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದವುಗಳನ್ನು .1)180 M L BAGPIPER DELUXE WHISKY 07 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟು 743.61 RS .2) 90 ML ORIGINAL CHOICE  DELUXE WHISKY - 10 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 35.13 RS  ಒಟ್ಟು 351.30 RS - ಹಿಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 2160 ML  .ಕಿ1094.91 ರೂ /- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮದ್ಯದ ಪೋಚ್ ಗಳು ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಪಾದಿತನ ವಿರುದ್ದ  ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾದಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕವಿತಾಳ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರು 53/2020 ಕಲಂ-15(), 32(3) ಕೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ