Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Mar 2020

Reported Crimesಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ:
ದಿನಾಂಕ:28.03.2020 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರವರಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬೈಪಾಸ ರಸ್ತೆಯ ಬಸಣ್ಣ ಗಡಗಿ ಖಾನಾವಳಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಮದ್ಯದ ಪೌಚ್ ಗಳನ್ನು & ಟಿನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನದೀಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಪಂಚರ ಮತ್ತು , ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ತಾಬಾದಿಂದ ಕಾಲಂ ನಂ: 7 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮದ್ಯದ ಪೌಚ್ ಗಳು ಅ.ಕಿ 2,872/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಾಲು ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ C®ªÉ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 55ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: PÉÆqÉPÀ¯ï ºÁ.ªÀ. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 82/2020 ಕಲಂ: 32,34 ಕೆ.ಇ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಯಲ್ಲಿ  ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.

¢£ÁAPÀ 28/03/2020 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ C«ÄÃgï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ-25 eÁ- ªÀÄĹèA G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ºÉêÀÄ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ  ಇವರ vÀAzÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ G¼ÁîUÀrØ ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀnÖwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ SÁ¹A¸Á¨ï FvÀ£À DqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ G¼ÁîUÀrØ ¨É¼É ªÉÄÃAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, DqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉ DgÉÆæ SÁ¹A¸Á¨ï FvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀªÀ£É ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ D®A¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï , ªÀÄĤÃgï ¥ÁµÁ EªÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ SÁ¹A¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ §r ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ, ¥ÀPÉ̮ĩUÉ  M¼É¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, D®A¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï , ªÀÄĤÃgï ¥ÁµÁ EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀÄ  ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ,  ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠠ºÉÆ®zÀ°è dgÀÄVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß  PÉüÀ®Ä vÀ£Àß CtÚ C°¸Á¨ï vÀAzÉ C«ÄÃgï ¸Á¨ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä  ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 12-45  UÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä  vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀ SÁ¹A¸Á¨ï. D®A¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï , ªÀÄĤÃgï ¥ÁµÁ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ CªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ SÁ¹A¸Á¨ï FvÀ¤UÉ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ KPÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ  SÁ¹A¸Á§£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä C¥Àà£À£ÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ §A¢¢Ý« £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ. D®A¥ÁµÁ£ÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛAiÉÄ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀªÀ£É C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠠ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV CmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ,  ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ aQvÉì ¤Ãr DvÀ£À£ÀÄß  ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è zÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£ÀUÉ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ  ºÁUÀÆ vÀªÀÄä  ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 45/2020 PÀ®A: 447, 307, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ