Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Feb 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀÄ°UÀªÀÄä @ «dAiÀÄ®Qëöäà FPÉAiÀÄÄ £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸Àgï ¸Á: PÀ«vÁ¼ÀA , f:PÀ£ÀÆð¯ï , DAzÀæ¥ÀæzÉñï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:27-02-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ºÁUÀÆ 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À HgÁzÀ DAzÀæzÀ PÀ£ÀÆð¯ï f¯ÉèAiÀÄ DzÉÆä vÁ®ÆèQ£À PÀ«vÁ¼ÀAzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CfÓ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ , ¨sÁªÀ , £ÉUÀtÂÚAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ CªÀgÉ®ègÀÆ DPÉUÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ °èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀgÀÄ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ°UÀªÀÄä @ «dAiÀÄ®Qëöäà FPÉAiÀÄÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 25/12 PÀ®A.498(J) , 448, 323 , 504 , 506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ: 10.02.2012 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà,19ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀrzÁÝUÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå §AUÁgÀ¨sÁ« ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, E§âgÀÆ ¸Á: gÁªÀÄzÀÄUÀð §AzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É zÁjUÉ ºÁQzÀ PÀnÖUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ vÉUÉAiÀÄĪÀ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ ºÉüÀ®Ä £ÀªÀÄä vÀAzÉ §ªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÁj §Azï ªÀiÁrzÁÝgÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2012 PÀ®A: 341 , 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 10.02.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÁqÀÆègï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀįÉèñÀ 12 ªÀµÀð, ¸ÀĤÃvÁ 8 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ 1£É PÀæ¸ï PÀqɬĪÀÄzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ §Æ¢ mÁåAPÀgï £ÀA: PÉ.J-32/J-7514 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀįÉèñÀ£À §®UÁ®Ä vÉÆÃqÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV JqÀUÀ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼À §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. lPÀÌgï PÉÆlÖ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï£ÀÄß C¯Éèà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯Éãïì zÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° ¸Á: Pɦ¹ ¥ÁèAmï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉrØ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:-10/02/2012 gÀAzÀÄ 19-40 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀĹâ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀÄzÁV w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 518/- gÀÆ¥Á¬Ä1-¨Á¯ï ¥É£ÀÄß CA.Q.E¯Áè.1-ªÀÄlPÁ aÃn EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2012.PÀ®A.78(3).PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.02.2012 gÀAzÀÄ 71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,600/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.