Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jun 2018

Reported Crimes


                                                                                            

 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd¸Àé PÀlÖzÉ  CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  n¥ÀàgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ-30/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 C¸ÁèA ¨ÁµÁ ¦.L r.¹.L.© gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÀ§ÆâgÀÄUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ C¥Áæ¼À PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ  ¢- 30/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ UÀÆUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ  n¥ÀàgÀ §A¢zÀÄÝ, n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¹ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄå 32ªÀµÀð, eÁ- ªÀiÁ¢UÀ ¸Á- AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀÄ ºÁ.ªÀ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J 35/© 3226 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ  ªÀiÁ°PÀ£É ºÉ½gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£À°è CA.Q 10. ¸Á«gÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©üPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr  ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2018 PÀ®A 4(1J) 21 , JA,JA,Dgï,r  ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-    
ದಿನಾಂಕ.31-05-2018 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÉƪÀÄtÚ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-§AUÁgÀ§Ar vÁAqÀ vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð ಈತನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 29-05-2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಇಡಿ-6092 ಸವಾರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಮಡಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಳಿಕೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಗಾಂದಿ ಆಸತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 31-05-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-45 ಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.153/2018 PÀ®A: 279, 338,304(J) L¦¹.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2018 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.