Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Jan 2014

Reported Crimes

                  «±ÉÃóµÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆdÄ PÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
        ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆdÄ PÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹gÀĪÀ f¯Áè J¸ï.¦ ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁdgÀªÀgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÁUÀ¯Éà 3 «±ÉõÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉ. r¸ÉA§gï-2013£Éà wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ°èAiÉÄà f¯ÉèAiÀÄ ««zÉqÉ 60 ªÀÄlPÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, 90 d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀjAzÀ gÀÆ: 1,13,271/-dÆdÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. E¹àÃmï dÆdPÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ r¸ÉA§gï-2013 wAUÀ¼À°è MlÄÖ 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 142 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, CªÀjAzÀ dÆdÄ ºÀt: 3,00,015/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
«±ÉõÀ vÀAqÀzÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ, PÀvÀðªÀå ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀ ¦J¸ïL ¸À¸ÉàAqï :
         ¢£ÁAPÀ 02.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ¸À£ï ¸Á§ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. C°¸Á§ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï,rJ¸ï.© gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ zsÁ½ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ, DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 610/- gÀÆ ºÀt, ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉÃdÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå: 03/2014 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ïL ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà FgÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä «¥sÀ®gÁV PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉêɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2014 gÀAzÀÄ CªÀiÁ£Àvï UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦J¸ïL ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃmï dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁPÀĪÀ°è vÉÆÃjgÀĪÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£ÀPÁÌV «ªÀgÀuÉ PÉý ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ £ÉÆÃnøï eÁjUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.


¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ :
        ²æà gÀÄPÀÄä¢ÝÃ£ï ¹¦¹.519 AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ F »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå :90/2011 PÀ®A: 323,354, 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè «±ÉõÀ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ DgÉÆÃ¥À ¸Á©ÃvÁV, MAzÀÄ ªÀµÀð ¸ÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ 6000/- dįÁä£É «¢ü¹ wÃ¥ÀÄð §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è UÀA©üÃgÀ zÀÄ£ÀðqÀvÉ ¥ÀæzÀ²ð¹gÀĪÀ PÁgÀtPÁÌV ¢£ÁAPÀ: 03.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ªÀeÁUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÉ¨Áâ¼À  eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   gÀªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ R¨ÉÓAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀÄqÀÄUÉÆîÄ, ¸À°PÉ, §rUɬÄAzÀ, gÁr¤AzÀ, vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆrºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 341. 504. 323. 324. 325. 307. 506. gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 45  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£À ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ   ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ     G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À E.eÉ EªÀÀgÀÄUÀ½UÉ E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 40 gÀ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, EzÉ zÉéõÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ 2) gÁd¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   3) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ J¯ÁègÀÆ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À E.eÉ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÉÊUÀ½UÉ ¦üÃgÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 447. 504. 323. 324. 307. 506. gÉ/« 149 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 03-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á : PÀ«vÁ¼À 2) «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÀ«vÁ¼À ºÁ:ªÀ:UÁ½zÀÄgÀUÀªÀÄä PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ wæÃAiÀÄA§PÉñÀégÀ mÁQù¤ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ºÀt PÉüÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2400/- 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/14 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ & 420 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            ¢.03.01.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ bÀvÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ »gÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, F½UÉÃgÀ, 33 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: bÀvÀæ UÁæªÀÄ             EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀtÚ JA J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ   ¹§âA¢ AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1320/-, 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, & 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÉýzÁ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¸Á: UÀÄAd½î PÁååA¥À gÀªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                 ¢.03.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ« vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 42 ªÀµÀð, eÁ: CA©UÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¯Á̪ÀlV EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.J¸ï.L. FgÀtÚ JA gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.750/-, 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, & 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                       ¢£ÁAPÀ:03-01-2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄUÀÆgÉñÀégÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄgÀÄ G:ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á:J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ.1/- UÉ gÀÆ.80/- gÀAvÉ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ N.¹. £ÀA§gï aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ  ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä 1] MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn CzÀgÀ°è CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1010/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA:01/2014 PÀ®A: 420 L¦¹ 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

          PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§tÚ PÉgɺÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ PÀ¯Áåt JA§ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ  £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢: 03-01-2014 gÀAzÀÄ  16-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  1)mÁæöåPÀÖgï EAd£ï £ÀA§gÀ 5325-¹N 4366 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ-36 n-5976 2)mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ-36 nJ-7754 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ-36 nJ-7755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ .ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè (ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀzÉà ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ ºÀ¼Àî¢AzÀ  C:Q: 5000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄqÀzÀ£Á¼À  PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  ¦ügÁå¢  ²æà ªÀĺÁAvÀ¥Àà  PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ,¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÄ, ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ  ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/14 PÀ®A PÀ®A. 3, 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä£ÀgÀ¯ïì PÀ¤ì¸ÉÖ£ïì gÀƯï 1994 & PÀ®A  379 L¦¹  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.01.2014 gÀAzÀÄ    36 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Special Press Note

                                             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆdÄ PÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ

        ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆdÄ PÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹gÀĪÀ f¯Áè J¸ï.¦ ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁdgÀªÀgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÁUÀ¯Éà 3 «±ÉõÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉ. r¸ÉA§gï-2013£Éà wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ°èAiÉÄà f¯ÉèAiÀÄ ««zÉqÉ 60 ªÀÄlPÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, 90 d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀjAzÀ gÀÆ: 1,13,271/-dÆdÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. E¹àÃmï dÆdPÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ r¸ÉA§gï-2013 wAUÀ¼À°è MlÄÖ 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 142 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, CªÀjAzÀ dÆdÄ ºÀt: 3,00,015/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«±ÉõÀ vÀAqÀzÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ, PÀvÀðªÀå ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀ ¦J¸ïL ¸À¸ÉàAqï :

         ¢£ÁAPÀ 02.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ¸À£ï ¸Á§ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. C°¸Á§ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï,rJ¸ï.© gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ zsÁ½ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ, DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 610/- gÀÆ ºÀt, ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉÃdÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå: 03/2014 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ïL ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà FgÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä «¥sÀ®gÁV PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉêɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2014 gÀAzÀÄ CªÀiÁ£Àvï UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦J¸ïL ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃmï dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁPÀĪÀ°è vÉÆÃjgÀĪÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£ÀPÁÌV «ªÀgÀuÉ PÉý ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ £ÉÆÃnøï eÁjUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ :


        ²æà gÀÄPÀÄä¢ÝÃ£ï ¹¦¹.519 AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ F »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå :90/2011 PÀ®A: 323,354, 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè «±ÉõÀ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ DgÉÆÃ¥À ¸Á©ÃvÁV, MAzÀÄ ªÀµÀð ¸ÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ 6000/- dįÁä£É «¢ü¹ wÃ¥ÀÄð §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è UÀA©üÃgÀ zÀÄ£ÀðqÀvÉ ¥ÀæzÀ²ð¹gÀĪÀ PÁgÀtPÁÌV ¢£ÁAPÀ: 03.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ªÀeÁUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.