Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
                  ¢£ÁAPÀ: 13-08-2013 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ PÁ°PÀȵÀÚ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄAqÀ¯ï 62ªÀµÀð,PÀëwæÃAiÀiÁ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2 vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA. 2 gÀ°ègÀĪÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁPÉðl£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 3070/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:-25/05/2003.gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ªÀiÁ®£À©Ã @ gÀfAiÀĨÉÃUÁA UÀAqÀ C§ÄÝ®¥ÁµÀ eÁ°ºÁ¼À, 28 ªÀµÀð, eÁ;-ªÀÄĹèA,¸Á:-ºÀnÖ. ºÁ.ªÀ.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ  D.£ÀA.1 C§ÄÝ®¥ÁµÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 40.¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 4-vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ DUÀ FPÉUÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆæüvÀgÁzÀ 1).C§ÄÝ®¥ÁµÀ eÁ°ºÁ¼À vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¸Á§ 30 ªÀµÀð,ZÁ®PÀ, 2).¥ÀQÃgÀ¸Á§ eÁ®ºÀ½î vÀAzÉ fêÀ£À¸Á§ 50 ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À.3).ªÀi˯Á©ü UÀAqÀ ¥ÀQÃgÀ¸Á§ eÁ®ºÀ½î 48 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À.J®ègÀÆ  ¸Á:-ªÁqÀð.£ÀA.3.ºÀnÖ vÁ:-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. gÀªÀgÀÄ 50. ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÀÄÝ CAvÁ PÉýPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÀAvÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¦Pï D¥ï UÁr Rj¢¸À®Ä 1-®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ M¥ÀàzÉ EzÁÝUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-30/06/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ‘’¯Éà ¸ÀƼÉà UÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀÄðzÉ vÉUÉ¢gÀÄwÛÃj’’ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀzÉ ºÉÆzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÀAPÀ: 13.08.2013 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2013. PÀ®A.498(J),323,504,506, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.PÁ¬ÄzÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.08.2013 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   20,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.