Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ 03.02.2013 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. °AUÀ¥Àà vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà ¸Á: ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁ±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.32/2013 PÀ®A 143,147,148,504,323,324,506(2) ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 03.02.2013 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2013 PÀ®A 341,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ PÉÆÃmÁ UÀæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdƼÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð,¸Á: PÉÆÃmÁ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÁå¸À ¸ÉÆÖà ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÉÆÃ. 5/2013 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀAzÀ£À vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ¸Á: C¹ÌºÁ¼À FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸Á©ÃgÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ ¸Á: UÉÆãÁ¼À FvÀ£À DmÉÆà £ÀA,PÉJ-33/2888 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÉÆãÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2013 PÀ®A 279,338,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 01.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀÄÄAqÀ®UÀÄqÀØ FvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ªÀÄÄzÉÝÃ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÁUÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á: ªÀÄÄAqÀ®UÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ §mÉÖ ºÉÆUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀÄ. AiÀÄ®èªÀÄä ªÀAiÀÄ : 15 ªÀµÀð,FPÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀÄr¹°£À°è ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ EqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013 PÀ®A 376,302.201,¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(2)(5) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 05.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 085.00 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÁ®¨Á« 38 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀqÀzÀgÀUÀrØ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 45 ªÀµÀð 2) zÉêÀ¥Àà vÀAzsÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ ¦üÃgÁå¢zÁgÀ d£ÀgÀÄ PÀÆr PÀqÀzÀgÀUÀrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ zÀAqÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀPÁæt 49 ªÀµÀð 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð 3) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà 28 ªÀµÀð 4) UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð, 5) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð 6) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀqÀzÀgÀUÀrØ .01 jAzÀ 06 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 407 UÁr £ÀA PÉ.J-36-3119 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄüÀÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÉÃAUÁ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃPÀAvÀ¯Éà UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉÆ®zÀ°è ±ÉÃAUÁ ©wÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ KPÉ ¤ªÀÄä UÁrAiÀÄ£ÀÄß zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ©lÄÖ £ÀªÀÄä ±ÉÃAUÁ ºÉÆ®zÀ°è vÀA¢¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÉÄîÌAqÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ DgÀgÉÆæ £ÀA 7 £ÉÃzÀݪÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 323, 326, 504, 307, 506(2), 109, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


 

    ¢£ÁAPÀ 04-02-2013 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ¦.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀªÀiÁä G:ªÉÆèÉÊ¯ï ±Á¥ï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ rvr ªÉƨÉÊ¯ï ±Á¥ïzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgïUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ qÁæzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 13000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ 17650/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt:-


 

¢£ÁAPÀ 04-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÀåºÁß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀäªÀiÁjUÉ vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀÝ 10 JPÀgÉ £É®Äè ºÀÄ®Äè ºÁUÀÆ 4 JPÀgÉAiÀÄ ºÉÊ©æqï eÉÆüÀz ¸ÉÆÃ¥Éà §tªÉ ºÁQzÀÄÝ DzÉ ¸ÀzÀj §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀälÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ÀÀMlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C.Q.38,000.00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EzÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À C£Á£ÀÄPÀÄ®vɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸ï vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀÄtÚ, ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, eÁ-Qæ±ÀÑ£ï G-ÉMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-vÀ®ªÀiÁj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 01/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.02.2013 gÀAzÀÄ 183 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,100 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.