Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 31-05-2014 gÀAzÀÄ 00-30 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£Áßj PÁæ¸À zÁn eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ªÉÆû£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¯Áj £ÀA PÉJ 13 J-3797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÀĪÀÄPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ 13 J 3797 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀÄUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA Dgï.eÉ 27 f.J 6084 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdtÚ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµïð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀļÀÆîgÀÄ vÁ; f: vÀĪÀÄPÀÆgÀ FvÀÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ zÀªÀqÉUÉ vÀÄnUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.  UÀÄ£Éß £ÀA:  117/2014 PÀ®A.279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
          ¢£ÁAPÀ 29-05-2014 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÉæAiÀÄ ¤«ÄvÀå gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 38 ªÀµÀð ZÀ®ÄªÁ¢ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-gÁUÀ®¥À«ðvÁ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 31-05-2014 gÀAzÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ -gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß E½¹ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ CzÉ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀzÀ ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ ¸ÁªÀf qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ   ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 01- EAiÀÄÄ-9847 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ £ÀªÀÄävÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉ ¨Á¬ÄAzÀ,ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éà gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄAvÁVzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 110/2014 PÀ®A 279,304(J)L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JA « PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ 31-05-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ jêÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ {N¥ÉÃPÀ] MAzÀÄ JA.J¯ï,¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JA.J¯ï.¹ PÀvÀðªÀåzÀ ¦¹ 144 gÀªÀgÀ §gÉzÀÄPÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉÃ,EAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ 108 CA§å¯ÉãÀì °è M§â C¥ÀjavÀ  UÀAqÀ¸ÀÄ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ FvÀ£À£ÀÄß ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃQë¹zÀÄÝ , ªÉÊzsÀågÀÄ F C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ zÁjAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ JA.J¯ï,¹ §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F C¥ÀjavÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 40-45 ªÀµÀð ,JvÀÛgÀ 5 ¦Ãmï , vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©½PÀÆzÀ®Ä, UÀqÀØ, «ÄøÉà ¨ÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÁzÀUÀA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ,JqÀPÁ° vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ GAUÀÄgÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆý£À  w½ UÀįÁ© §tÚzÀ ZÀPïì CAV, MAzÀÄ PÀqÀĤð §tÚzÀ ¥Áåmï, ©½¸ÁåAqÉÆà §¤£ï, MAzÀÄ PÀ¥Àà §tÚzÀ CAqÀæªÉÃAiÀÄgï, F ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÉAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄr.Dgï. £ÀA-07/2014 PÀ®A- 174 ¹,Dgï.¦. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
F C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV, vÀªÀÄä ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ZÁ£À®UÀ¼À°è FvÀ£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ F §UÉÎ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è ¦.J¸ï.L ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.£ÀA.9480803847, ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ zÀÆ.¸ÀASÉå :08532-232570 CxÀªÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï zÀÆ.¸ÀASÉå : 08532-235635 (100)  UÉ ªÀiÁ»w w½¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è  «£ÀAw.
C¥ÀjvÀ UÀAqÀ¹£À ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.

1
f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï oÁuÉ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
2
UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ
AiÀÄÄrDgï £ÀA.07/2014 PÀ®A.174 ¹Dg惡,                                             ªÀgÀ¢ ¢: 31-05-2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ.
3
¦üAiÀiÁ𢠺ɸÀgÀÄ
vÉÆÃl¥Àà ¹¦¹ 144 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
4
ªÀÄÈvÀ  ªÀåQÛAiÉÆA¢V£À ¸ÀA§AzsÀ
---
5
ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ  UÀAqÀ¸ÀÄ.
6
«¼Á¸À
«¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè.
8
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀÄì
UÀAqÀÄ, CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀð
9
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
5 ¦Ãmï


10
ªÉÄʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
¸ÁzÁUÀA¥ÀÄ  ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR.
11
PÀÆzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
©½ PÀÆzÀ®Ä, UÀqÀØ «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É.
12
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
---
13
zsÀgÀ¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
vÀÄA¨Á vÉÆý£À UÀįÁ© §tÚzÀ ZÀPïì CAV, MAzÀÄ PÀqÀĤð §tÚzÀ ¥ÁåAmï , ©½¸ÁåAqÉÆà §¤£ï , PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ CAqÀæªÉAiÀÄgï,
14
UÀÄgÀÄw£À aºÉßUÀ¼ÀÄ
JqÀUÁ° vÉÆÃgÀĨÉgÀɽUÉ GAUÀÄgÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.
15
zÉÊ»PÀ H£ÀvÉUÀ¼ÀÄ
--
16
¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï
zÀÆ.¸ÀA.08532-232570, westrcr@ksp.gov.in , PSI -9480803847
  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ. 31-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀzÀ °ªÀiÁæPÀƯïØ ræAPïì ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆøÀzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ   ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ  zÁ½ ªÀiÁr1 ) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ: ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀÄ£Áå¼À, 32ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆüÀÆgÀÄ vÁ: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ2) CA¨Áf vÀAzÉ: GvÀÛ¥Àà ¸ÀgÉÆÃzÉ, 40ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UËvÀANt zÉêÀzÀÄUÀð.     EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,550/- gÀÆ., MAzÀÄ CASÉå¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ,  ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 3-45  UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2014. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ದಿನಾಂಕ 01.06.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 12.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮದ್ದೂರ ಜಂಬಪ್ಪ ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಆತ್ಕೂರು FvÀ£ÀÄ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ತರಹದ ಲೈಸನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡವನ್ನು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಬಗ್ಗೆ  ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ  ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀªÀÄZÀgÉÆA¢UÉ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ  15 ಲೀಟರ್ ಹೆಂಡ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ರೂ. 150=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2014 PÀ®A: 273.284. L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿ:31-05-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà CgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà AiÀÄzÀÝ®¢¤ß eÁwBªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¹gÀªÁgÀ FvÀನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ 1] ¹¢ÝQ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á§   ಇತನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ£À ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕಾಲು ತುಳಿದು ಜಗಳ ತಗೆದು ಎಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ -ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2014 PÀ®AB 323,504,506,109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB3[1][10]J¸ï.¹/J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2014 gÀAzÀÄ 22 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.