Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 02-12-2013 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆtÂUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÁAvÀªÀÄä 50ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£À°è ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀ¥Àà 55ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À    ¸ÁB UÉÆtÂUÀ£ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 50/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÀ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ: 03-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ, ಪ್ರಭು ಹೊಟೇಲ್ ಹತ್ತಿರ, UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀdÓ£ï ªÀAiÀiÁ: 38 eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ ¨ÁåqïÓ £ÀA: 5051, ¸Á: ±ÁAvÀUÉÃj vÁ:gÉÆÃt f:UÀzÀUÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ: KA-37-F- 442 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆ-ರಾಯಚೂರು, ಮಾನವಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು  ಇಳಿಸಲು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಳಿಯುತ್ತಾದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 65 eÁw:dAUÀªÀÄ (°AUÁAiÀÄvÀ) G: ¤ªÀÈvÀÛ PÉ.E.© EAfäAiÀÄgï ºÁUÀÆ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §æºÀä£ÀªÁr ºÀ¼Éà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಸಹ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೇಲೆ ಬಸನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿ, ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಊರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ, ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಅಳುಕುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2013 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
              ದಿನಾಂಕ: 02-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.15 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ-ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದ  ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï 25 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA-36-Y- 8912 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ dA¨sÀtÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G:ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಗೈಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲ ಮೊಣಕೈ, ಎಡ ಮುಂಗೈ, ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA:   84/2013 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.12..2013 gÀAzÀÄ  60 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.