Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Apr 2016

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 21/4/16 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɬÄAzÀ  27/4/16 gÀ 0830 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁV°£À ªÀÄzsÀåzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄM¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ C¯ÁäjUÀ¼À°èzÀÝ  50 UÁæA. §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ. 1,00,000/- gÀÆ. 500/- ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 35,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 1,35,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ. ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ 62 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 1-12-116/116 qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/16 PÀ®A 454 457. 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ 26/4/16 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ªÁ¸À« PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è£À gÀƪÀÄ £ÀA.3 gÀ°è ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ zsÀj¹zÀÝ qÉʪÀÄAqï £ÉPÉè¸ï ¸Émï 110 UÁæA. CA.Q. gÀÆ.2,75,000/- CªÉÄÃjPÀ£ï qÉʪÀÄAqï £ÉPÉè¸ï 80 UÁæA. CA.Q.gÀÆ. 2,00,000/- ¹.gÉhÄqï. ¸ÉÆÖÃ£ï ºÁUÀÆ FAiÀÄgï jAUïì ¸Émï 55 UÁæA. CA.Q. gÀÆ. 1,37,500/- ¦PÁPï £ÉPÉè¸ï ºÁUÀÆ jAUïì ¸Émï 30 UÁæA. CA.Q. gÀÆ.75,000/- §AUÁgÀzÀ ¯ÁAUï ZÉÊ£ï 30 UÁæA CA.Q. 75,000/- PÀjªÀÄuÉUÀ¼ÀļÀî §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ 50 UÁæA. CA.Q.gÀÆ. 1,25,000/- AiÀiÁAnPï £ÉPÉè¸ï ºÁWÀÆ FAiÀÄgï jAUï ¸Émï 30 UÁæA. CA.Q. gÀÆ.75,000/- 4 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 50 UÁæA. CA.Q.gÀÆ.1,25,000/- ¸ÉÆä JQÖÃjAiÀiÁ ¸Áälð ¥sÉÆãï CA.Q.gÀÆ. 7,000/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q gÀÆ. 10,94,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß dÆåªÉ®j ¥ÁPÉmïUÀ¼À°è ºÁQ J¯ÁèªÀ£ÀÄß ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£À°èlÄÖ CzÀgÀ f¥Àà£ÀÄß ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ vÀªÀÄä CvÉÛ-ªÀiÁªÀ £ÀªÀjUÉ ¨É½UÉÎ ¸ÀÄjUÉ PÁAiÀiðPÀæªÀÄ JµÀÆÖwÛUÉ EzÉ JµÉÆÖÃwÛUÉ K¼À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä vÀ£Àß gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÀiÁr PÉÆAr ºÁQ PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/4/16 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¤«ÄµÀ ©lÄÖ ªÁ¥Á¸ï gÀÆ«ÄUÉ 2340 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ, ¨ÁåV£À °ènÖzÀÝ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÁå¤n ¨ÁåUÀ & CzÀgÀ°èzÀÝ qÉʪÀÄAqï, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ &ªÉÆèÉʯï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÉÄÃWÀ²æà UÀAqÀ ¨Á®gÁd E®ÆègÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw DAiÀÄðªÉʱÀå G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/16 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ :26-04-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀlÖqÀzÀ  ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ 30ªÀµÀð,ºÁjd£À ¸Á- ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ.PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¤AwzÀÝ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ©.J¸ï.ºÉƸÀ½î ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 480/-, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVzÀÝjAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ J£ï.¹. £ÀA. 01/2016 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆæv£ÀÀ «gÀÄzÀÝ J¥sï.L.Dgï. zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃlð PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹.634 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ: 27/04/2016 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016 PÀ®A;78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                26/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ®ºÀ½î ¸ÀªÉð £ÀA 18 eÁ®ºÀ½î ¹ÃªÀiÁ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ¢æQ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-eÁ®ºÀ½î FvÀ£À  ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀÝ 2 eÉÆüÀzÀ ¸À¥ÉàAiÀÄ §tªÉÄ,  3 ¸ÉÃAUÁzÀ §tªÉÄ ¢£ÁAPÀ 26-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀ° MlÄÖ=50,000=00gÀµÀÄÖ ®ÆPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¦ügÁå¢ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝCAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 04/2016  CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ         
AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 27-4-2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-27 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೋ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ತಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  2-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ್ @ ಭೀಮಣ್ಣ 58  ವರ್ಷ, ಜೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಜೆ.. ಇವರ ಮಡಿವಾಳ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ   ಮನೆಯ ಗೇಟಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು ನಂತರ ತಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಇಸಾಕ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರ ದೇಹ ಬಾತು ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಇಸಾಕ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಇವರು ಪಿ.ಎಸ್..ರವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಪಿ.ಎಸ್..ರವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಪಿ.ಎಸ್..ರವರು ಗೇಟ್ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ತೆರೆಯಿಸಿ, ಬಿಲಾಲ್ ಎಂಬ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು,  ಶವವನ್ನು ಆತನ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ  ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಇಸಾಕ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ತಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕಾರ ಇಸಾಕ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಇವರು ಶವವನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಗೇಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಇದ್ದುದರ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 8/2016 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :28.04.2016 gÀAzÀÄ 32 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.   

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 25/4/16 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉnÖ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ±ÉnÖ 50 ªÀµÀð eÁw ªÉʱÀågÀÄ G:QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 3£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß   ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ 3£Éà ªÉÄÊ PÁåA¥À PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä UÉÆzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ DªÀ£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ  wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26-04-2016 gÀAzÀÄ 0810 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.