Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Oct 2013

Reported Crimes
 :: £Á¼É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ½AzÀ £ÀUÀgÀzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¸À¨sÉ::


              £Á¼É ¢£ÁAPÀ: 20.10.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄUÀªÀĪÁUÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀAZÁgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉÎ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ CmÉÆà ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ , G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè CmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ   PÉÆjgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ : 18/10/13 ರಂದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು.) ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ.ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ ರೂ 4,595/- ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ನೊಕೀಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಮಟ್ಕಾ ಬರೆದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಸಾ-ಮಾನವಿ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ರಮೇಶನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.215/2013 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು CzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:18-10-2013 gÀAzÀÄ 14-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ s ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA:01 wªÀÄäAiÀÄå@§ÄqÀØ¥Àà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ £ÀgÀ¸ÀtÚ zÀ¤ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁPÀ¥Àà ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è ¤£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 01 ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ²æà gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå , 28 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ C°èUÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, vÀªÀÄäA¢gÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ, ²ªÀPÁAvï, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå¤UÉ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ, ²ªÀPÁAvÀ¤UÉ, CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2013 PÀ®A. 143,147,341, 323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

                ¢£ÁAPÀ:18-10-2013 gÀAzÀÄ 13-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ zsÀ¤ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀiÁ°UËqÀgï , 45 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ü ºÉAqÀw E§âgÀÆ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ ¸ÀAvÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå¤UÉ , ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2013 PÀ®A. 143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:18-10-2013 gÀAzÀÄ 15-45 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ (ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-36 EJ-5721 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ)FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-36 EJ-5721 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĨsÁµïZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄgÁoÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀnÖ¬ÄAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀgÀÄ«£À°è ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ, »ªÀÄärUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆtPÉÊUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢®è, Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ, PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2013 PÀ®A. 279.337.338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

                ¢£ÁAPÀ:-17/10/2013. gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ dAUÀ §ºÀzÀÆÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J.¦.09-JDgï-0640 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀPÉÌ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À PÉÆUÀAn ¥ÁåPÀÖj PÀqÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¥ÉÆÃvÁß¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À ©æeïØ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ dAUÀ §ºÀzÀÆÝgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dA¦£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¹zÀ ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄ°è ZÁ®PÀ dAUÀ §ºÀzÀÆÝgÀÄ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É PɼÀV£À vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ,ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2013.PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಪಿರ್ಯಾದಿ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 55 ªÀµÀð eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBAiÀÄ®PÀUÀlÖ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.FvÀನು ತನ್ನ ಮಗ¼ÁzÀ ಹಂಪಮ್ಮಳನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 8-9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ  ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನು ದುಡಿಯದೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಚಟದವನಿದ್ದನು, ಹಾಗೂ  ಹೆಂಡತಿ ಹಂಪಮ್ಮಳಿಗೆ ತನ್ನ ಚಟಕ್ಕೆ ಹಣಕೊಡುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದರು ತನ್ನ ಚಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದಸರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮನಗೆ ಹೋಗಿ ದಿನಾಂಕ 16.10.2013 ರಂದು ವಾಪಸ್ಸ ಬರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತಾ 4000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18.10.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 02.30 .ಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ನಾಗಪ್ಪನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ  ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ  ಹಂಪಮ್ಮಳಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಕುತ್ತಿಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 120/13 ಕಲಂ 498(),302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À FvÀ£À CPÀÌ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀļÀîAiÀÄå, DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢gÀÄ vÀªÀÄä CPÀ̼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢jUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÆÝ C®èzÉà dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CPÀÌ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀ©âzÀÄÝ  C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2013 PÀ®A 504, 323, 324, 354, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ @ ©üêÀÄtÚ 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 168 PÉ.J¸ï.¹.©.PÁélæ¸ï PÀªÉÃj £ÀUÀgÀ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ 3 £Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ 18 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À C¸Àâ£ï EAd¤ÃAiÀÄjAUï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À VjñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉUÉ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ,¸ÀÄzsÁPÀgï VjñÀ EªÀgÀÄ ±ÀPÀÌw£ÀUÀzÀ PÉ.¦,¹. AiÀÄ°è ªÉ°ØAUï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ w¥ÀàgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ VjñÀ «£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgï PÀÆr PÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄVzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉtªÀÅ ¹UÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ; 19.10.2013 gÀAzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. DrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.10.2013 gÀAzÀÄ  113 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.