Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Aug 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 03-08-2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÀ̺Àß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀå   ¦ügÀå¢ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 23 eÁ F½UÉÃgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §A¢zÀÄÝ   ¥ÉmÉÆæ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î gÉÆÃr£À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ £ÁUÀgÁd ¸ÀdÓ£À EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæ¯ï §AQUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀħAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀĸÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÀå¢AiÀÄÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ EzÀÄgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ  ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À  ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV   EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014 PÀ®A:279,338,L.¦.¹ & 187  L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ದಿನಾಂಕ : 05-08-2014 ರಂದು 10-15 ಎ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ನಾಲಾ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಟ್ಟೇಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್ , ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ್ ಉ: ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಬಾರಕೇರ್ ಓಣಿ ಮಸ್ಕಿ   ತಾ: ಲಿಂಗಸೂಗೂರು FPÉಯು ಬಸ್ ನಂ ಕೆಎ-34 ಎಫ್-1210 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು , ಸದರಿ ಬಸ್ ನ್ನು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  ದೇವೆಂದ್ರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಎನ್..ಕೆ.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ- ಕೆಎ-34 ಎಫ್-1210 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ ಡಿ.  ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಪಿ-16 ಟಿವಿ-3248 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು , ಮತ್ತು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ  ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ , ಹೊನ್ನನಗೌಡ, ಮಹಾಂತಗೌಡ, ಗುಂಡಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 183/2014, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁeï vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ gÁªï eÁVÃgÀzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀätgÀÄ G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á: ¨ÁæºÀätgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ©üêÀĸÉãÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°èzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.182/2014, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        
                 ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೃತ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ 59 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಗ್ರಾ,ಪಂ,ಸದಸ್ಯ ಸಾ|| ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿತಾ|| ಸಿಂದನೂರು FvÀ£ÀÄ  ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 31.07.2014  ರಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಸ್ಕಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 27/02 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31.07.2014 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 04.08.2014 ರ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿಂದ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಎಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ªÀĹÌಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 04/2014 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ d«ÄÃ£ï ¸ÀªÉð £ÀA 16/©-1 13 JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ F±ÀégÀzÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ fÃuÉÆÃðzÁÝgÀPÁÌV ªÉÄÃzÀQ£Á¼À zsÀtÂAiÀĪÀgÀÄ d«ÄãÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß dAUÀªÀiï d£ÁAUÀzÀ ¸ÀÆUÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß Hj£À d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ:48, eÁ:°AUÁAiÀivï   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸ÀÆUÀAiÀÄå¤UÉ PÉýzÀÄÝ CzÉà ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ N.J¸ï £ÀA 349/14 gÀ°è ¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß PÉý zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÁªÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¸ÀªÀÄ£ïì EAzÀÄ eÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, KPÉà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄ£ïì eÁj ªÀiÁr¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ PÉüÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ¢£ÁAPÀ:-4-8-2014 gÀAzÀÄ 8-00 J.JAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÆUÀAiÀÄå 2) ±ÀA¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå 3) £ÁUÉñÀ 4) ªÀÄ°èPÁdÄð£ï   5) §¸ÀìAiÀÄå 6) ±ÀAPÀæAiÀÄå 7) UÀAUÀªÀÄä 8) ±ÁgÀzÀªÀÄä 9) CªÀÄgÀªÀÄä J®ègÀÆ eÁ: dAUÀªÀiï ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀ°PÉÌ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §A¢gÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀmÉÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À 111/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 gÀÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                               

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2014 gÀAzÀÄ    111 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   19,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.