Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Nov 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ:13-11-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಘಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ, 32ವರ್ಷ, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ:ಮಾತ್ಪಳ್ಳಿ ತಾ;ದೇವದುರ್ಗ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಇವಳಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ PÀj§¸Àì¥ÀàUËqÀ@ªÀÄÄzÀÄPÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸Àì¥Àà,55ªÀµÀð, ºÁUÀÄ EvÀgÉ E§âgÀÄ J®ègÀÄ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:ªÀiÁvÀà½î UÁæªÀÄ.FvÀ£ÀÄ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಆರೋಪಿತರು ಸಮಾನ ಉುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆತನ ತಾಯಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೊಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅರೋಪಿ ಕರಿಬಸ¥ïಪ್ಪಗೌಡ  ಕೂದುಲು ಹಿಡಿದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೂ ಸಹ ಅರೋಪಿತರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು,  EgÀÄvÀÛzÉ  ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2014 PÀ®A;448, 323, 354, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 15.11.2014 ರಂದು 17.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಸ ಪವರ್ ಹಿಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿ ಎಸ.ಎಂ.ಹಾಜಿ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಸುಲ್ತಾನ, ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ,: ಮೇಸನ್, ಸಾ: ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ  ºÁUÀÄ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ್ ಬಹಾರ್ ಎನ್ನುವ ಜೂಜಾಟವನ್ನುಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಪಂಚರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ,. 4500/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 17.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 18.15 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಮರಳಿ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2014 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆà PÁAiÉÄÝ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.
          ದಿ: 15-11-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1630 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚುರು ನಗರದ ರಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಾದ ಕೊರಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಂಬಪ್ಪ ವಯಾ: 28 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕೊರವರು : ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಸಿಯಾತಲಾಬ ರಾಯಚೂರು ಎಂಬುವನು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾದಿಂದ ವಿಷೊಊರಿತ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರುವ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿಮಿತ್ಯ ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqï ð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âªÀÄ¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃUÉ ದಾ½ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿರನ ಕಡೆಯಿಂದ 50 ಲೀ ಸೇಂದಿ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 500/ ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 108/2014 ಕಲಂ 273, 284, .ಪಿ.ಸಿ 32, 34 ಕೆ; ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                                  
ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ±ÀºÀeÁzÀ©Ã UÀAqÀ £ÀfÃgÀ¸Á§ 40ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉ  ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) E¨Áæ»A¸Á§ vÀAzÉ vÁdĢݣï¸Á§ 60ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ಸಾಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಳ್ಳೂರು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 11-11-2014 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ, ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದುಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದುಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 1, 7 ಮತ್ತು 8 ನೆದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಬರುವಂತೆ  ವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 295/14 ನೆದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  263/14 PÀ®A. 147,148,149,448,504,354 506 L.¦.¹.  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
     AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                          
            ªÀÄÈvÀ «ÄxÀÄ£ï ZÀPÀæªÀwð @ ¥ÁZÀÄ ZÀPÀæªÀwð vÀAzÉ ºÀj¥ÁzÀ ZÀPÀæªÀwð 30 ªÀµÀð ¨ÁæºÀät MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:Dgï.ºÉZï.£ÀA 3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦ülì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ PÀAqÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¦ülì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ;16-11-2014 gÀAzÀÄ 3-50 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ G¥ÀPÁ®ÄªÉ £ÀA§gÀ 9Dgï ªÀiÁqÀ²gÀªÁgÀ ±ÁSÉ ¸ÀgÀ¥À½ £ÀA§gÀ 25  £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è E½zÀÄ vÀÆ©¤AzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¦ülì §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀAzÉúÀ«®è CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 49/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
           ದಿನಾಂಕ   15-11-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಅಮರೇಶ ವಯಸ್ಸು 23 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ್ ಉ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಬೆಂಚಮರಡಿ £À£Àß ತಂದೆ ಮೃತ  ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ್, ಟಾಟಾ ಎ,.ಸಿ,.ಚಾಲಕ ಸಾ: ಬೆಂಚಮರಡಿ ಈತನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗಡ ಬಾಯಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗ ಆತನು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿ ಮಲಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದಾಡಿ ಹೋಗಿ, ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ  ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಲೈನಿನ ಕಬ್ಬಣಿದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಲುಂಗಿಯಿಂದ  ನೇಣುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,ಮೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ  ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಣುಹಾಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-30 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ  ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16/2014 ಕಲಂ; 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.11.2014 gÀAzÀÄ  92 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.