Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

 gÁªÀÄQæµÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁwB F½ÃUÉÃgÀ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB 73 PÁåA¥À £Á±ÀgÁAiÀÄt¥Àà PÁåA¥À FvÀ¤UÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ EzÀjAzÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸Éë¸ÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ DA§Ä¯É£Àì£À°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÉå ªÀÄzsÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ f.ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄĸÀ®AiÀÄå ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð eÁwB F½ÃUÉÃgÀ GBPÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB 73 PÁåA¥À £Á±ÀgÁAiÀÄt¥Àà PÁåA¥À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå: 13/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 08.12.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á. ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀAzÀ° ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÉêÀgÉUÉ J¯Éà ¥ÀÆeÉ PÀlÄÖ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï gÁwæ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®V ¸Àé®à ºÉÆwÛ£ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀįÉAzÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀ PÁgÀt AiÀÄdÕPÉÌAzÀÄ §lÖ°£À°è PÀ°¹lÖ «µÀªÀ£ÀÄß ¤ÃgÀAvÁ w½zÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/11 PÀ®A. 11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ : 08.12.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á. ¤¯ïUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 3 ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀi˯Á° ªÀĹâAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà PÀÄgÀħÄgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DzÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ"¯Éà ¨ÁåqÀgï ¸ÀļÉîà ªÀÄUÀ£É"É JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¤ªÀÄä zsÀ£ÀPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ©Ã¢ ¥Á®Ä ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ 6 mÁæöåPÀÖgï eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DzÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/11 PÀ®A. 504,324,506,435 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÄ PÀ®A. 3[1][10] J¸ï.¹. AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉƺÀäzï ªÀÄƸÁ vÀAzÉ AiÉÄøÀÄ gÀvÀߪÀÄä ¸Á. EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ J£ï.f.M. D¦üù£À ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¤AwgÀĪÁUÀ ªÉƺÀäzï eÁ»ÃgÀ 14 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «.Dgï.J¯ï. §¸ï £ÀA. PÉ.J. 25/¹. 1054 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ï¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀzÉà MªÉÄäÃ¯É §¸Àì£ÀÄß QæqÁAUÀtzÀ PÀqÉUÉ wjV¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÀgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ CVzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝÁãj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉƺÀäzï ªÀÄƸÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2011 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ 57 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.