Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Mar 2015

Reported Crimes

                          ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       17-03-2015 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆægÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁßxÀ ¢ªÁ£ï 43 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:eÁ®ºÀ½î & 2) gÉõÀä UÀAqÀ £ÀÆgÀÄ ªÀĺÀªÀÄzï JqÁæ«Ä 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-:eÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¹§¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1) 3010 /- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q E®è 3) JgÀqÀÄ ¥ÉãÀÄßUÀ¼ÀÄ. C. Q 10 gÀÆ /- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2015 PÀ®A 78(111)  PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 17-03-15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ    ಯಂಕಪ್ಪ ತಂ ರಾಮಣ್ಣ  ವ.20 ಜಾತಿ ಯಾದವ . ಸಾ ಕೋಟ್ನೆಕಲ್  ತಾ ಮಾನವಿ FvÀನು ಕೋಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಯ  ಮುಖಾಂತರ  ಆರೋಪಿ ನಂ 01  ಬಸವರಾಜ ತಂ ಹನುಮಂತ ವ 20 ಜಾತಿ ಜಾತಿ ನಾಯಕ ಸಾ ಕೋಟ್ನೆಕಲ್  ತಾ ಮಾನವಿ . ಉ.ಕವಾಸ್ಕಿಬಾಕ್ಸರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36- ಕೆ. 6034  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ ಕೋಟ್ನೆಕಲ್  ತಾ ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ಕವಾಸ್ಕಿಬಾಕ್ಸರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36- ಕೆ. 6034  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಕ್ಕೆ  ಸಿಂಧನೂರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಲಮುಂಗಿ-ಉಮಾಲೂಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌಡಪ್ಪಕಲಮುಂಗಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗುವಾಗ  ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ತಾವರಗೇರ  ಕಡೆಯಿಂದ  ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಂ ಆದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ವ.35 ಜಾತಿ ಜಂಗಮ .ಉ.ವ್ಯಾಪಾರ, ಯಮಹ .ವೈ.ಬಿ.ಆರ್. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ - ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. ME15TSDF5A2008583  ಚಾಲಕ  ಸಾ . ಜಾಲಿಹಾಳಕ್ಯಾಂಪ ತಾ ಸಿಂಧನೂರು ಈತನು  ತನ್ನ ಯಮಹ .ವೈ.ಬಿ.ಆರ್.  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ME15TSDF5A2008583ನೇದ್ದನ್ನು  ಅತಿವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ  ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಗೆ ಸಾದಾ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ  ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರಿಗೆ   ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.    ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ಆರೋಪಿತರ  ವಿರುದ್ದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2015 PÀ®A- 279. 337. 338. L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
     ದಿನಾಂಕ 17/03/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ತಾವಗೇರಾ- ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಿಕಳಿಹಾಳ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕೋರಿ 30 ವರ್ಷ,. ಚಾಲಕ, ಜಾತಿ. ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ,ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ತಾ,ರೋಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ  FvÀ£ÀÄ ಮುದಗಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ. .  04/ .6992 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಸಂಗಪ್ಪ ಕೊಮಲಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೈಗೆ & ಮೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆದಾಪೂರ ವಯಾ: 33 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಉಪ್ಪಾರ  :ಚಾಲಕ ಸಾ.ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2015 PÀ®A 279,337, L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಡ್ಡಿದ್ದು EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 17-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಗವಾರ ಸೀಮಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¨sÀÆ¥ÀwgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÀAUÀªÁgÀ UÁæªÀÄ  FvÀ£À ಅಣ್ಣನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹುಡುಗರು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಆತನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶುವಾಯು ರೋಗ ಇದ್ದವನಂತೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರು ಸಹ ಕುರಿ ಕಾಯಲು ಹಾಗೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೊಲವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತ  ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಇಡಪನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ 01/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: FgÉñÀ, 30ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀ®UÀ ºÁ.ªÀ. eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß.   FPÉUÉ   FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ FgÉñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ PÉêÀ® MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßUÀ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ FgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ CqÀÄUÉ ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè, PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤qÀÄvÁÛ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ ¦r¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ E°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¸Á¬Ä £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.  47/2015 PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಮೃತ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ AiÉÆÃVñÀégÀAiÀÄå, dAUÀªÀÄ, 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ FPÉAiÀÄÄ ಸಾಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಮಕಾಂದಾರ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಲಮ್ಮಳು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಖಬಲಾಹುಸೇನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರುವದನ್ನು ನೋಡಿದ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಈತನು ನೀಲಮ್ಮಳಿಗೆ   ಖಬಲಾಹುಸೇನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರಬೇಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತಾ 2-3 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ ನೀಲಮ್ಮಳು ಖಬಲಾಹುಸೇನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಈತನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 06-03-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ ನೀಲಮ್ಮಳು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಈತನು ನೀಲಮ್ಮಳ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ 06-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಖಬಲಾಹುಸೇನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರಬೇಡ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀಲಮ್ಮಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ¥ÀvÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, dAUÀªÀÄ, 25 ªÀµÀð, SÁ¸ÀV ±Á¯É ²PÀëPÀ M¼À§¼Áîj ±Á¯É ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼À, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2015 PÀ®A: 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
             ¢£ÁAPÀ 17.03.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠠JªÀiï.r.U˸ï¦Ãgï vÀAzÉ ©.ºÉÆ£ÀÆßgï¸Á§ ªÀÄĹèAd£ÁAUÀ 40 ªÀµÀð UÁ¢ªÁå¥ÁgÀÀ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ »AzÉ EgÀÄUÀªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ UÁ¢CAUÀrUÉ DPÀ¸ÀäPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr PÀÆVPÉÆAqÁUÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ±À¦ü.«gÀÄ¥ÁQë.ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ  §AzÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è  £À£Àß UÁ¢ CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£À®Që vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï PÀqÀ° FrUÀ d£ÁAUÀ 39 ªÀµÀð EªÀgÀ CUÀÎzÀ CAUÀr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ CAUÀrAiÀÄ° UÁ¢CAUÀr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ:1)210UÁ¢UÀ¼ÀÄ C.Q. 3.00000/- gÀÆ 2)02 l£ï PÀ®gï PÁl£ï  C.Q 1.20.000/-3)UÁ¢vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §mÉÖ  C.Q 25.000/-gÀÆ.4)§mÉÖºÀ¯ÉAiÀÄĪÀAiÀÄAvÀæ C.Q 5.500/-gÀÆ.5)PÁl£ï M¥À£Àgï  C.Q. 15.000/-gÀÆ. MlÄÖ 4.65,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄCUÀÎzÀPÀ¥ÁlÄ CAUÀr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ:1)400PÀÄqÀÄUÉÆîĸÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CQ 20,000/-gÀÆ.2)£ÀÆ®ÄCUÀÎ2QéAmÁ® C.Q.20.000/-gÀÆ3) 01QéAmÁ¯ï ¥Áè¹ÖP mÉÊUÀgï CUÀÎ C.Q.20.000/-gÀÆ.4)EvÀgÉ a®ègÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ. C.Q.40.000/-gÀÆ.MlÄÖ 1.50,000/-ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÄ CAUÀrAiÀÄ MlÄÖ 6.15.000/-gÀÆ,UÀ¼ÀĨɯɨÁ¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥ï.J. £ÀA 02/2015 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
          
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2015 gÀAzÀÄ           73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11.200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.