Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:. ¢£ÁAPÀ:-29/03/2012. gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ¤é ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß r¸ÀPÀªÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-«-0709.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆj¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAiÀÄzÀ ¸À©ÃgÀ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄzÀ E¨Áæ»A 47.ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï £ÀA..PÉ.J.36-J¥sï,1058.£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.ªÀiÁ¤é r¥ÉÆà ¸Á;-ªÀiÁ¤é FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ¤é PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ°UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¼À®Ä ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀªÀÄ°Q£À ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ,ªÉÄzÀ½UÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ,ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012,PÀ®A.279,338 L ¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ;-27/03/2012 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 25.ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄrªÁ¼À,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À/PÀÄ®PÀ¸À§Ä,¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd£À vÁ¬Ä, vÀAV J®ègÀÆ PÀÆr F jÃw ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ ºÉý dUÀ¼À©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-29/03/2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁdÀ£À vÀAVAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 2-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£À vÀAVUÉ ªÉÆ£Éß ¢£À dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀ®Ä ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À vÁ¬Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÁ¬ÄUÀÆ PÉlÖ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012,PÀ®A.504,323,324,506.¸À»vÀ 34 L¦¹.: £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .
¢£ÁAPÀ:29.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà , ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà , ®PÀëöät vÀAzÉ DzÉ¥Àà , gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ DzÉ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ ºÀ¼Éà ¹nÖ¤AzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À FvÀ£À vÀAVAiÀÄgÁzÀ ªÀiË£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ C¤vÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÞUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ £ÀÄVÎ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà “J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/12 PÀ®A. 143, 147, 448, 504, 354, 355, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-29-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÀÎ 0800 UÀAlUÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸Á§AiÀÄå PÀÄgÉðgï EªÀgÀ fãÀßzÀ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà ºÀ£ÀÄAªÀÄvÁæAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 28ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀj§âjUÉ ²ªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀĪÀÄä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á.PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀÄAªÀÄvÁæAiÀÄ FvÀ£À £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr¬ÄAzÀ gÉõÀ£ï PÁqÀð¢AzÀ gÉõÀ£ï vÀAzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ EªÀj§âgÀ£ÀÄß vÀqÀzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆgÀngÉ£À¯Éà J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2012 PÀ®A.341,504,323,324, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¤ªÀiÁAiÀiï zÁ¸ï vÀAzÉ fvÉÃAzÀæ zÁ¸ï ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 4 FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ²æÃ.CªÀÄgÀzÁ¸À vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt zÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀ±ÀÆzÀæ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 4 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ CªÀÄgÀzÁ¸À£À ºÉAqÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀƼÉvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀzÁ¸À£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀiÁgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÁÝ¼É vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CqÀØ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ C HgÀÄ F HgÀÄ wgÀÄUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤£Àß ºÉAqÀw F ¸ÀƼÉÃvÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A. 341, 504, 506 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ.10-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÀ©â£ÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀªÁgï 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgï (EAf£ï) £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå.PÉJ-36-n-323 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¢ªÁ£À 35 ªÀµÀð ¸Á.UËqÀÆgÀÄ vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.FvÀ£ÀÄ Rjâ¹ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ G½zÀ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï Rjâ¹zÀ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½¸ÀzÉà CzÀ£ÀÄß CeÁÕvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èlÄÖ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀAa¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/12 PÀ®A.417, 420, 424, 426 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢.28-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀ C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/J-1261 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð eÁwB ZÀ®ÄªÁ¢ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB §AiÀÄ®ªÀÄZÉðqÀ vÁB ªÀiÁ£À« fBgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ¨ÉÊ®ªÀÄZÉðqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄAzÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ,C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝPÉÌ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DmÉÆà £ÀA -36/J-1261 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA; 36/2012 PÀ®AB 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
. ¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ , ªÀAiÀÄ:48ªÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:15ªÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ «ÃgÉñï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀ: 54, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸Á«wæ E§âgÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ:-29-3-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªÀ FvÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁzÁUÀ ªÀÄÄRåzÁégÀ vÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀAUÀ¯ÁV ªÀiÁ¸ÀÖgï ¨Éqï gÀÆ«Ä£À PÀ¨ï ¨ÉÆÃqÀð£À°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅ EgÀ°®è. ªÉÄîÌAqÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JqÀ QlQ¬ÄAzÀ PÉÊ ºÁQ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¨ÉÆïïÖ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¨ï ¨ÉÆÃqÀð£À°è EnÖzÀÝ 83 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 29500/. J¯Áè MlÄÖ C.Q 2,55,500-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.