Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Apr 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14.04.2013 gÀAzÀÄ LeÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð PÀÆ° F½UÉÃgï ¸Á: LeÁ¥ÀÆgÀÄ.vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀj ¥Áè¸ÀÖPï aîzÀ°è ¹.ºÉZï. ¥sËqÀgÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ aÃn PÀnÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1 1/2 PÉ.f. ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ: 300/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁªÁ¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2013 PÀ®A: 273,284,L.¦.¹ 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ fAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FPÉUÉ FUÉÎ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ,ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀªÀÄqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀÄwÛà EªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀÄwÛà CAvÁ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà jÃw DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ,CvÉÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 12.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä E®è¢zÀÝgÉ £Á£Éà ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2013 PÀ®A: 498(J), 323,504 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥À UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÁlªÀÄ½î ªÀ:57 ¸Á:CjPÉÃgÁ (PÁgï £ÀA:PÉJ-29 JªÀiï-6188 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA:PÉJ-29 JªÀiï-6188 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï §AzÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ, PÁj£À°èzÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ PÁgï£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ£À¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/13 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 36 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 66 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 10 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 10 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2013 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.