Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Dec 2011

Reported Crimes

     ¢£ÁAPÀ: 17-11-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 jAzÀ 11-00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸Á: UÀzÁé¯ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr
ONE 12V EXICED EXPESS BATTERY AND 40 NO.S OF 2V AMRA RAJ COMPANY BATTRIES TOTAL W/RS 255000 /- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/11 PÀ®A.457,380 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀÄAUÀ¼À, 29 ªÀµÀð, PÁgÀ £ÀA. PÉJ-27-J-6941 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀ°AUÀ£ÀUÀgÀ 3 £Éà PÁæ¸ï §¸À£À±ÀAPÀj UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-27-J-6941 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAdļÁ ºÀÄAr £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¹.eÉ.JA. ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĤAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀ£Áßj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQ ¤°è¹zÁUÀ PÁgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ ¸É¦üÖ §A¥Àgï£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄÄAdļÁ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä zÉëPÁ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ²ÃªÀ¥Àà ºÀÄAr EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 409/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï PÀÄA¨Ágï,ªÀAiÀÄ:36ªÀ,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÀgÀArAiÀÄ°è ªÀÄĸÀj ZÉ°èzÀÝjAzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä FPÉAiÀÄÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄĸÀÄj ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÉ®ÄèwÛÃAiÉÄãÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁmÉï画ÀA. 01 jAzÀ 18 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï EªÀjUÉ PÀ®Äè , PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.214/2011 PÀ®A.143, 147, 148, 504, 323, 324,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¢£ÁAPÀ:04-12-2011 gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ²æêÀÄw gÁdªÀiÁ UÀAqÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀ:40 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:04-12-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ©Ã©eÁ£ï UÀAqÀ ¸À§Ó° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÄÛA¸Á§ §½UÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdªÀiÁ FPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PɼÀUÉ PÀqÉ« PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉzÀgÀÄ , C®èzÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DgÉÆæ £ÀA:07£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 53/11 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2011 PÀ®A: 341,354,323,355,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ 126 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ