Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
              ²æêÀÄw. ¸Á¤ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï, 22 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: CgÀ¨ïªÉƺÀ¯Áè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï ¤¸ÁgÀSÁ£ï , 30 ªÀµÀð, G:¨Éæqï ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ, ¸Á:CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ,2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è U˹ÃAiÀiÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹zÀÄÝ PÀÄrzÀÄ ¢£Á®Æ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ,C®èzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ  QgÀÄPÀļÀ PÉÆlqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ: 02.12.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ,ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ F «µÀAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¹zÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2012 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ: 09/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ eÁªÀ 0400  UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄUÉÆÃmï UÁæªÀÄ  zÉêÉAzÀæ¥Àà @ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁmÉïï 45 ªÀµÀð G-læöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á-ªÀÄÄzÀÄUÉÆÃmï  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà 11 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀ G-«zÁåyð ¸Á-ªÀÄÄzÀÄUÉÆÃmï  FvÀ£ÀÄ  ªÀÄ°VPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ºÀuÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è £ÉÆgÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ, ªÀÄUÀ£ÀÄ JzÀÄÝ vÀÀ£Àß §® ºÀuÉUÉ K£ÉÆà PÀaÑzÉ CAvÁ w½¸À¯ÁV, ¸ÀzÀj DvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ J®èªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ¨É½UÀÎ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA-24/2012 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                         ¢£ÁAPÀ 06-12-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÉñï vÀAzÉ ¸ÁAiÀiÁ¯ï §AqÉÆÃgÀ 18 ªÀµÀð eÁw ©¹ ¸Á: zÉÆlè¥À°è vÁ: vÁAqÉÆÃgÀ f:gÀAUÀgÉrØ gÁdå: DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤¸ï ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸À¦ü 30 ªÀµÀð ¸Á: vÁAqÉÆÃgÀ f¯Áè gÀAUÀgÉrØ gÁdå DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ vÁAqÉÆÃgÀ ¤AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥À¹ð PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¨É¼ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ£À¸Á« PÁæ¸À §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 07-12-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. J.¦.21/JPÀì-6635 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¤¸ï ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À¦ü vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ£À¸Á« PÁæ¸À §¸À ¤¯ÁÞtzÀ ©°ØAUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ©°ØAUï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÆ ¸ÀºÀ dPÀÌUÉÆArzÀÄÝ ¸À¢æ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/12 PÀ®A.279,L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ¯Áä° ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 12-10-163 ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ J£ï, ¸Áéw 24 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè C®è°è ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ: 09.12.2012 gÀAzÀÄ ºÀ¼É C±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  2 ºÀÄAdUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ PÉÆý ¥ÀAzÀå dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¨Ééü «. ªÁ¯ÉÃPÁgÀ ¦.J¸ï.L. [PÁ&¸ÀÄ] ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä UÀAUÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð eÁ:PÉÆgÀªÀgÀÄ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:d¯Á® £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ , CªÀjAzÀ 2 ºÀÄAd 1000/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt  2375/- ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉʯï 1000/- gÀÆ. £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  10.12.2012 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.