Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Jul 2014

Reported Crimes

                             
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ:-17-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 08-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÉÄÃn, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁQzÁUÀ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ºÉÆ®ªÀÅ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀ¸À ºÁPÀÄwÛAiÉÄ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀ¸À ºÁQzÁÝ£É CAvÁ CAzÁUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ  FvÀ£ÀÄ  J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀ¸À ºÁQ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ C®èz ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §® ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀ¸À ºÁQzÀgÉ E°èAiÉÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2014 PÀ®A,-  323, 324. , 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೂರಜಹಾ ಗಂಡ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಪಟೇಲ್ , ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FPÉಯು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಾಬ್ ಪಟೇಲ್, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಗಿ, ಹಾವ : ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ:17-07-2014 ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಯೇನಲೇ ಬೋಸುಡಿ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.163/2014, ಕಲಂ. 498(), 504, 323, 324 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ azÁ£ÀAzÀ 25ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á; PÉ.§¸Á¥ÀÄgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:15-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.§¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÖªï ºÀaÑ ¥ÀA¥ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ¸ÀÖªï ¹r¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-15  UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ :18/07/14 ರಂದು ರಂದು ಎ.ಎಸ್.ಐ (ಬಿ) ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಲ್ಳಿ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನೆಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದಯ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ZÀAzÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï ªÀÄĹèA, 35 ªÀµÀð, »nÖ£À VgÀt £ÉqɬĸÀĪÀzÀÄ. ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À  FvÀ£À ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವನಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ ರೂ 400/- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18/07/14 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 187/14 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಫಿರ್ಯಾದಿ C§ÄÝ¯ï ¸Á§ vÀAzÉ C°è¸Á§ U˽ 45 ªÀµÀð, ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ , ªÀÄĹèA ¸Á:U˽¥ÀÄgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ    FvÀನು ಎಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಕಡೆಗೆ  ಬರಲು ಕಾಳಪೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà 45ªÀµÀð ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAl  FvÀ£À ಆಟೋ ನಂ-ಕೆ.-36/8020 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾಳಪೂರ ದಾಟಿದ ½ ಕಿ.ಮಿ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ಆಟೊವನ್ನು ಎಡಮಗ್ಗಲು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;   216/14 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
    
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ    122  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    25,500  /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.