Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Dec 2012

Special Press Note


¢£ÁAPÀ:-11-12-2012
«±ÉÃóµÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
F ªÀÄÆ®PÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ §½AiÀÄ ©æÃqïÓ MqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzsÀ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ §½AiÀÄ ©æÃqïÓ PɼÀUÉ gÉʯÉé E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀ½ (gÉʯÉé mÁæöåPï) ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÁÌV ¸ÀzÀgÀ ©æÃqïÓ£ÀÄß MqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ©æÃqïÓ£ÀÄß MqÉAiÀÄĪÀÅ¢zÀÝjAzÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀAZÁgÀ CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÀlÖuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÁUÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä F PɼÀPÀAqÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjAiÀÄ°èqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
1.    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ (7£Éà ªÉÄʯï PÁæ¸ï) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹gÀÄvÀÛzÉ. (¨ÁåjPÉÃqï/CqÀØ UÉÆÃqÉ ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.) PÁgÀt £ÉÃgÀªÁV §gÀzÉ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ªÀiÁUÀðªÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ.
2.   ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ (CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï, §¸ï ¤¯ÁÝt) ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÁægÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ (PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛ) °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï £ÀAvÀgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
3.   ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä ªÀÄvÀÄÛ qÁår PÁ¯ÉÆä ºÁUÀÄ C¹ÌºÁ¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è §gÀ®Ä «zÁå¨sÁgÀw ±Á¯ÉAiÀÄ gÉʯÉé UÉÃmï, qÁår PÁ¯ÉÆä, ªÀÄvÀÄÛ PÁPÀwÃAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, CgÀ§ªÉƺÀ¯Áè ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ¨sÁj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢®è. 
      ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CzÀgÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.  

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 09/12/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.10-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀðzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ²æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ, 19 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, «zÁåyð, ¸Á-¹AzÀV ºÁ.ªÀ-§¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ©¸ÁQ CzÀgÉƼÀVzÀÝ, 9 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 2,66,000/- ºÁUÀÄ 1 1/2 PÉ.f ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.60,000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 3,38,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2012 PÀ®A- 457,380 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 10.12.2012 gÀAzÀÄ  1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄqÁ UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ UÁæªÀÄzÀ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ EzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.)  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄzÀ dAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ   ²æà «.© ¨É¼ÀªÀr r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸À.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èUÉ ºÉÆÃV . ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 3435/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 357/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ PÀgÀlÆj ¹ÃvÁgÀvÀßA UÀAqÀ ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä , G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÁåA¥À (¦Ãlgï PÁåA¥À) (UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ) vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è 1,50,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ J¼É ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÁeï ¸ÉÃmï §AUÁgÀzÀ CAUÀr PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ E§âgÀÆ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 28-30 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉUÉ ¤£Éß gÁwæ UÀzÀÝ®ªÁVzÉ, ¤Ã£ÀÄ §AUÁgÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀn¢Ý CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è PÀnÖ ¤£Àß aîzÀ°è EqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DPÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀqÉ UÀªÀÄ£À ¸ÉüɢzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°èzÀÝ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è EmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄqÀa aîzÀ°è ElÖAvÉ £Àn¹ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ PÀ°è£À ºÀgÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÉAiÀÄ°è lÄÖ ªÀÄqÀa aîzÀ°èlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA.279/2012 PÀ®A : 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ U˸ÀªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï, 47 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÀAmÁæöåPÀÖgÀ, ¸Á:ªÀÄ£É. £ÀA. 2-6-96 AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À PÉ.E.© D¦üøÀ£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ï, Dgï.n.N D¦üÃ¸ï ªÀiÁUÀðªÁV AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ vÀ£Àß PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r.-100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀUÀ£ÀPÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 6-05 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ [ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè]  vÀ£Àß PÁgï £ÀA. J¦-21/JJ-1581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV eÁ¥sÀgÀ¸Á§¤UÉ  lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ »AzɯÉUÉ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ, gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀÄƼÉUÉ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§¢AiÀÄ ¥ÀPÉ̮ħÄUÀ½UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:  214/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ   vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                ¢£ÁAPÀ:10.12.2012 gÀAzÀÄ  ºÉƸÀ §Ä¢ð¥ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ    mÁåçPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36/1301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ F±À¥Àà vÀAzÉ dAUÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÃqÀgï G: fÃ¥ÀZÁ®PÀ ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.gÀªÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåVPï DmÉÆà £ÀA PÉ.J 36/9678 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄjzÀÄ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DV DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ºÉÆqÉzÀÄ §A¥ÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 CPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    :¢£ÁAPÀ:10-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀÄrªÁ¼À ªÀ: 32, eÁ: CUÀ¸Àgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀÆwð UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C®èzÉà CzÀgÀ°è ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 5 QéAl¯ï eÉƼÀ, 2-1/2 QéAl¯ï CQÌ, C®ªÀiÁgÀ, §mÉÖ §gÉ, 10 aî ¨sÀvÀÛ, 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,000-00/. gÀÆ, EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2,26000/. gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ CPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 05/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  11.12.2012 gÀAzÀÄ 160 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  27,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.