Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 May 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 3.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. ¸À¨ï ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ D«ÄµÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁE »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,000/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁEAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝÝjAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013 PÀ®A. 171(ºÉZï) 188 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 04-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ-ªÀĮ̪ÀÄ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄ£ÀºÉÆ°¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr zÀÄqÀÄØ ºÀÀAZÀÄwzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà D£ÀAzÀ ªÀ¸ÀAvÀ lPÀÌtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®A £ÀA 7 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd ªÀÄlè 2) £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ 3) AiÀÄAPÉÆèÁ ªÀÄlè 4) zÀ¸ÀÛVj ¸Á§ 5) AiÀiÁ¹Ã£ï 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ SÁ£É 7) §¸ÀªÀgÁd FgÉrØ 8) ¨Á®zÀAqÀ ªÀÄlè 9) PÉAZÀtÚ ¥ÀÆeÁj 10) ²ªÀgÁd PÁå¢UÉÃgÀ 11) £ÀgÀ¸ÀtÚ UÀÄdÄ¥ÀÄ 12) ©üêÀÄtÚ ¨ÉÆë 13) £ÀgÀ¸ÀtÚ ¥ÀÆeÁj 14) ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄlè 15 ) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄgÁd UÀÄdÄ¥ÀÄ 16) f.AiÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÁd 17) ¦qÀØAiÀÄå UÀÄdÄ¥ÀÄ 18) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ fãÀ¥ÀàUËqÀ 19) ¨Á®UËqÀ ªÉÄ®PÀ® 20) ºÉêÀÄgÁd UÀÄdÄ¥ÀÄ 21) ¥Á®AiÀÄå PÁ£É 22) AiÀÄAPÉÆèÁ SÁ£É ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀÄ NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ DUÀ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÉãÀÄ PÉ®¸À ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃVj CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ. DUÀ ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj E°èAzÀ ºÉÆÃV ©rj CAvÁ ºÉüÀ®Ä CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯ÁnAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »rzÁUÀ CªÀgÀÄ ¯ÁnAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀgÀÄ. C®èzÉ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MVzÁUÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ FvÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ PÀ®Äè ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DUÀ ºÉÆêÀiï UÁqÀ𠹧âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉzÀgÀÄ. DUÀ PÀ®Äè ¥ÀA¥Á¥ÀwUÉ JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀUÀÄ° UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.É. DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀªÀgÁVzÀÄÝ, sssDUÀ J¯ÁègÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛÃj ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÉÃUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄwÛÃj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀtÂQÃPÀÈvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2013 PÀ®A.143,147,148,341,188, 324,353,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦ügÁå¢ ²æÃ. Dgï. ©. ¤AUÀ£À UËqÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁegÁV °TÃvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 41 d£ÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 WÉÆõÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, 53 gÁAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄAvÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä C¥Á¢vÀjUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹ eÁj ªÀiÁrzÁUÀÆå PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2013 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä J¯ï.«.r. PÁ¯ÉÃeï ºÁdgÁUÀzÉà PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgï ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013 PÀ®A. 134 DgÀ.¦. PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 188 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢.05-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄAdÆgÀÄ ¥Á±Á FvÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ PÉ.eÉ.¦ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ©æeÉñÀ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ J£À¯Éà ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ M¢ÝwÛªÀ¯É vÀÄgÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ E§âgÀÆ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 94/2013 PÀ®AB 323,324,504,506 gÉÀ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.05-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ zÉêÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ¸ÁB¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©æeÉñÀ¥Ánïï EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄAdÆgÀÄ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀĪÀ®è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ©æeÉñÀ ¥ÁnïïjUÉ, ¤ªÀÄä »AzÀÆ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼ÁUÉzÀ¯É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 95/2013 PÀ®AB 341,323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.05-05-2013gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀðPÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀæµÀgÀ fÃ¥ÀÄ £ÀAB PÉJ-36/JA-9745 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ CrªÉAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á°ªÀÄoÀ eÁwBdAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð GB PÀæµÀgÀ fÃ¥ÀÄ £ÀABPÉJ-36/5306 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB£ÀÄUÀÄqÉÆÃt ºÉÆøÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃjzÀªÀÅ J£À߯ÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÁºÀ£À UÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPï GB¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ ªÀiÁ£À«, ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èl ºÉÆç½ ªÀiÁ£À« «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ-55 ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÉèöʬÄAUÀ¸ÁÌ÷éqï. M¦à¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013 PÀ®A:133 Dgï.¦.AiÀiÁPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 188 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ.05.05.13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Á.vÀÄgÀÄqÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄgÀÄqÀ¤zÀÄÝzÀjAzÀ, DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå.221 vÀÄgÀÄqÀV £ÉÃzÀÝPÉÌ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §A¢zÀÄÝ, AiÀÄAPÀ¥Àà£À ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ WÉÆõÀuÉ ¥ÀvÀæzÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ CªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉà £ÉÃgÀªÁV ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀÅ dRAUÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Á«wæ PÀȵÀÚ CzsÀåPÁë¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀA.221 vÀÄgÀÄqÀV ¸Á.zÉêÀzÀÄUÀð ¸É¯ï.£ÀA.9902232319 gÀªÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/13 PÀ®A.132, 136 Dgï.¦.PÁAiÉÄÝ & 427 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05-05-13 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁå£ï ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üÃzÁgÀ¤UÉ eÉ.r.J¸ï.C¨ÁåyðUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¥Àæw¨sÀn¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013 PÀ®A. 341, 504, 506 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÁd±ÉÃRgÀ «Ä²æPÉÆÃmÉ 54-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ¥sÉèöÊAUï ¸ÁÌqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ UÀAeï ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ¸Á. ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ©eɦ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ wæ«PÀæªÀÄ eÉÆö FvÀ£À ¨sÁªÀ avÀæAiÀÄļÀî ªÀÄvÀzÁgÀgÀ aÃnªÀżÀî MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ, ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀaÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦ügÁå¢ ¤Ãw ¸ÀA»w G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013 PÀ®A. 171 ºÉZï, 188 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

²æà ±ÉõÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà J¸ï.r.J. £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ï T¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 64 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀUÀmÉÖ C¢üPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀ ºÁdgÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁ墪ÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.203 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013 PÀ®A. 134 ¥ÀæeÁ ¥Áæw ¤zsÀå PÁAiÀÄðzÉ 1951 Representative Of People Act 1951 ºÁUÀÆ 188 L¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ