Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Dec 2017

Reported Crimes                                                                                                 

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 26/11/2017 ರಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀĽîUÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 45ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÄUÀÄgÀÄ FPÉ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆಂದು ಬಂದು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀĽîUÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 24ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÄUÀÄgÀ FvÀನು ಹೋಗಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತವರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೊ ಕ್ರಿಮನಾಶಕ ಔಷಧೀ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೆ ಆತನಿಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 01/12/2017 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನಿಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತವರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಯಾವುದೊ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲು ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ವೈಗೈರೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿನಂತೆ ಯುಡಿಆರ್ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 30-2017 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.