Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Feb 2012


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÉÃA¢æAiÀÄ «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉ [¹.Dgï.¦.J¥sï.] zÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï [¹«¯ï] ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ïìmɧ¯ï / ¥ÉʤÃgï (ªÀiÁå¸À£À) ºÀÄzÉÝUÉ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀi¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢üvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀ±ÀåPÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ r.L.f.¦. UÀÆæ¥ï ¸ÉAlgï ¹.Dgï.¦.J¥sï. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À UÀÄmÁÖ, ¥ÉÆøïÖ PÉñÀªÀVj, ºÉÊzÁæ¨Ázï - 500005 [J.¦.] gÀªÀjUÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÉƼÀUÁV PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¹.Dgï.¦.J¥sï. ªÉ¨ï¸ÉÊmï ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

UÀÄ£Éß zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ «ªÀgÀ :-

¢£ÁAPÀ:- 01-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀA;zÉêÀ¥Àà CUÀ¹ªÀĤ ªÀAiÀiÁ;21 G; UÀÆqïì DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á; ¤r¸Éù vÁ; PÀĵÀ×ÖV 2) ªÀi˯Á° vÀA;ªÀiË®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;17 eÁ;ªÀÄĹèA G;PÀ©â£À CAUÀr ¸Á;£ÀªÀ° vÁ; PÀĵÀ×ÖV 3)£ÁUÉñï DzÀ¥ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀr ªÀiÁ°PÀ ¸Á;£ÀªÀ° vÁ; PÀĵÀ×ÖV vÀ£Àß UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA;PÉJ-37 6248 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀÆr DgÉÆæ 3 £ÉÃzÀÀªÀ¤AzÀ £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ 70 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉßAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÀmÁPÁÌV ¸ÁVPÉÆAqÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §ÄPÀÌ£ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRAvÀgÀ GªÀÄ®Æn ºÀwÛgÀ §ÄPÀÌ£ÀnÖ PÁæ¸À£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ°èPÁdÄð£À JA.qÀ¦à£À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. SEC; 3&7 KARNATAKA ESSENTIAL COMMIODTICS LICENCING ORDER 1986 SEC';9,12 & ESSENTIAL COMMODTICS ACT 1981 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 01-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ ªÀAiÀÄ: 32ªÀ, eÁ;PÀÄA¨Ágï , G: ¯Áj ZÁ®PÀ , ¸Á: £ÀAd®¢¤ß , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ¬Ä ²æêÀÄw FgÀªÀÄä ªÀAiÀÄ:48ªÀ, FPÉAiÀÄÄ §¸ï ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±Á«ÄÃzï D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ §¸ï £ÀA. PÉJ-36/J¥sï-581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï PÉJ-36/J¥sï-581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA 02 gÀªÉÄÃ±ï §gÀqÉÆÃ®Ä §¸ï £ÀA . PÉJ-34/J¥sï-1099 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¼Áîj 2 £Éà r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA PÉJ-34/J¥sï-1099 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »ÃUÉ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £Á ªÀÄÄAzÀÄ vÁ ªÀÄÄAzÀÄ CAvÁ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ »AzÀĪÀÄÄAzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉà DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É »AzÀPÉÌ jªÀ¸ïð vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÁ®PÉÌ CzÉà jÃwAiÀiÁV DgÉÆæ 02 FvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ JgÀqÀÄ §¸ïUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀÄ° FgÀªÀÄä¼À §®UÉÊ JgÀqÀÄ §¸ïUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¹QÌ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄAUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀiÁA¸À QwÛ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ°è UÀÄ£Éß £À..22/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:- 01-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12;00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä vÀA; bÀvÀæ¥Àà zÉêÀzÁ¹ ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;ºÀjd£À G;PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á;vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆærAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉÃ¼É CgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ@§ÆzÀ½î vÀA;ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;30 eÁ; ºÀjd£À ¸Á;UÉÆÃgɨÁ¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CPÀæÀªÀĪÁV UÀÄr¸À®Ä ¨ÁV®Ä vÀ½î M¼ÀUÉ §gÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ JZÀÑgÀUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄÝ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ JzÉ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQ M¼ÀUÉ vÀ½îPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¦àPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ CªÀ¼ÀÄ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ aÃgÁrzÁUÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ aÃgÁrzÀgÉ PÉÆ®ÄèªÀÅzÁV fÃzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 448.323.354.506. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ¢: 01-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®¨Á« vÁAqÁzÀ°è ¦ügÁå¢ ±ÉÃmÉ¥Àà vÀAzÉ TÃgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®¨Á« vÁAqÁ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ±ÉÃmÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 16, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, «zÁåyð ¸Á: ºÁ®¨Á« vÁAqÁ ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ NzÀÄwÛzÀÄÝ, eÁvÉæUÉ §AzÀªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ºÁ¸ÉÖ¯ïUÉ ºÉÆÃUÉAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆmÁÖUÀ CfÓ HgÀ°èzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ HjUÉ §AzÁUÀ ¥ÀjÃPÉë ºÀwÛgÀ §A¢ªÉ ºÁ¸ÉÖɯïUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ±ÉÃmÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV «µÀ PÀÄr¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/12 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 31-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®04-30 UÀAmÉ gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà gÁeÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ vÀAzÉ SÉêÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ eÁ.®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À 38 ªÀµÀð ¸Á.§AqÉUÀÄqÀØ ºÁ.ªÀ.¹gÀªÁgÀ FvÀ£À vÀAzÉ SÉêÀÄtÚ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 5-6 wAUÀ¼À¢AzÀ JzÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ DUÁUÀ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À §½ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ:- 30-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ vÁ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆqÁUÀ KzÉ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ²ªÀA D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 01/02/2012 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è è ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÉÆ£ÀßPÀÄt 54 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉÃ,PÉà ºÁPÀÄwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ PÉà PÉà ºÁPÀÄ«j CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉÆý¹zÀÄÝ ©Ãr¸À®Ä §AzsÀ vÀ£Àß ¸ÉÆøÉUÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A-143,147,323,324,504, gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2012 gÀAzÀÄ -61- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ