Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Aug 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ J- 1) CªÀÄgÉñÀ eÉÆvÉ FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ 3 ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J-1 PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¥ÀgÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀ ºÉÆA¢ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĪÀiÁ @ «ÄãÁQëà UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ  29 ªÀµÀð      eÁ.PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á ºÀnÖ EªÀ½UÉ ¢£Á®Æ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12/8/16 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J-1 PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ J-2 CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀÄ,E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ J-3 CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 114/16 PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & PÀ®A: 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                                                                            AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ದಿನಾಂಕ-12/08/2016 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 11-45 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ರೇಣುಕಾ ಈಕೆಯು ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯ ಮದ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಶವಾಗಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಿ.ಸಿ-697 ರವರ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಈರಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಮೃತ ರೇಣುಕಾ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ 18 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಸಾ: ಬನ್ನಿಗಾನೂರು  ಈಕೆ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿರುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆಗೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆ ಸರಿಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದ್ದಳು ದಿನಾಂಕ-12/08/16 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ-7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀರು ತರಲು ಹೋದಾಗ ರೇಣುಕಾ ಇಕೆಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಈಕೆಯನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಪೊತ್ನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ   11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ,ಆರ್ ನಂ-10/16 ಕಲಂ-174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ .
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ, vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, §Æ¢ªÁ¼ï, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀzÁ¸À   PÁ¯ÉÃeï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  EªÀgÀÄ  20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß 17 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ zÀÄrzÀÄ vÀAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 12-08-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ E£ÉÆߪÉÄä ºÀt PÉýzÁUÀ PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2016 PÀ®A 498(J), 324, 504, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :13.082016 gÀAzÀÄ  169 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  23,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.