Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Apr 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 22-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸Á¬Ä qsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÉÄñï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀÄrvÀ¤ , eÁ:G¥Áàgï, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/PÉ-8291 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvï£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/PÉ-8291 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 45ªÀ, eÁ: G¥Áàgï , G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¨ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯ÉÊmï D¥sï DzÀgÀÆ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ £Àqɹ JzÀÄjUÉ vÀ½îPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ vÀ¼ÀÄîªÀ §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝgÀAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÁUÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖV, ºÀ£ÀĪÉÄñï£À JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¨ÁUÀ¥Àà£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢:24-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.97/2012 PÀ®A279 , 338 , 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ.23-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁzÀ°è PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¥ÀªÁgÀ 35 ªÀµÀð ®A¨Át ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁ FvÀ£À UÀÄr¸À°£À°è DvÀ£À ºÉAqÀw VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ PÁélðgï ¨Ál°AiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ºÀaÑnÖzÀÝ aªÀÄtÂUÉ DPÉUÉ Cj«®èzÀAvÉ DPÉAiÀÄ PÁ®Ä D aªÀÄt ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 2 QéAmÁ¯ï CQÌ,eÉÆüÀ, §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ, CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5000/- »ÃUÉ M.Q.gÀÆ.25000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ D£ÀvÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¨É£ÀÄß »AzÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå.4/12 ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ 2 £Éà ºÉAqÀw VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨sÁzɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.24-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ,r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢ :-24-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 03-00 UÀAmɬÄAzÀ 04-00 UÀAmÉUÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆtð ¸ÀĪÁvÁð ªÀÄA¢gÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀ:60 eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÁ¬Ä¥À¯Éèà vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ±ÀªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60-65 ªÀµÀð MAzÀÄ ºÉtÄÚ ±ÀªÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀPÀæ§AzÀÄ ©zÀÄÝ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzsÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀ:60 eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.rDgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ²æà ºÉZï. §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ºÁ: ªÀ: CeÁzï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ¸Éë¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.20 UÀAmÉUÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄzsÀĨÁgï & gɸÉÆÖÃgÉAn£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PËAlgï £ÀA: 2 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁå£Édgï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DzsÀð ¥ÁåPÉmï ¹UÀgÉÃmï PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ DUÀ ¨Áj£À ªÀÄÄAzÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀ ªÁZï ªÀiÁå£ï M¼ÀUÉ §AzÀÄ ºÉZï. §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«ÄUÉ ¨Áj£À ±ÉlgÀ£ÀÄß KPÉ vÉgɹ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ CvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ zÀ©âzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀ£ÀUÉ zÀ©â ¥ÀÆ£À: PɼÀUÉ ©¼À®Ä SÁ° ©Ãgï ¨Ánè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ C¯ÉÝ ¨Ánè AiÀÄ UÁè¹£À ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ PËAlgï ªÉÄðzÀÝ£À PÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ vÀUÀ°zÀÝjªÀÄzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀ CªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2012 PÀ®A: 504,323,324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢:23-04-2012 gÀAzÀÄ 08-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ¥ÀvÀÛ ºÁQ CzÀgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÉÄð£À ¸ÀdÓzÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ dÄ«ÄQ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CzÀð vÉÆÃ¯É C.Q.gÀÆ 6000/- 2) MAzÀÄ eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É 1/4 vÉÆÃ¯É C.Q.gÀÆ 3000/- 3) MAzÀÄ eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀrØ C.Q.gÀÆ 2000/- 4) MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄ, ¨É½îAiÀÄ °AUÀzÀ PÁ¬Ä, aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÎqÀUÀ C.Q.gÀÆ 2000/- ºÁUÀÆ læAQUÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,50,000/- F jÃw MlÄÖ 1,63,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÁägÀzÀ ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ læAQ£À ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ¥ÀvÀÛ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 120/2011 PÀ®A.454,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ. qÁ: ²æÃ±ï ¥ÁAqÉà ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA,6-2-70/56-J NªÀiïPÁgï, ªÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀ, FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï ¥ÁAqÉà gÀªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA: 1-11-54/11 gÉʯÉéà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¥Àæ±ÁAvÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ°è 24-04-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢ :25-04-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£AiÀÄ ©ÃUÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ N¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è£À C®ägÁªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¸Ár PÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A: 457, 380, 511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.