Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Jun 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

£ÀPÀ° ºÀwÛ ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ §AzsÀ£À
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀ®AUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÁªÀå JA§ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉÊ©æqï £ÀPÀ° ºÀwÛ ©ÃdzÀ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ eÁ®zÀ §UÉÎ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV E§âgÀÄ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÁzÀ

1) C±ÉÆÃPÀ @ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨Ágï, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ,
2) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀÄqÀØA, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgï, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: UÁdgÀPÉÆÃmÉ, vÁ: f AiÀiÁzÀVj.  
   EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ CzÉ.

     F E§âjUÉ DAzsÁæ¥ÀæzÉñÀzÀ £ÀAzÁå® ªÀÄÆ®zÀ gÀ»ªÀiÁ£ï JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ«ÄµÀ£ï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀPÀ° ©ÃdzÀ ¥ÁåPÉÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝV w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁªÀå PÀA¥À¤AiÀÄ £ÀPÀ° ºÀwÛ ©ÃdzÀ 520 ¥ÁåPÉÃlÄUÀ¼À MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 4,73,000/- gÀÆ: UÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ F ºÀwÛ ©ÃdzÀ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §A¢zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,00,000/- gÀÆ: UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

     qÁ: ZÉÃvÀ£ï¹AUï gÁoÉÆÃgï, L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, J¸ï.©. ¥Ánïï, ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀiÁ£À« ¹.¦.L gÀªÀgÁzÀ f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, f¯Áè C¥ÀgÁzÀ «¨sÁUÀzÀ ¹.¦.L gÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàVð, ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÁzÀ ¸Á§AiÀÄå, ºÁUÀÆ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ N§¼ÉÃ±ï  gÀAUÀ¥Àà, ²ªÀPÀĪÀiÁgï gÀ«gÁeï, gÀ«AzÀæ, ªÀÄvÀÄÛ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀĺÉñï, ºÀÄ®è¥Àà PÀÆr zÁ½AiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. F MAzÀÄ £ÀPÀ° ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F ¨sÁUÀzÀ gÉÊvÀjUÉ DUÀĪÀ ¨sÁj £ÀµÀÖ vÀ¦à¹zÀAvÁVzÉ. F MAzÀÄ eÁ®zÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÁzÀ EvÀgÉ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

     EAvÀºÀ £ÀPÀ° ©Ãd ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ gÉÊvÀgÀÄ JZÀÑjPɬÄA¢gÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
     ¢£ÁAPÀ:-09/06/2017 gÀAzÀÄ ¹.¦.L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ ºÉÃgÀÄAr UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁåPÀÖgïUÀ¼À°è vÀÄA© ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ²æÃ. ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©.eÉ L¦J¸ï, JJ¸ï¦ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤®ªÀAf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ mÁåPÀÖgïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1).ªÀĺÉÃAzÀæ mÁåPÀÖgï 475 DI, CHESSI NO-ZJXB00862 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè.  2).ªÀĺÉÃAzÀæ mÁåPÀÖgï 475 DI, CHESSI NO- MBNAAAJGNGNH00048 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. 3). ªÀĺÉÃAzÀæ mÁåPÀÖgï 475 DI, CHESSI NO- ZJXBOO955 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. 4).¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 33 n.-3383 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. 5). ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï 735 XT, CHESSI NO- WYTF28432127364 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. 5 mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥Àæw mÁåPïÖgÀ£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1750 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ F §UÉÎ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 110/2017  PÀ®A: 4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
     ದಿನಾಂಕ 08/06/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ PÀÄgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀÄtUÁgÀ Nt °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀºÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು, ಎಲ್ಲಾರೂ ಸೇರಿ ಇವನನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಡರಿಲೇ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲ್ಲಿಬಿಡೋಣಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಗಣಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 197/2017  PÀ®A 143,147,341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                   

                                       

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ 8-6-17 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DvÀ£À vÁ¬Ä §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ 62 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:J£À.f.N. PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ 1700 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV® Qð vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁr DPÉAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 UÁæA a£ÀßzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ .CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/17 PÀ®A 448, 392, 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 8-6-17gÀAzÀÄ 1845UÀAmÉUÉ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 36 ªÀµÀð eÁw ¨sÀdAwæ ¸Á: ¸ÉÆäAiÀiÁ£ÀUÀgÀ UÁA¢ü ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-34/4815 £ÉÃzÀÝgÀ°è FgÉñÀ vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà 23 ªÀµÀð eÁw ¨sÀdAwæ G:PÀÆ° ¸Á:¸ÉÆäAiÀiÁUÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¹ÃPÀ¯ï ºÀwÛgÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£À PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-17 J¥sï-1512 £ÉÃzÀÝgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆà PÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ FgÉñÀ¤UÉ vÀ¯É »AzÉ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, «ÃgÉñÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/17 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :09.06.2017 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.