Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Nov 2013

Reported Crimes

            ªÀiÁ¸ÀƪÀiï @ UÉÆÃgÉ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¥sÀ¸Àgï C° 36 ªÀµÀðUÀ eÁw: ªÀÄĹèA. G; £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ  U/S 3 OF PREVENTION  OF DANGEROUS ACTIVITIES OF BOOT LEGGERS DRUG OFFENDERS, GAMBLERS, GOONDAS, IMMORAL TRAFFIC OFFENDERS AND SLUM  GRABBERS ACT-1985  gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
        ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®SÉÃAzÀæ UËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ªÀ:48ªÀµÀð, eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ, ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ, vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1963 PÀ®A: 55 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀr ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
          ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÉƽ, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, ¸Á: dwÛ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï, FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1963 PÀ®A: 55 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀr ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

::gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÁåAvÀ ¥ÉưøÀjAzÀ Që¥Àæ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ 57 d£À ªÀÄlPÁ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ/ ªÀÄlPÁ §ÄQÌ d£ÀgÀ §AzsÀ£À::
                 PÀ¼ÉzÀÄ 2 wAUÀ¼À ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀiÁzÁåAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ £Àqɹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ
ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è 6 ¥ÀæPÀgÀt 9 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,08,140/-,  
°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è 4 ¥ÀæPÀgÀt 4d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10.740/-, 
ªÀĹ̠ oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,920/-,   
ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉAiÀÄ°è 3 ¥ÀæPÀgÀt 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,500/-, 
UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è 3 ¥ÀæPÀgÀt 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,295/-,  
zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,880/-,  
¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,855/-,  
vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è 4 ¥ÀæPÀgÀt 9 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,450/-,  
§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è 3 ¥ÀæPÀgÀt 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,899/-,  
¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2080/-,  
ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,595/-,  
PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 460/-,
 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,130/-,  
            »ÃUÉ MlÄÖ 34 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ 57 d£À ªÀÄlPÁ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀÄ/ªÀÄlPÁ §ÄQÌ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ  ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt   gÀÆ. 1,68,944  /- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                              :B WÉÆÃgÀ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ BB

            ¢£ÁAPÀ 02.05.2013 jAzÀ 06.05.2013 gÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ dªÁjUÀ°èAiÀÄ ¤ªÁ¹ ²æà gÁªÀiï ¥ÀvÀAUÉ vÀAzÉ ªÉAPÉÆçgÁªï ¥ÀvÀAUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dgÀÄVzÀ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1) §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ®PÀëöät, 20 ªÀµÀð, eÁB PÀ¨ÉâÃgï, PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ.£ÀA 4-7-33/2 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013 PÀ®A: 454, 457, 380 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è   PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ£ÉÉà ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ°£À ¥ÉÊQ £ÀUÀzÀÄ 7,00,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ 3,00,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CAzÁdÄ 100 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ªÀiË®å 10,00,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ vÀAqÀzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¦J¸ïL(C«) £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ©üêÀÄtÚ U˸ï¥ÁµÀ, §ÆzÉ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, gÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁeï f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æà C±ÉÆÃPÀ ¸ÀzÀ®V ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æà JA. ¥ÁµÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆArzÀÄÝ F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ.

                      ¢£ÁAPÀ;-18/11/2013 gÀAzÀÄ  23-30 UÀAmÉUÉ ¸ÁUÀgÀ PÁåA¦¤AzÀ UËqÀ£À¨Á« PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ,PÀAqÀÄ zÀ½ ªÀiÁr »rAiÀĮĠ 1).CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 32 ªÀµÀð,eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ.                          2).ºÉƼÉAiÀÄ¥ÀàvÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 40 ªÀµÀð,eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ.  3).CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¨ÉÊ®UÀÄAl 28 ªÀµÀð.eÁ;-ºÀjd£À,  4).FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 40 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,   5).PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà »gÉêÀĤ 40 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á:-¸ÁUÀgÀ PÁåA¥ï. vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2300/-gÀÆ¥Á¬Ä,ºÁUÀÄ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄDzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2013. PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 18/11/2013 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.36 n.¹.248 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁw ªÀiÁ¢UÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ¨É¼ÀV£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgïzÀ »A§¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÊmï & gÉÃrAiÀÄA ºÁPÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝjAzÀ, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36, J¸ï.: 5332 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwvÀAzɧ¸ÀªÀgÁd¥Àà,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ30ªÀµÀð,ªÉÆÃmÁgÀĸÉÊPÀ¯ï£ÀA:PÉ.J.36,J¸ï.5332ZÁ®PÀ,¸Á:ªÀÄÄzÀÝ£ÀUÀÄrØ, ¥ÉÆ:RgÁ§¢¤ß, vÁ: ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà mÁæPÀÖgï mÁæ°UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ®¥Àà, UËqÀgÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀÀ, 18ªÀµÀð, ¦AiÀÄĹ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyð,¸Á:¨É½îUÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 146/2013 PÀ®A; 279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 20 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß §Ä¢Ý¤ßUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©qÀ®Ä §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 1-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ºÀ½îºÉƸÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §Ä¢Ý¤ß¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀÄóAiÀÄ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿ.18-11-2013ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದೆಪ್ಪ ವಯ-18ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು,    ಉ:ಹೊಲಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ FPÉAiÀÄÄ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀರು ತರಬೇಕೆಂದು  ಶಿವಾಜೀ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಮಡಿವಾಳ, ವಯ-25ವರ್ಷ,     ಉ: ಮೊಬೈಲ ಪೋನ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ FvÀ£À ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಆಕೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅಂದಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿದ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2013 ಕಲಂ:   354, 323, 342. 506 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ;17-6-2010 ರಂದು   ಧಾರ್ಮಿಕ  ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ²æÃzÉë UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ gÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ;21 G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;UÀÄqÀÄzÀ£Á¼À vÁ;°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ/ªÀ AiÀÄÄ, ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï FPÉAiÀÄÄ CªÀÄgÉñÀ gÀUÉÃj £ÉÆA¢UÉ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ವರದಕ್ಷಣೆ 2 ತೊಲೆ  ಬಂಗಾರ  ಆಭಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ 45 ಸಾವಿರ  ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮದುವೆಯಾಗಿ  ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುದಿಲ್ಲ.ಆರೋಪಿನೇದ್ದವನು ಇನ್ನೂಳಿದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಸರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 1 ಲಕ್ಷ  ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ   ಮಾನಸಿಕ  ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರದೇ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ  ಹಂತಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು   ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಚ್ಚ ಬೈದು ವರದಕ್ಷಿಣ  ತರದೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಜಗಳ  ತೆಗೆದು  ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2013 PÀ®A; 498(J), 323.504,506, L¦¹ & 3, 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.11.2013 gÀAzÀÄ  64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.