Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Nov 2010

Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, ªÀiÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:01.11.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 05.11.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÁªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2010 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀvÀæ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:J¸ï.¸ÀAUÀ£Á¼ï, vÁ:PÀĵÀÖV, f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.11.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀƼÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁeï E§âgÀÆ ¸Á:ºÉÆPÁætÂUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀ¼ÉªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ CgÀPÉÃgÀ FgÀtÚ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ EAzÀÄ ¹QÌ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.11.2010 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.11.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ CgÀPÉÃgÀ FgÀtÚ ¸Á:ºÉÆPÁætÂUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀƼÀ¥Àà ¢qÉتÀÄä£ÀªÀgï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹, d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀ¼ÉªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.11.2010 gÀAzÀÄ UÀƼÀ¥Àà ¢qÉتÀÄä£ÀªÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.