Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 D¹Û UÉÆøÀÌgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ §AzsÀ£À     ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæüvÀgÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1).zÉÆqÀا¸ÀªÀ 2) F±ÀégÀ 3). CPÀÌ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 3).ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 4).¸ÀAfêÀ¥Àà  ºÁUÀÆ CPÀÌ 5).£ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ DvÀt ºÉAqÀw ¥Àæ«Ä¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-19/11/2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ¥ÉưøoÁuÉAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß £ÀA.205/2013.PÀ®A.323,504,363,506, ¸ÀÀ»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.
      £ÀAvÀgÀ J¸ï.¦.,ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦., r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¹.¦.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¤é gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀÀ±Àð£ÀzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ  ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr »gÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©¸ÁrzÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ zÉÆqÀا¸ÀªÀ FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉqÀV¨Á¼À PÁåA¦£À »gÉà PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝgÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ »gÉà PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ªÀĹÌ, PÀ«vÁ¼À, §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À §AUÁgÀ¥Àà£À PÉgÉAiÀÄ°è ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ zÀÈqÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ F±ÀégÀ MlÄÖ 3-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £Á±ÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ 3-¢£ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀ°è ¦.J¸ï.L.ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.£ÁUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, §¸À£ÀUËqÀ, C±ÉÆÃPÀ, gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, VqÀØAiÀÄå ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 D¹Û UÉÆøÀÌgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ §AzsÀ£À

     ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæüvÀgÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1).zÉÆqÀا¸ÀªÀ 2) F±ÀégÀ 3). CPÀÌ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 3).ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 4).¸ÀAfêÀ¥Àà  ºÁUÀÆ CPÀÌ 5).£ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ DvÀt ºÉAqÀw ¥Àæ«Ä¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-19/11/2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ¥ÉưøoÁuÉAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß £ÀA.205/2013.PÀ®A.323,504,363,506, ¸ÀÀ»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.
      £ÀAvÀgÀ J¸ï.¦.,ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦., r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¹.¦.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¤é gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀÀ±Àð£ÀzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ  ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr »gÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©¸ÁrzÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ zÉÆqÀا¸ÀªÀ FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉqÀV¨Á¼À PÁåA¦£À »gÉà PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝgÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ »gÉà PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ªÀĹÌ, PÀ«vÁ¼À, §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À §AUÁgÀ¥Àà£À PÉgÉAiÀÄ°è ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ zÀÈqÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ F±ÀégÀ MlÄÖ 3-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £Á±ÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ 3-¢£ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀ°è ¦.J¸ï.L.ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.£ÁUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, §¸À£ÀUËqÀ, C±ÉÆÃPÀ, gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, VqÀØAiÀÄå ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                      ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ ಸಾ: ಮೀರಾಪೂರ FPÉAiÀÄ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಷಿ ವಯ: 19 ವರ್ಷ ಈಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣವಳಿರುವಾಗಿನಿಂದ ತಾನೇ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಪಾದಿತ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಸದರಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಗೆ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಸದರಿ ಮಾರೆಪ್ಪನಿಗೆ ಗದರಿಸಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 24.11.2013 ರಂದು 01.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಅಪಾದಿತರಿಬ್ಬರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಾದಿತ  CzÉ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ  ಈತನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪಾದಿತ  ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ಈತನು ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಗೊಂಡ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರುವಾಗ ಮರ್ಚೆಡ್ ಹತ್ತಿರ 03.00 ರಿಂದ 03.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಬರೆಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  281/2013 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦gÁ墠²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 26 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ.«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà 30 ªÀµÀð  ,¸Á:-7-£Éà ªÁqÀ𠧼ÀUÁ£ÀÆgÀĺÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀÝ°èzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-23/11/2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï.©.J£ï. ¸ÉÆøÉÊn ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà FvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁQgÀĪÁUÀ F «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸À®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É PÀ¸À ºÁPÀĪÀ eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸À ºÁQzÀgÉ ¤ªÀÄUÉãÀÄ DUÀÄvÀÛzÀ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2013. PÀ®A.143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2013 gÀAzÀÄ 75  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr      13,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                      ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ ಸಾ: ಮೀರಾಪೂರ FPÉAiÀÄ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಷಿ ವಯ: 19 ವರ್ಷ ಈಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣವಳಿರುವಾಗಿನಿಂದ ತಾನೇ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಪಾದಿತ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಸದರಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಗೆ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಸದರಿ ಮಾರೆಪ್ಪನಿಗೆ ಗದರಿಸಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 24.11.2013 ರಂದು 01.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಅಪಾದಿತರಿಬ್ಬರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಾದಿತ  CzÉ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ  ಈತನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪಾದಿತ  ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ಈತನು ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಗೊಂಡ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರುವಾಗ ಮರ್ಚೆಡ್ ಹತ್ತಿರ 03.00 ರಿಂದ 03.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಬರೆಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  281/2013 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦gÁ墠²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 26 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ.«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà 30 ªÀµÀð  ,¸Á:-7-£Éà ªÁqÀ𠧼ÀUÁ£ÀÆgÀĺÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀÝ°èzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-23/11/2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï.©.J£ï. ¸ÉÆøÉÊn ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà FvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁQgÀĪÁUÀ F «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸À®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É PÀ¸À ºÁPÀĪÀ eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸À ºÁQzÀgÉ ¤ªÀÄUÉãÀÄ DUÀÄvÀÛzÀ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2013. PÀ®A.143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2013 gÀAzÀÄ 75  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr      13,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.