Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Jul 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀtÚ FgÀtÚ vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀ«UÀmÁÖ vÁ: ªÀiÁ£À«.ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAV ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà E§âgÀÄ UÀ«UÀmÁÖ ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8 UÀAmÉUÉ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 62/2 «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ1) ¨ÁµÁ vÀAzÉ DºÀäzï¸Á§2)D£ÀégÀ¥Á±Á vÀAzÉ DºÀäzï¸Á§ 3) gÁeÁ vÀAzÉ DºÀäzï ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É F ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ ¤ÃªÉÃPÉ ºÀ®PÉÌ §A¢ÃgÀ¯Éà CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ EzÀÄ £À£Àß ºÉÆ® £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/13 PÀ®A 447, 504, 323, 324 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

:¢£ÁAPÀ:31-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-§¥ÀÆàgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ zÉêÀgÀUÀÄr PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁeï vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ G¥ÁàgÀ ªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀ zÀ£ÀUÀ¼À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀmÉÖAiÀÄ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ M§â£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ Qð£À ºÀwÛgÀ PÀqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ C°èAzÀ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.172/2012 , PÀ®A.326 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-30/07/13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 07:30 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ zÉøÁ¬Ä 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¨ÉÆA¨Á¬Ä2]gÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À 3] ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ gÉqÉØ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ ªÀÄÆgÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À ¨ÉAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ F jÃw £ÀªÀÄä ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢gÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÊ¥ï ºÁQ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ J£À¯É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è JzÀÄgÀÄ §AzÀgÉ ¤£Àß ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀAvÉ ¤Ã£ÀUÉ PÀrAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÉÆqÀØ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÝjAzÀ CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄĵÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2013. PÀ®A.447,323,427,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 qÀ§Æèöå 7818 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 qÀ§Æèöå 7818 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà «±ÀéPÀªÀÄð, PÁ¥ÉðAlgÀ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ PÀªÀiÁ£ÀºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl zÉêÉAzÀæ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, §®UÁ®¥ÁzÀPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ®è dPÀAUÉÆArªÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.