Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Mar 2012

Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¨sÁªÀavÀæ

¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:15ªÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ «ÃgÉñï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÉêÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV UÁr PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ UÁr PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁC ¢£ÁAPÀ: 31.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/12 PÀ®A. 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-30-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÉʧtÚ vÀAzÉ: ®PÀëöät, 45ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉgÀÄ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ¢¤¹, vÁ: f: UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¯ÁjZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAzÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÆ«£ÀqÀV ©æeï ºÀwÛgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÉʧtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ CPÀæªÀĪÁV G¸ÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛ¢Ýj CzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆrj CAvÁ CA¢zÀÝ®èzÉ ¸ÉʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁAiÀÄ°ÖUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉzÀj¹, ¨sÀAiÀÄ¥Àr¹ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 384 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 30-03-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦£À ºÀ¼É ¥ÀæUÀw UÁæ«Ät ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â ©½ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ®UÉ, §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄ¯É PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. lPÀÌgï PÉÆlÖ ©½ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012 PÀ®A. 279, 304 [J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
§¸Àì¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß ©eɦ 48 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;UËqÀ£À¨sÁ« PÁåA¥À FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ UÁ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:-UËqÀ£À¨sÁ« EªÀjUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ºÉÆÃzÀ PÀmÉÖ§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀjzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-29/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Àì¥Àà£ÀÄ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°.ªÀÄZÀÄÑ ¯ÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ, gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012,PÀ®A.143,147,148,504,323,307,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30-03-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉÃUËqÀ, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A. 341, 504, 506, gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:CvÀÆßgÀÄ vÁ:ªÀiÁ¤é FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ dħ®¥Àà PÉÆqÉ¯ï ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á:CvÀÆßgÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ PɪÀÄÄä zÀªÀÄÄä gÉÆÃUÀ EgÀĪÀ ¤«ÄvÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-03-201gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA: 52 gÀ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmɸÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è qÁ:dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï ºÁUÀÄ ¸ÁÖ¥sÀð £À¸ïð PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÄÝ, EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, C®èzÉà vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ DAiÀiÁ HgÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉüÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:21/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
.

²æÃ.ªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð.eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À.¸Á;-gÁUÀ®¥À«ð FPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 35 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄrªÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀw ¨ÉgÉÆçâ£ÉÆA¢UÉ EzÁÝ¼É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ F §UÉÎ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ §¸ÀªÀ FvÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉåzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ÀUÀÄ£Éß £ÀA: 52/2012,PÀ®A.143,147,504,323,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà 38 ªÀµÀð PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DªÀÄ¢ºÁ¼À FPÉUÉ FUÉÎ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 40 ªÀµÀð PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉUÉ gÀ«ZÀAzÀæ 12 ªÀµÀð, ²ªÀgÁd 16 ªÀµÀð JA§ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ.ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀgÉUÀÆ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉÆr §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ 26-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DzÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ DUÀ £À£Àß° ºÀtè E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. «£ÁBPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ¢£ÀoÀAPÀ: 30.03.2012 PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ C.¸ÀASÉå 46/12 PÀ®A.498(J) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2012 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.30 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:. ¢£ÁAPÀ:-29/03/2012. gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ¤é ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß r¸ÀPÀªÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-«-0709.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆj¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAiÀÄzÀ ¸À©ÃgÀ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄzÀ E¨Áæ»A 47.ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï £ÀA..PÉ.J.36-J¥sï,1058.£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.ªÀiÁ¤é r¥ÉÆà ¸Á;-ªÀiÁ¤é FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ¤é PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ°UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉåPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¼À®Ä ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀªÀÄ°Q£À ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ,ªÉÄzÀ½UÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ,ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012,PÀ®A.279,338 L ¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ;-27/03/2012 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 25.ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄrªÁ¼À,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À/PÀÄ®PÀ¸À§Ä,¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd£À vÁ¬Ä, vÀAV J®ègÀÆ PÀÆr F jÃw ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ ºÉý dUÀ¼À©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-29/03/2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁdÀ£À vÀAVAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 2-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£À vÀAVUÉ ªÉÆ£Éß ¢£À dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀ®Ä ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ¥Àà£À vÁ¬Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÁ¬ÄUÀÆ PÉlÖ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012,PÀ®A.504,323,324,506.¸À»vÀ 34 L¦¹.: £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .
¢£ÁAPÀ:29.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà , ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà , ®PÀëöät vÀAzÉ DzÉ¥Àà , gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ DzÉ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ ºÀ¼Éà ¹nÖ¤AzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À FvÀ£À vÀAVAiÀÄgÁzÀ ªÀiË£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ C¤vÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÞUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ £ÀÄVÎ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà “J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/12 PÀ®A. 143, 147, 448, 504, 354, 355, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-29-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÀÎ 0800 UÀAlUÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸Á§AiÀÄå PÀÄgÉðgï EªÀgÀ fãÀßzÀ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà ºÀ£ÀÄAªÀÄvÁæAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 28ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀj§âjUÉ ²ªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀĪÀÄä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á.PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀÄAªÀÄvÁæAiÀÄ FvÀ£À £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr¬ÄAzÀ gÉõÀ£ï PÁqÀð¢AzÀ gÉõÀ£ï vÀAzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ EªÀj§âgÀ£ÀÄß vÀqÀzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆgÀngÉ£À¯Éà J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2012 PÀ®A.341,504,323,324, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¤ªÀiÁAiÀiï zÁ¸ï vÀAzÉ fvÉÃAzÀæ zÁ¸ï ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 4 FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ²æÃ.CªÀÄgÀzÁ¸À vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt zÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀ±ÀÆzÀæ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 4 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ CªÀÄgÀzÁ¸À£À ºÉAqÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀƼÉvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀzÁ¸À£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀiÁgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÁÝ¼É vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CqÀØ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ C HgÀÄ F HgÀÄ wgÀÄUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤£Àß ºÉAqÀw F ¸ÀƼÉÃvÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A. 341, 504, 506 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ.10-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÀ©â£ÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀªÁgï 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgï (EAf£ï) £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå.PÉJ-36-n-323 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¢ªÁ£À 35 ªÀµÀð ¸Á.UËqÀÆgÀÄ vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.FvÀ£ÀÄ Rjâ¹ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ G½zÀ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï Rjâ¹zÀ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½¸ÀzÉà CzÀ£ÀÄß CeÁÕvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èlÄÖ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀAa¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/12 PÀ®A.417, 420, 424, 426 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢.28-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀ C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/J-1261 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð eÁwB ZÀ®ÄªÁ¢ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB §AiÀÄ®ªÀÄZÉðqÀ vÁB ªÀiÁ£À« fBgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ¨ÉÊ®ªÀÄZÉðqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄAzÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ,C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝPÉÌ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DmÉÆà £ÀA -36/J-1261 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA; 36/2012 PÀ®AB 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
. ¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ , ªÀAiÀÄ:48ªÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:15ªÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ «ÃgÉñï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀ: 54, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸Á«wæ E§âgÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ:-29-3-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªÀ FvÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁzÁUÀ ªÀÄÄRåzÁégÀ vÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀAUÀ¯ÁV ªÀiÁ¸ÀÖgï ¨Éqï gÀÆ«Ä£À PÀ¨ï ¨ÉÆÃqÀð£À°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅ EgÀ°®è. ªÉÄîÌAqÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JqÀ QlQ¬ÄAzÀ PÉÊ ºÁQ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¨ÉÆïïÖ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¨ï ¨ÉÆÃqÀð£À°è EnÖzÀÝ 83 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 29500/. J¯Áè MlÄÖ C.Q 2,55,500-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æÃ. ªÀÄzÀå¥Án ¸ÀĨÁâgÀªÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.29 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
§¸ÀªÀgÁeÉñÀéj @ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀÄzÀgÉ , ªÀAiÀÄ:27ªÀ, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:PÉÆÃmÉ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: J.PÉ UÉÆÃ¥Á®£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:31-08-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄ vÀAzÉ 21,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ , 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆÃmÉ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéjUÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À 50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 50,000/- gÀÆ vÀAzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀߣÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ E®èªÁzÀgÉà fêÀAvÀ §zÀÄPÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.120/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.69/2012 PÀ®A.323 , 324 , 504 , 506 , 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢:-27-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è vÀªÀUÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀªÀUÀ UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ «zÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è EgÀĪÀ 1)35 QéAl¯ï vÉÆUÀj C.Q. 50,000/-2)16 aî eÉÆüÀ C.Q. 50,000/-3)§mÉÖ §gÉ C.Q. 6000/-4)MAzÀÄ aî PÀqÀ¯É C.Q .4000/-5)MAzÀÄ aî ºÉ¸ÀgÀÄ C.Q .3000/- 6)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/-MlÄÖ 1,19,000/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £Á±ÀªÁVgÀÄvÉÛªÉ.CAvÁ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 03/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄtÆÚgÀ ªÀi˯Á¸Á§FvÀ£ÀÄ 3¢£ÀUÀ½AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀA¨ÁgÀ, 30ªÀµÀð, FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀtÄÚ ¸À£Éß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä §r¢zÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀUÀÄ J¼ÉzÁr ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ E§âgÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2012 PÀ®A. 509.354, 341, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ 27/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ eÁwBºÀqÀ¥Àzï ªÀAiÀÄB 25 GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB 4 £Éà ªÁqÀð CAZÉ PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ [1] ¸Á«wæ UÀAqÀ wgÀÄ¥Àw [2] ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà [3] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà eÁ®ºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj JPÁJQ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2012 PÀ®AB 448,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ §ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ°è zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-ªÉÆqÉPÀgï G-UÀÄfj PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°UÉ ©UÀ ºÁQ ºÉÆ®PÉÌ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ ªÀiÁzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Vr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ HjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹zÀÄÝ CzÀgÀ° è ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÀgÀ 10 a®è CQÌ, 8 aî ¸ÀeÉÓ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 600000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 02/2012 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ :28/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ §ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÀÄUÀgÀ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ-ªÉÆqÉPÀgï G-UÀÄfj PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°UÉ ©UÀ ºÁQ ºÉÆ®PÉÌ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ ªÀiÁzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Vr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ GjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ©£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 300000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®PÁì£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 03/2012 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
DzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 50, G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃl¥Àà PÀÆr UÀÄ®âUÁðzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ E½zÁUÀ DzÉ¥Àà£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwzÀÄÝ, vÉÆÃl¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §®UÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄÆvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «¸Àdð£ÉªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉ zÁégÀ¢AzÀ §AzÀ MAzÀÄ J£ï.PÉ.J¸ï Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J-34-J¥sï-690 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄîÌAqÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ C¯Áè §Që ªÀiÁ®zÁgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀj¹zÀÝjAzÀ vÉÆÃl¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ »AzÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/12 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 48, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀĪÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-28-3-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå ºÉÆ«£À¨Á« ªÀ: 46, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPĄ̀ÉÃgÀV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 28/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ CªÀÄätÚ CªÁUÀr 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÁ®ºÀ½î vÀ£Àß ºÉÆzÀ°èAiÀÄ ºÉÆnÖ£À §¤ªÀUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ CVß±ÀªÀÄPÀ zÁ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ±ÉAUÀ ºÉÆlÄÖ ºÁUÀÆ 10 §ArAiÀÄ ºÀÄ®Äè C//Q-10000/gÀÆ¥Á¬Ä¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï./J-04/2012 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ :28/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄ CªÀÄtÚ vÀAzÉ gÀAUÀA¥Àà CªÁUÀr eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ 45 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ÀºÉÆzÀ°èAiÀÄ ºÉÆnÖ£À §¤ªÀUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ CVß±ÀªÀÄPÀ zÁ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è 10 §AqÉAiÀÄ ¸ÉÆ¥ÀÄà C//Q-10000/ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛz.É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ . J¥sï./J-05/2012 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:75 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ, PÁ®Ä ¨ÁºÀÄ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, JµÉÖà vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢ :- 29-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀ:40 eÁ:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. Dgï.£ÀA: 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¤AUÀ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸Á;-UËqÀ£À¨sÁ« FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-wAUÀ¼À »AzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ªÀÄÄzÀÎ¯ï ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð,eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-UËqÀ£À¨sÁ« FvÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj §¸ÀìªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÀ ºÉAqÀw M¥ÀàzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:-27/02/2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÉ EgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀiÁj §¸ÀìªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀģɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. DAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-29/03/2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012,PÀ®A.448.363.L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä PÀ£ÀPÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÀdAwÛ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: eÁAvÁ¥ÀÆgÀ, ºÁ:ªÀ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ 2 gÀªÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¤UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁr DPÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §r CªÀ¼À£ÀÄß CqÀØ PÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/12 PÀ®A.143,147,148,,323,506,504. ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
28 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ 2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ 3) CA§tÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ 4) «gÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À 5) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ vÉÆÃl¥Àà ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è QgÁt CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÉÆmÉÖ QZÀÄÑvÀ£À¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝòvÀgÁV ¢£ÁAPÀ:-01-3-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀ:19, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀgÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2012 PÀ®A 323. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §AzÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52, eÁw; PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢: 27-03-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀªÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà JzÉAiÀÄ°è ZÀÄZÀÄÑwÛzÉ CAvÁ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁqÀ¯ÁV PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV ¸ÀwÛgÀĪÀ£ÉÆÃ?, CxÀªÁ «µÀ ¸ÉêɣÀ¬ÄAzÀ ¸ÀwÛzÁÝ£ÉÆà JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À«zÉ DzÀgÉ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/12 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀâgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ ªÀiÁ½Î 30 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄĹèA.MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á;-ªÉÄÃgÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ .ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î ºÀ¸À£À«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î .f¯Á¤«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î.ªÀÄÄPÀÄ⮸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î.ºÁeÁA¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î J®ègÀÆ eÁ;-ªÀÄĹèA.¸Á;-ªÉÄÃgÀ£Á¼À EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.1.gÀ°èAiÀÄ 3-JPÀgÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï ªÁådå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-27/03/2012. gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉUÉ è ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÆÃPÀ¯Éʤ¤AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CPÀâgÀ«ÄAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ F ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj E£ÀÆß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀAvÉ EvÁåxÀðªÁV¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ®zÀ°è ¤£ÀßzÉãÀÄ ºÀQÌzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ,ºÀ¸À£À«ÄAiÀiÁ f¯Á¤«ÄAiÀiÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ ¨ÁªÀŧgÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢ vÀAzÉUÉ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA47/2012, PÀ®A.143,147,323,504,324,341 ¸À»vÀ 149.L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è : zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æÃ.ªÀÄw ¤AUÀªÀÄä vÁ¬Ä ¯ÉÆÃPÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð.eÁ:-ºÀjd£À, G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À,¸Á;-¥ÀgÁ¥ÀÆgÀ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;-¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-26/03/2012 gÀAzÀÄ ¤AUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EªÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-27/03/2012. gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉUÉ ¤AUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä gÁªÀÄPÀȵÀÚ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ PÉ£Á°UÉ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¤£Éß ¢£À £ÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ÝgÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¤AUÀªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄ¥Á¢ EªÀgÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012, PÀ®A.143,147,323,504,506 ¸À»vÀ 149.L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢.27-03-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÁl UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄgÁl FvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÁ¼ÀÄ PÀr,§mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 64,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt, ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ C¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 06/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
²æêÀÄw.ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ §AUÁ¼ÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ, G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À, ¸Á:-¥ÀÄ®ªÉÄñÀégÀ¢¤ß. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ §AUÁ¼ÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DPÉUÉ 3-d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ,DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¯ÉvÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÀÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ DPÉAiÀÄÄ ¸ÁPÁµÀÄÖ ¨sÁjà C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C®èzÉ F §UÉÎ DUÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ ºÁUÀÆ §AzÀħ¼ÀUÀzÀªÀjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EgÀ° ¸ÀA¨Á½¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀÆå ¢£ÁAPÀ:-12/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2012, PÀ®A.504,498(J),323.L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ HgÀ°è zÀÄrAiÀÄzÉ DUÁUÀ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, CzÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹gÀªÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀìAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä PÀA§½ªÀÄoÀ eÁwB dAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄB 42 ªÀµÀð GB ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB PÁlUÀ¯ï vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 09/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛzÁÝUÀ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛPÀgÉÃUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà E§âgÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F eÁUÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ §gÀ¨ÉÃqÁ EzÀgÀ°è ¤£ÀßzÉãÀÄ ¥Á®Ä E¯Áè E£ÉÆߪÉÄä PÁ®Ä ElÖgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A. 341, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 27-03-2012 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ D®Ýwð UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà,55ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: ºÁ®Ýwð FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,25ªÀµÀð,eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®Ýwð FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §¹UÀÄAr vÉÆÃr¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ gÀAUÀ¥Àà¤UÉ PÀvÉÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ MzÀÄÝ, M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉà JwÛ £É®PÉÌ ºÁQ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA: 17/2012 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
©üêÀÄtÚ vÀAzÉ »gÉç¸À¥Àà bÀ®ªÁ¢ 33 ªÀµÀð ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á|| PÀÄ£ÀlVPÁåA¥À vÁ|| ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÁ¬Ä ²ªÀ°AUÀªÀÄä bÀ®ªÁ¢ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ªÉÄâQ£Á¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ. ©üêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ½£À »AzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©üêÀÄtÚ£À ºÉAqÀw UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆj£À°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27-03-12 gÀAzÀÄ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ªÉÄâQ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ©üêÀÄtÚ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ½¹zÀÄÝ FUÀ AiÀiÁPÉ ¸ÉAmÁ ºÀjAiÀiÁPÉ §A¢AiÉÄãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ. ©üêÀÄtÚ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ KzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄ°QUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ. JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 23/12 PÀ®A 504. 324 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

SÁ¹ÃªÀiï ©üà UÀAqÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ¸Á: gÉÆÃqÀPÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: dA§£ÁxÀ£À ºÀ½î FPÉUÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸Á¬Ä¨Á¨Á FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÀßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄjAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ DPÉUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄÄzÀÄªÉ ¸À®ÄªÁV UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 81/2012 PÀ®A: 498 [J] 323,504, 506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢.26-03-2012gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ L.©.AiÀÄ ºÀwÛgÀ dAVè¸Á§ vÀAzÉ dĪÉè¸Á§ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA-PÉJ-36/E-8780 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁBdA§®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À« PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ¹gÀªÁgÉ HgÉƼÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÉJ¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA-PÉJ-36/J¥sï-1036 gÀ ZÁ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. r¥ÉÆà vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV dAVè¸Á§£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2012 PÀ®AB 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:26-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0430 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀAiÀiÁ:53 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:J.ºÉZï.¹.58 r.J.Dgï. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸Á:ªÀÄ£ÀA:J¸ï.Dgï.n.75 ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ©PÀ̽PÉUÀ½zÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¹ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉƸÀÌgï ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2140 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw PÀjêÀiï ©Ã UÀAqÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ.£ÀA; J¸ï.Dgï.n.-75 ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 04/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

©üêÀıÀ¥Àà £À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ±ÀA§tÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;-¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀå F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:-27/03/2012. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ¸ÀºÀÄPÁgÀ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ ZÀÆj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J®ègÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2012, PÀ®A.143,147,323,324,504,506. ¸À»vÀ 149.L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 26.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛªÉ, ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà eÁw ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr FvÀ¤UÉ CUÁUÉÎ ªÉÄÃ¯É a£ÀßgÉrØ vÀAzÉ zÀAiÀÄAZÀAzÀ¥Àà eÁw ºÀjd£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, CzÀPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁr¸ÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁUÀPÉÌ §AzÀgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃ¯É a£ÀßgÉrØ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄzÀAvÉ vÀqÉzÀĤ°è¹ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ® £ÀªÀÄä ¨ÁUÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAzÀgÀÆ ¸ÀºÁ ºÁUÉÃAiÉÄà PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ 2 KlÄ UÀÄ¢Ý zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹§ÄqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2012 PÀ®A: 447,341,504,323,324,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAVÃvÁ §ZÁgÀ UÀAqÀ ¢: ¸ÀĤî §ZÁgÀ 45 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA. 4 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĪÉÄãï @ PÁ®ÄÛ FvÀ£À£ÀÄß .¢£ÁAPÀ 27-02-12 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA.PÉÌ ¸Áy ¸ÀgÀPÁgÀ vÀAzÉ ¯Á® ªÉÆúÀ£À ¸ÀgÀPÁgÀ 20ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA. 4 vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UË¥ÀåªÁV §aÑnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2012 PÀ®A. 365, 368 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
²æà gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj ªÀ:60 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¥ÀÆeÁj zÉÆrØ AiÀÄgÀdAw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä zÉÆrØUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ :25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀdAw ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀªÀÄgÀ¥ÀnÖzÉÆrØAiÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¸Á: PÀªÀÄgÀ¥ÀnÖzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á: ¸ÀªÀ®ºÉÆ® AiÀÄgÀdAw EªÀgÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¥ÀPÉ̮ĩUÉ M¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2012 PÀ®A. 341,323,324, 504,¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæºÁèzï vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð G: gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è £ËPÀj ¸Á:; ªÁr eÉAUïPÀë£ï vÁ:: avÁÛ¥ÀÄgÀÄ.FvÀ£ÀÄ »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ «¢ü «zsÁ£ÀUÀ¼ÀAvÉ d£À²æà EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÉÆäAiÀiÁ CAvÁ 13 ªÀµÀð ªÀÄUÀ½zÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ªÉʪÀÄ£ÀÄìUÀ¼ÁV UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw dAiÀIJæà EªÀjUÉ vÁ£ÀÄ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä M¦àUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀÄÝ dAiÀIJæà JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉUÉ M¥Àà¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ , AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀæºÁèzï ¸Á:: ªÁr eÉAUïPÀë£ï vÁ:: avÁÛ¥ÀÄgÀÄ. ªÁ¸ÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀUÀÎtÂ. ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄ gÁªÀÄtÚ , mÉA¥Àgï AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ J¯ÁègÀÄ ¸Á:: UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄ. gÁA¥ÀÆgï §¸ÀªÀgÁeï G: gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è £ËPÀj ¸Á::ªÁrgÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ¤zÀÄÝ EªÀjUÉ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ°è PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀݪÁV JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A 494 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢.26-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤Ã®UÀ® PÁåA¥ÀÄ ºÀwÛgÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ «Ä¤ ¯Áj £ÀABPÉJ-36-3919 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀzÀgÀUÀrجÄAzÀ ±ÉÃAUÁ aî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¤Ã®UÀ®PÁåA¥ÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ¯Áj ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ »A¢¤AzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥ïgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ-27ªÀµÀð eÁwB ªÀÄĹèA E£ÉƪÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ fJ-01/J¸ï-8020£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ºÀQÌD®ÆgÀÄ vÁB ºÁ£ÀUÀ¯ï f¯ÁèB ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀÄgÉñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ ,JzÉUÀ,ºÉÆmÉÖUÉ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð, eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB AiÀÄgÀUÉÆÃr ,vÁB °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2012 PÀ®A 279,304[J] L.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀAzÀÄ 77 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀÄB 42 eÁwB F¼ÀUÉÃgÀ GBªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB PÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï vÁB ªÀiÁ£À« FPÉUÉ FUÉÎ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ¤ßAzÀ zÀÆgÀªÁVzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¸ÀìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ B 24/03/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀqÀ¢¤ß PÁåA¦£À vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ O¶¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ N¥ÉÃPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¹.ºÉZï.²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð eÁwB F½UÉÃgÀ GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï vÁB ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAR: 25.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1400 UÀAoÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Àà£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀıÁ®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®AiÀÄå ªÀ. 43 ªÀµÀð. eÁ. £ÁAiÀÄPÀ, G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ÀÆqÀÆègÀ UÁæªÀÄ vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FgÀ®§AqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀÆqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.36/ eÉ-7596 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ WÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ C¥Àà£ÀzÉÆrØ ¸À«Ä¥À ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀzÀ°è £Àr¹zÀÝjAzÀ ¹ÌqÁØV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀıÁ®¥Àà¤UÉ vÉgÀazÀ gÀPÁÛUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2012 PÀ®A; 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÉÄA§gï ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨ÉÆÃgÀ£À°è ¥ÀÄ£À: ¨ÉÆÃgÀ ºÁQ¹zÀÝjAzÀ HgÀ°è ¨ÉÃgÉ ºÉƸÀ ¨ÉÆÃgÀ£ÀÄß ºÁQ¸ÀĪÀAvÉ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÃUÁå EªÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw ¹.J¸ï.gÀªÀjUÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2012 gÀAzÀÄ 1]zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ SÉêÀiÁå 2] ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ aãÁå£ÁAiÀÄPÀ 3]UÀuÉñÀ vÀAzÉ SÉêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ 4] ¯Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÉêɣÁAiÀÄPÀ 5] ªÀiÁ¢¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀªÀÄðtÚ 6] zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀuÉñÀ 7] ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ 8] ¨sÉÆÃeÁå vÀAzÉ ¯Á¯Áå J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj CfðAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÝPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è CAvÁ ¥ÁAqÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¹nÖ¤AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CDªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/12 PÀ®A: 143,147,148,504,323,324, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀA ¥ÉÃmÉ d£ÀjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV w½zÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÁ ²æúÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå ÁAiÀÄPÀ,35ªÀµÀð,PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á- PÀÄQðºÀ½î ºÁ.ªÀ.£ÀUÀgÀUÀÄAqÀ ªÀÄvÀÄÛ dmÉÖ¥Àà E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ PÀÆr SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ£ÀAvÀgÀ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄQðºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥ÀàgÀ PÁæ¸ï ¸Á§ÄUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ £ÁAiÀÄPÀ,UÀÄd¥ÉÆÃgï UËgÀA ¥ÉÃmÉ , DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§ÄUËqÀ UËgÀA ¥ÉÃmÉ EvÀgÉ 4d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀħAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E®èAiÉÄà EzÁÝgÉ £ÉÆÃqÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄAqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .40/2012 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,¸À»vÀ 149L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:- 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥ÀàgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¸Á§UËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: PÀgÉÃ¥Àà, ±ÀAPÀgÀ§Ar, 2) ¸ÀPÉæÃ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 3) ©üªÀÄtÚ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 4) ºÀ£ÀĪÀÄ vÀAzÉ: ªÀįÉØ¥Àà 5) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 6) §¸ÀìAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 7) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 8) ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀiï ºÀħâ½î, 9) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà 10) QÃZÀ vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, ºÁUÀÄ DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ 11) dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®èAiÀÄå 12) E£ÉÆߧâ DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄAd vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd AiÀÄgÀUÀÄqÀØ, 13) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ: ²ªÀAiÀÄå UÀuÉPÀ¯ï,gÀªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ mÁåPÀÖgï ¤°è¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ: ¸Á§UËqÀ, 22ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G: ZÁ®PÀ, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2012 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,¸À»vÀ 149L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è JªÀiï.r £À¢ÃªÀÄįÁè vÀAzÉ r.ºÉZï.ªÀÄįÁè , ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA G: £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ G¥ÁzÀåPÀëgÀÄ , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä (¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 4) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 6) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 7) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 8) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃ±ï ºÉƸÀ½î , 9) ²ªÀgÁeï vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) §¸ÀªÀgÁeï SÉêÀÄgÉrØ ¤rUÉÆüï , 11) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀÄgÀPÀÄA¢ , 12) «ÃgÀ£ÀUËqÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ ºÀnÖ , 13) ¥ÀArvÁgÁzsÀå¸Áé«Ä ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ , 14) PÉAUÀgÉrØ CªÀÄgÉñï wrUÉÆüï , 15) CªÀÄgÉÃ±ï ¤rUÉÆüï , 16) ºÀ£ÀĪÉÄgÀrØ CgÀ¼ÀºÀ½î , 17) ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà E.eÉ ºÉƸÀ½î , 18) Vjñï vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ ºÉƸÀ½î , 19) £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÉƸÀ½î , 20) ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ ºÀnÖ , 21) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ KPÁKQAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£ÀߣÀÄ £ÉÆÃr K£À¯Éà ¤£Éß dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ ºÉüÁPÀ §gÉÆâ¯ÉèãÀ¯Éà CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï£ÀÄß zsÀéA¸À ªÀiÁr ¨ÁV®Ä MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èAiÀiÁV MUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,427,506,448 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f.ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ eÁUÀzÀ°è ºÁQzÀ PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà , ªÀAiÀÄ : 31ªÀ , eÁ:°AUÁ AiÀÄvï,G:ºÉÆÃmɯïªÁå¥ÁgÀ,¸Á:f.ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃmɯï , ªÀiÁ£À±À¥Àà£À vÀnÖ ªÀÄ£ÉUÉ , C«Äãï¸Á¨ï£À UÁ¢ CAUÀrUÉ ºÁUÀÆ DzÉ¥Àà£À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ CqÉØUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ ªÁlgï ¦üæqïÓ , PÀgÉAmï E£ÉéÃlgï , mÉç¯ïUÀ¼ÀÄ , RÄaðUÀ¼ÀÄ , ±ÉÆÃPÉøï , nà §Ar , 1 ºÉZï.¦ ¤Ãj£À ªÉÆÃlgï , QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ , ¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï DzsÁgï PÁqïð , Lr PÁqïð ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£ïì , PÁ¼ÀÄ PÀr , §mÉÖ§gÉ ªÀÄ£É ¸ÁªÀÄ£ÀÄ , MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï , CzsÀð ºÉZï.¦ ªÉÆÃlgï , JgÀqÀÄ ¥sÁå£ï , PÀ®gï në , UÁ¢UÀ¼ÀÄ , UÁ¢§mÉÖ , ºÉÆ°AiÀÄĪÀ «Ä±À£ï , mÉç¯ï , ZÉÃgï ¥sÁå£ï , QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ , DgÀÄ l£ï PÀnÖUÉ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,30,000/- gÀÆ.zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 04/2012 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:-25/03/2012 gÀÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1;45 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÆÃ.¥Á.38 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;gÁªÀÄvÁß¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & FvÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj §tªÉUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1]eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉ & ºÀÄ°è£À §tªÉ 8 mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄÖgÀÆ.12,000/-2]ºÀÄ°è£À§tªÉ 4 mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄ gÀÆ,6000/- 3]eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉ 4 mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄÖ gÀÆ,6000/-4]eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉ & ºÀÄ°è£À §tªÉ 7 mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄÖ gÀÆ.10,500/-
5]eÉÆüÀzÀ¸ÉÆ¥Éà§tªÉ4mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄÖgÀÆ,6000/-& MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.4000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ,44,500/-G½zÀAvÉ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1 DPÀ¼ÀÄ ±ÉPÀqÁ 20/- ¨sÁUÀ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.2/12 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ CzÉ.
C£ÀĸÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÁ§¼É±ÀégÀ 38 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| ªÀĹèPÁgÀ®PÀÄAn gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÉPÀÌ®PÉÆmÉ, ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÉPÀÌ®PÉÆmÉ ¸Á|| E§âgÀÄ ªÀÄĹèPÁgÀPÀÄAn EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ DV¤AzÀ CªÀj§âjUÀÆ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 26-03-12 gÀAzÀÄ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ £ÁåAiÀÄ«zÀÝ §zÀÄ«£À°è ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £ÀªÀÄä §zÀÄ«£À°è £ÁªÀÅ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀgÉ ¤£ÀUÉ£ÁUÀÄvÉÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ DPÉAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ , §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 22/12 PÀ®A 504. 324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¥ÁªÀÄt Ú¸Á;«gÁ¥ÀÄgÀÄ vÁ;¹Azs£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ®QëöäªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ CzÀÄ d¤¹zÀ LzÁgÀÄ-wAUÀ¼À°è wÃjPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAqÀ CvÉÛ CAiÀÄåªÀÄä , ªÉÄÊzÀÄ£À CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁîV¯Áè ¤£ÀÄ §AeÉ EzÀÄÝ £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¤£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆUÀÄ CxÀªÁ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ, ¢£ÁAPÀ;14-3-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîV£À 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ K¥ÀðqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÉ. CAvÁ ¤£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ¤£ÀÄ §AeÉ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀrAiÀįÁgÀzÀ ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ. FUÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ F £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛVzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2012 PÀ®A; 498 (J). 323. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ,
¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆqÀØ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 36 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°, ¸Á: UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁd¨Á§Ä EªÀgÀ d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà, 30 ªÀµÀð, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà, 25 ªÀµÀð,ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà, 20 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁw UÉÆ®ègÀ, ¸Á: UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ DPÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ©qÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀtÚ ®Qëöä FPÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiË£ÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆîĤAzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:26.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖzÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A. 324, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ
FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ K¼ÀÄgÁVPÁåA¦£À°è gÁWÀ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPï , ¸ÀAvÉÆñÀ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPï , ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸Á; K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ.PÀÄrzÀÄ MzÀgÁqÀĪÁUÀ £ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÀnÖªÀĤ , ªÀAiÀÄ: 27ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ , G: ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀPÀ , ¸Á:K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛÃj CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÀnÖªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁåA¦£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÁåA¦¤AzÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ßUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀƼɪÀÄUÀ §AzÀ CAvÁ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà EªÀwÛUÉ G¼ÀPÀAr¢Ýà F PÁåA¦£À°è ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛà ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2012 PÀ®A. 504 , 323 , 341 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ:- 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-15 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄw zÉÆqÀØ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ: ¢.zÉÆqÀØ ¸Á§tÚ, 50ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀÄ, PÀÄ® PÀ¸ÀħÄ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÉÆÃ¸É vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸À, ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÀAzÉ: §¸Àì¥Àà, eÁ: PÉÆgÀªÀgÀÄ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DUÁUÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÁÝUÀ zÉÆqÀØ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, zÉÆqÀØ ºÀÄ°UɪÀÄä¼É vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ vÀ¯É PÉr¹zÁÝ¼É CAvÁ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ zÉÆqÀØ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÉÆøÉUÉ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀUÉÆ°¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:26.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.42/2012 PÀ®A- 504,323,324, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2012 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.25 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¤¸ÁgïSÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ:28ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:SÁ£ï D¦ÖPÀ¯ïì ,¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä £ÀÆgÁ¤ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ CAzÁUÀ UÀÄA¦£À°è M§âªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÁåPÉ ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ C°èAzÀ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¸ÁgïSÁ£ï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ZÀ±Áä CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄUÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ¨É¯ïÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤¸Ágï SÁ£ï gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆqÉ¢¢Ýà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ , ªÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÀ±Áä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ zsÀéA¸ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,506,427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ jAiÀiÁeïC° vÀAzÉ C¸ÀªÀÄvï C° , ªÀAiÀÄ:23ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA , G: ¥sÉÊ£Á£ïì , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉÆñÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ZÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢Ýà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÀPÀÌrUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,341.307¸À»vÀ149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀvÀßA ªÉÆÃlgïì »AzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï JPÁâ¯ï , ªÀAiÀÄ:24ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA , G:UÁå¸ï ªÉ°ØAUï PÉ®¸À, ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À UÁågÉÃf£À°è 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯ïÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸À°ÃA ¤UÉ ¤£Éß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁågÉÃeïzÀ°èzÀÝ EArPÁ PÁgï£À UÁè¸ï£ÀÄß MqÉzÀÄ ®PÁ£ï¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,506,427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.24-03-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 25-03-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀjªÁgÀ PÁèxï ¸ÉÆÖÃgï£À°è gÁWÀªÉÃAzÀæ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀjªÁgÀ PÁèxÀð ¸ÉÆÖÃgï£À°è «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï DV DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ºÉƸÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ C:Q: 17,56,250/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀĺÀäzï zÀgÀªÉò vÀAzÉ ¨ÁªÀ¸Á¨ï ¸ÀÄvÁj ªÀAiÀiÁ: 31, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¥ÀjªÁgÀ §mÉÖ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 03/12 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:- 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄ¥Àà PɼÀV£À ªÀÄ£É, 40ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ PÀȶ E¯ÁSÉ ¸Á: ºÉÃgÀÄAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä DUÁUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀÄUÀÄwð ºÉÆ£ÀßAiÀÄå vÁvÀ£À eÁvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀÄAw UÀAqÀ: ¢.ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ºÉÆ£ÀߥÀà zÉêÀzÀÄUÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð.ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÉÆ£ÀߥÀà zÉêÀzÀÄUÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð CzÀgÀ°è ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ eÁvÉæUÉ JAzÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀîzÉ, E°è ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝÃ£É¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ ºÉÆ£ÀߥÀà£À ºÉAqÀw gÀAUÀªÀÄä PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A- 504,323,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 25-03-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà 50 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¦¤AzÀ vÀ£Àß ºÉƸÀ JPïë.J¯ï. ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA JA.r.621 ©r 17¹1¹77971 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ gÁdUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ, 32 ªÀµÀð, ±Á£ÀªÁ¸À¥ÀÄgÀ vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÁ:ªÀ: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä ¹gÀÄUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA.PÉJ 04 JA.J¥sï.-3270 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2012 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:¢£ÁAPÀ: 20-03-2012 gÀAzÀÄ 10-40 J.JA.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¦£À°è ªÀÄÄRå gÉÆÃr£À°è ±ÁAvÀgÁd @ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄtÚ 50ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÀzÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ 36/ 7821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁAvÀgÁd gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ ZÀ¥ÀàUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ±ÁAvÀgÁdgÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÉ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ±ÁAvÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 5-25 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A. 279,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà @ ¸ÀÄgÉñÀ eÁwUÉÃgÀ 23 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ ¸Á|| ºÀÆ«£À¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà @ ¸ÀÄgÉñÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä EªÀgÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æwù ¢£ÁAPÀ 29-12-11 gÀAzÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ¸ÉAmï eÁ£ï ZÀZÀð ªÀĹÌAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ gÀvÀߪÀÄä¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ zÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ 18-01-12 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà @¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¦r¹ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 21/12 PÀ®A 498 (J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r,¦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĪÀiÁj PÁªÉÃj@gÁeÉñÀéj ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:-22/03/2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ w¥ÀàtÚ lªÀÄmÉ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð.eÁ:-ºÀjd£À,:G:-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á;-zÀgÀÆgÀÄ vÁ;-zÀUÁé®. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2012, PÀ®A.''ºÀÄqÀV PÁuÉ'' £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.PÉÌ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 24ªÀµÀð, ¹.¦.¹. 499 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ºÉÆý §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ CUÀ¹ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄgÀÄ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ §tÚzÀ Dl DqÀÄvÀÛ ªÀÄÄzÀÄPÀjUÉ, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ, ºÀÄqÀÄUÀjUÉ §tÚ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ EµÀÖ«®èzÀªÀjUÉ §tÚ ºÁPÀ¨ÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ 30 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦.¹. 499 gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ºÁ¥sÀ ªÀiÁr ¤£ÁåªÀ£À¯Éà ºÉüÀ°PÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçPÉÌ §tÚ ºÁQ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ dUÁÎrzÁUÀ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ºÀj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A. 143, 147, 341, 504, 353 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ: 24/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-30 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GqÀĦ PÁél¸Àð ªÀÄÄAzÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨Á®PÀ ¤AUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UËqÀ£À¨Á« ªÀAiÀÄB7 ªÀµÀð eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ 1 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á° ªÀAiÀÄB24 ªÀµÀð eÁwB ¥ÀAZÀªÀĸÁ° ¸ÁB »lß½î vÁBfB©eÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-28 J-7767 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á®PÀ ¤AUÀgÁd¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AUÀgÁd£À JqÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2012 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Mar 2012

Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:f.²æäªÁ¸À vÀAzÉ f.gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð,eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á:UÁgÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

f.²æäªÁ¸À vÀAzÉ f.gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð,eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á:UÁgÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ r¸ÉA§gï /2010 £Éà PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ f.¸ÀIJî UÀAqÀ f.²æäªÁ¸À ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2012 PÀ®A: ªÀÄÄ£ÀµÀåPÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ :22-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀnÖ-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æà PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¥ÀàtÚ DZÁj ªÀ:62 eÁ:¨ÁæºÀät G:ºÉZï.f.JªÀiï ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á:§¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ §¸ï¤¯ÁÝt¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ zÉêÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀ:23 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPÉë¯ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33/3340 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ .EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÀĪÀiÁgÀ£À §®UÁ°£À ºÉ§âgÀ½£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨Ájà N¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¢£ÁAPÀ: 22-03-2012 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÉE© ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «gÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà,à 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á: CvÀÛAUÀgÁ¼ï vÁ : ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÁ. ªÀ. ªÀiÁå½UÀ£ÀÆgÀÄ vÁ : CzÉÆä (CAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.J¦ 21 J¸ï 7826 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ dAVè ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï ¸Á¨ï CmÉÆà £ÀA. PÉJ 35 /554£ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸Á®ÄUÀÄAzsÁ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄvÀ£Àß CmÉÆà £ÀA§gï CmÉÆà £ÀA. PÉJ 35 /554 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqÉUÉ Dwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ «gÉñÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ dAVè ¨ÁµÁ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ SÁf UÀįÁA zÀ¸ÀÛVj ¹¢ÝQ vÀAzÉ SÁf CºÀäzï ¹¢ÝQ, SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉìãï , ¥ÁwêÀiÁ ©Ã UÀAqÀ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï , ¥Àæw¨Á ¨sÁgÀw UÀAqÀ ©.gÀªÉÄñÀ , dUÀ¢Ã±À ¥Àæ¸ÁzÀ CUÀgÀªÁ¯ï vÀAzÉ ¢:UËj ±ÀAPÀgÀ, ¸ÀÄPÀªÀÄt vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj 1987 jAzÀ 2009 ¸Á°£À ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.1488/1, & 1491 DªÀiï vÀ¯Á¨ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀ F d«ÄãÀÄ «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄß E¯ÁSÉUÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÁUÉà gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄmÉõÀ£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D d«Ää£À°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¸ÀPÁðj «ÄãÀÄUÁjPÁ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ²æà C±ÉÆÃPÀ dºÀVÃgÁÝgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2012 PÀ®A: 120 (©), 174, 177, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 420, 447, 468 ¸À»w 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 18.03.2012 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÈd£À gÉrØ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ ¸ÀÄ¥ÀæªÉʸÀgï EªÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ J¸ï.J¯ï.J£ï. PÀA¥ËAqï ªÀgÉUÉ £É®zÀ°è ºÁQzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ 250 «ÄÃlgï GzÀÝzÀ 100 dvÉ PÉç¯ï£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÛ£ÀÄß eÉ.¹.©.¬ÄAzÀ QvÀÄÛ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 93 zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¹ E¯ÁSÉUÉ MlÄÖ 64,178/- gÀÆ.UÀ¼À ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ²æà gÁdÄ J¯ï. eÉ.n.N. mÉ°PÁA gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A 427 L.¦.¹. : ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 03 PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT, 1984 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¢£ÁAPÀ;15-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAq PÉ.À ºÀ£ÀªÀÄAvÀÄ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA.mÉÊ¥À-6-386 PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ “ £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÉÝãÉ. J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ dUÀ¢Ã±À£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr £À£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀzÀ®èzÉà CªÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ 22-03-2012 gÀAzÀÄ 13-15 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A 354,509 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§, 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Þw PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DUÁUÉÎ £À£ÀUÉ fêÀ£À¸ÁPÁVzÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£ÀzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAR: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgï¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§, 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 07/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2012 gÀAzÀÄ 84 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

22 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UÀªÀÄä @ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà , ªÀAiÀÄ: 23ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀ«vÁ¼ÀA J.¦ ºÁ.ªÀ: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.1 £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸Àgï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:27-02-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ºÁUÀÆ 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À HgÁzÀ DAzÀæzÀ PÀ£ÀÆð¯ï f¯ÉèAiÀÄ DzÉÆä vÁ®ÆèQ£À PÀ«vÁ¼ÀAzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CfÓ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ , ¨sÁªÀ , £ÉUÀtÂÚAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 19-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸Àgï , 2) ªÀiÁgɪÀÄä CUÀ¸Àgï , 3) FgÀ¥Àà CUÀ¸Àgï , 4) UËgÀªÀÄä CUÀ¸Àgï , 5) C±ÉÆÃPï CUÀ¸Àgï , 6) ¥sÀQÃgÀªÀÄä CUÀ¸Àgï J®ègÀÆ ¸Á: PÀ«vÁ¼ÀA , f:PÀ£ÀÆð¯ï , DAzÀæ¥ÀæzÉñï . ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.121/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2012 PÀ®A.498(J) , 448, 323 , 504 , 506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 21.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀ £ÀgÀ¹AºÀÄ®Ä vÀAzÉ rPï¥ÀÄPï wªÀÄä¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á. PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä FvÀ£ÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L ²æÃ. «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 21 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q. 210/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 273, 284 L.¦.¹. & 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.03.2012 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] E¨Áæ»A ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀäzï C° ¸Á. eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀnÖ 2] gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á. eÉwÛ ¯ÉÊ£ï EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ JA§ £À²Ã§zÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ²æÃ. ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ¼Éà & ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ ºÀt 845/- ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ & MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 78[3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


21 Mar 2012

Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 27 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, UÁgÉ PÉ®¸À, ¸Á. ¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ¸Á. ¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®ÆègÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ.19-03-2012 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-37-J-310 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£Àä¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ 25 ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á.ªÀiÁA¥ÀÆgÀ vÁ.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÀAUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2012 gÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/12 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ.20-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É½îºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è UÁæªÀĸÀÜgÀÄ, ¦.r.N, ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀëgÀÄ & vÁ®ÆPÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr EA¢gÁ CªÁd ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁwªÁgÀÄ ºÀAaPÉ, £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¸Á.¨É½îºÁ¼À FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §®UÁ®Ä vÀĽzÀÄ PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÉÆUÀ®Ä QwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ ¸Á.¨É½îºÁ¼À FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §¸À£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2012 PÀ®A.143.147.323.504 gÉ/«.149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉAPÀlgÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ §Ä¸ÀìtÚ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà UÀAqÀ wgÀĪÀÄ®gÀrØ 30 ªÀµÀð eÁw gÀrØ G:- ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á:- vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃuÁ, FPÉUÉ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄ JµÀÄÖ vÉÆÃj¸ÀzÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛ®è »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ®QëöäUÉ ºÉÆlÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä E¯Áeï PÀÄjvÀÄ 19.03.2012 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄlªÀiÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀºÉÆAzÀzÉà ¢: 19.03.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 03/2012 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 20.03.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ dAiÀÄwÃxÀð gÁªï vÀAzÉ C±Àévï gÁªï PÉ ªÀAiÀÄB 47 ªÀµÀð eÁwB ¨ÁæºÀät GB §¸ÀªÀ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°è ªÀiÁå£Édgï PÉ®¸À & ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/Dgï-9208 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ªÁqÀð £ÀA 11 ¹gÀªÁgÀ vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/Dgï-9208 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ«vÁ¼À-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ DgÉÆæ PÀæµÀÀgï fÃ¥ï £ÀA PÉJ-28/JA-9664 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2012 PÀ®AB 279,337,338 L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2012 gÀAzÀÄ 60 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


20 Mar 2012

Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:ªÀÄÈvÀ¼À ºÉtÄÚ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ «ªÀgÀ.
1]ºÉ¸ÀgÀÄ ; w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè 2] JvÀÛgÀ: 5' 3] §tÚ;¸ÁzsÁ PÉA¥ÀÄ ªÉÄÊ §tÚ«zÉ. 4] zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄ ; PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁ¼É.ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É nPÀ½.zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É §®UÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ UÉÆlÄ §½ EgÀÄvÀÛzÉ Q«AiÀÄ°è §AUÁgÀ §tÚzÀAvÀºÀ ¸ÀtÚ 2 jAUï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É
¢£ÁAPÀ; 17-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀAPÀgÀ eÉ.E ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁPÀ 17-03-2012 gÀAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ 91 r¸ÀÆÖç§Æålj ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 16 jAzÀ 18 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtªÀÅ ºÉÃUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄªÀzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °ÃTvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gÀ 7/12 PÀ®A 174 (¹) ¹.DgÀ.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæ.PÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ 19-03-2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd ªÀAzÀ° EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸À°AUÀªÀÄä ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36/n©-3972 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ aAZÀ£ÀºÀ¼ÀîzÀ E£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DUÀ mÁæöåPÀÖgïzÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ mÁæ°AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢zÀÝÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ ªÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà FPÉAiÀÄ »AzÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð ºÉÆÃAzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà, PÀqÀPÀ¯ï, ªÀ:22, PÀÄgÀ§gÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A 279,337, 338, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¨ËvÀgÀÄ , ªÀAiÀÄ:25ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á;¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ §Æ¢ªÁ¼ï CªÀÄgÉñï eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ »rzÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2012 PÀ®A.354 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:-19/03/2012. gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA.54. ¸ÀgÀ¥À½ 39 gÀ r.J£ï,J¯ï.£ÀA.10.gÀ°è C¥ÀjvÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀðzÀ ±ÀªÀªÀÅ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA.54.¸ÀgÀ¥À½ 39 gÀ r.J£ï,J¯ï.£ÀA.10.gÀ°è vÉð §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉƼÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉÃAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 58 ªÀµÀð.eÁ:-ZÀ®ÄªÁ¢,G:-¤ÃgÁªÀj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2012 gÀAzÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 04/2012, PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ : 19-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 jAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ²æÃ.EªÀiÁªÀiï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ 46 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA:14/09 dwÛ ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä ªÉĺÀ§Æ§ FvÀ£ÀÄ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ LzÀ¨Á«AiÀÄ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ UÁågÀ« ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÉÆÃV Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ LzÀ¨Á«¬ÄAzÀ ºÀnÖUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀnÖ - PÉÆÃoÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄwÛ£À AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀnÖ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï eÉÆÃgÁV §gÀwÛzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÆÃoÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cwà eÉÆÃgÁV ¹àÃqÁV §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ JgÀqÀÄ UÁrUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rüQÌAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ UÁr £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-36 J¸ï-9421 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CVß EzÀÄÝ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ §®UÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÀqɹzÀ UÁr £ÀA§gï PÉJ-36 PÉ-4481 ¸ÉàÃAqÀgï UÁr¬ÄzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ PÉÊ- PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ £À£ÀUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ C,¸ÀA:27/2012 PÀ®A:279.337.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2012 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


19 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ:-22.11.2009 gÀAzÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ°è dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß PÉñÀªÀ ªÀÄÆwð vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ¸Á: aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ CªÀ½ dªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ dAiÀÄAw FPÉAiÀÄÄ J£ï. Dgï, ©,¹, AiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DPÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2012 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012 PÀ®A: 498 (J), 323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ: 19.03.2012 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ®¨ÉgÀQ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀ§â® ©ÃªÀÄAiÀÄå ,AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà qÀ§â® ¸Á: ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ: 150/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2012 PÀ®A: 273,284, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32,34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2012 gÀAzÀÄ 95 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ