Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Oct 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮೋಸದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 27.10.2019 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ.±ÀgÀt§¸ÀªÀ ¥Ánïï vÀAzÉ PÉ.ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålj£À°è UÀtQÃPÀj¹zÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ºÉÊzÁæ¨Á¢£À Væãï UÉÆïïØ §AiÉÆÃmÉPï gÀªÀgÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zsÉÃð±ÀPÀgÁzÀ DgÉÆæ f.²æÃPÁAvÀ f£Áß FvÀ£ÀÄ gÀÆ.1.00 ®PÀë ¥ÁªÀw¹ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ°è ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 2 QéAmÁ® ±ÉÃAUÁ ©Ãd ¤Ãr CzÀjAzÀ ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ »ArUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ: 10 ¸Á«gÀ ¤UÀ¢üvÀ ¯Á¨sÁA±ÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ JuÉÚUÉ ¥Àæw PÉ.f.UÉ gÀÆ: 35/- gÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw PÉ.f.UÉ »ArUÉ gÀÆ:20/-gÀAvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PÀë, gÀÆ.5 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ 10 ®PÀë PÉÆlÖ°è ««zsÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ JuÉÚ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV gÀÆ:20 ¸Á«gÀ, 50 ¸Á«gÀ, 1 ®PÀë PÀæªÀĪÁV ¤UÀ¢vÀ ¯Á¨sÁA±À ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀt zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ F J¯Áè ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀÄÝ F §UÉÎ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀjAzÀ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä EvÀgÉ ¥Á®ÄzÁgÀjAzÀ ²æà UÀuÉñÀ KeÉäì gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ JA§ ªÀåªÀºÁjPÀ ¥Á®ÄzÁjPÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ F ªÀåªÀºÁgÀPÁÌV vÀ¯Á 5 ®PÀë §AqÀªÁ¼À MlÄÖ. 25,00,000/- ºÀÆr ²æà UÀuÉñÀ KeÉÃ¤ì ªÀw¬ÄAzÀ 25,00,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPïUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ (RTGS)  £ÉÃgÀªÁV Væãï UÉÆïïØ §AiÉÆÃmÉPï PÀA¥À¤AiÀÄ SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹ ¥ÁªÀw¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è F ªÀåªÀºÁgÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ PÉêÀ® 2 wAUÀ¼À M¼ÀUÉ Væãï UÉÆïïØ §AiÉÆÃmÉPï PÀA¥À¤AiÀÄÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¥Éưøï jAzÀ ¹Ãeï ªÀiÁqÀ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÀÄÝ DzÀgÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÀgÁj£ÀAvÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÉÃAUÁ ©Ãd, ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀt ªÉZÀÑ ºÁUÀÄ ¯ÁA¨sÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ ºÀÆrzÀ ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ 25,00,000/- gÀÆ,.UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀ£ÀÄß £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2019 PÀ®A 406, 420 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ದಿನಾಂಕ 27.10.2019 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ವಿರೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ, ವ:33, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 4-4-63 ಜಹೀರಾಬಾದ್ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, 2015 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾತ ಕಾಲೋನಿಯ ಬೊಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 899/2, ಲೇಔಟಿನ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 291 ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 8-11-183/291 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 30*40 , 1200 ಚದರ ಅಡಿಯ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1,98,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಡಿಡ್ ನಂಬರ್ 13720/2014-15 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ-ನೊಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪ್ಲಾಟ್ ನ್ನು ಮೊಟೆಷನ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದವರು ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪೌರಯುಕ್ತಕರು ಪತ್ರ ಒದಗಿಸಿ ಮೊಟೆಷನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಔಟಿನ ನಕಾಶೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜಮಾತ ಕಾಲೋನಿಯ ನಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಇದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಲೇಔಟಿನ ನಕಾಶೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಧೃಡಿಕೃತ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಹೊಂದಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಲೇಔಟನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿತನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೊಂದಣಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಛ ಬರಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಧೃಡಿಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 112/2019 ಕಲಂ 420, 468 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.