Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jul 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ:29/06/2015 gÀAzÀÄ  gÁwæ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆãÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:20ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ. FPÉ CwÛUÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ DgÀw FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «£Á: PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® dUÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢:29-06-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå J¯ÁègÀÄ vÀªÀÄä PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ . DgÉÆævÀgÁzÀ 1) DgÀw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ 2)«.«.gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 3)®Qëöä UÀAqÀ «.«.gÁªÀÄgÉrØ 4) «ÃgÀªÀzsÀð£À vÀAzÉ «.«.gÁªÀÄgÉrØ    5) GzÀAiÀÄ @ ºÀĸÉä vÀAzÉ «.«.gÁªÀÄgÉrØ J¯ÁègÀÄ eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆlzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ¨ÉÆøÀrAiÉÄAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ D ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ ¤ªÀÄä CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ J°èzÁÝ£É EªÀvÀÄÛ CªÀ£À£Àß fêÀ¸À»vÀ ©qÉÆ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 159/2015 PÀ®A- 143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w  :-    
ದಿ.30.06.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಆರೋಪಿತರು ರಾಜಾಸಾಬನ ಟೇಲರ ಅಂಗಡಿ   ಮುಂದೆ   ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ®è  2] ¨Á®¥Àà vÀAzÉ CAxÉÆãÀ¥Àà §AV ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀqÀzÀgÁ¼À.  ಆರೋಪಿ   ಎ-1 ನೇದ್ದವನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಾಗೂ  ಆ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಪ್ಪನನ್ನು  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮುದಗಲ್ಲ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2090/- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚಾರ್ಟ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ  ಮೋಬೈಲನ್ನು  ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಾಗಿ ಎ2 ರವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಪಂಚಾನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  UÀÄ£Éß. £ÀA 108/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.108/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ       

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2015 gÀAzÀÄ 76 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,300 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.