Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 May 2020

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಫಿರ್ಯಾದಿzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀÄTAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±Á»Ãzï ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ ¥ÀlÖt, FPÉUÉ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ಶಾಹೀದ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 25.05.2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಹೀದ್ ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಗುಣಮುಖವಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 26.05.2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ಲಿಖಿತ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA. 9/2020 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :
       ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä  UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà @ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ-38 G- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- CAd¼À UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è CAd¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 45/*/1 gÀ°è 03 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¢£ÁAPÀ 25/05/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, £ÁUÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀÄAmÉ MqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ§Ä¸Áé«Ä 2) ¸ÉÆêÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà 3) DAf£ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ 4) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 5) ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ¸Á-J®ègÀÆ CAd¼À UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ, UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦AiÀiÁð¢ d«Ää£À°è ¨sÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠠DgÉÆævÀjUÉ D¹Û §gÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÉÆnðUÉ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr E°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj¬Ä®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ  ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ¯Éà ºÉÆ® AiÀiÁgÀ ºÉÆ® PÀÄAmÉ ºÁQ¢ÝAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÁr  PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAUÀªÀÄä, ¸ÉÆêÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ CAf£ÉªÀÄä ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀÄAmÉ ªÉÄüÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ,  £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ E°èUÉ ªÀÄÄV¢¯Áè, ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAmÉ PÀlÖ° EªÀgÀ fêÀªÉà EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2020 PÀ®A. 143, 147, 148,447, 323, 324, 504, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.