Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Feb 2015

Special Press Note

Priority Crash :      
¢£ÁAPÀ: 27.02.2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


E§âgÀÄ ªÀÄmÁÌ §ÄQÌUÀ½UÉ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£À
      
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2015gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ E§âgÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÀ¼À ªÉÄïÉ. JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ CPÀæªÀÄ ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀåªÀºÁgÀ, OµÀzsÁ¥ÀgÁzsÀ, dÆdÄPÉÆÃgÀ, UÀÆAqÁ C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À C¥ÀgÁzsÀ, PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV CPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DrAiÉÆÃ-«rAiÉÆà ¥ÉÊgÉmïì vÀqÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1985`gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §AzsÀ£À DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
    
1.   ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®SÉÃAzÀæUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ:48ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvï, ¸Á:ºÀnÖ. 
     FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D PÁgÀt FUÁUÀ¯Éà 20.06.2014gÀAzÀÄ FvÀ£À£ÀÄß f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀĪÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.

2.   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ªÀAiÀiÁ:45ªÀµÀð, eÁw:G¥Áàgï, ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï, ºÀnÖ PÁåA¥ï.      FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D PÁgÀt FUÁUÀ¯Éà 20.06.2014gÀAzÀÄ FvÀ£À£ÀÄß f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀĪÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.

F E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2015 §A¢ü¹  PÁgÁUÀȺÀ ªÁ¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  ²æÃ. JA. J£ï. £ÁUÀgÁd ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀ»¹PÉÆAqÁV¤AzÀ f¯ÉèAiÀÄ°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ ªÀÄlPÁ, ¹ºÉZï¥ËqÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÝ MlÄÖ 08 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀr¥ÁgÀÄ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

     MlÄÖ E°èAiÀĪÀgÉUÉ 08 d£ÀgÀ£ÀÄß UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀ: 45 ªÀµÀð, eÁw:CUÀ¸ÀgÀÄ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «ÄÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  ದಿನಾಂಕ 25.02.2015 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಪಾದಿತರಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯ ಇತನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಹನುಮೇಶನಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದದನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗ ಹನುಮೇಶನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ, ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೊರ ಬರುವಷ್ಠರಲ್ಲಿ G½zÀ 4 d£À ಆಪಾದಿತರು ಸೇರಿ ತನಗೆ ಸೀರೆ, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಅಪಮಾನ ಅಗುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2015 PÀ®A. 323, 504, 506, 354, 352 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ದಿನಾಂಕ:27/02/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ UÉÆA¢, 24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ ºÁ:ªÀ: §Ä¢Ý¤ß FPÉAiÀÄÄ  ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ, 01 £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà CAUÀr ನೇದ್ದವನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಸೀರೇ ಹಿಡಿದು ಏಳದಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಚೀರಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಮರೇಶ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà CAUÀr 2) CªÀÄgÉñÀ vÀzsÉ FgÀ¥Àà CAUÀr 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà CAUÀr 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà CAUÀr 5) ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ CAUÀr ¸Á: J®ègÀÆ §Ä¢Ý¤ß UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಳ ತಗೆದು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶ ಇತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಶಿವಪ್ಪ ಇವನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು  ಮತ್ತು ಶರಣಬಸವ ಇತನಿಗೆ ಆರೋಫಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಬಾರಕೋಲ ಗುಣಿಯಿಂದ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶೇಖರಪ್ಪನಿಗೆ ಅಮರೇಶನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜನ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2015, PÀ®A 143, 147, 323, 324,354, 354 (ಡಿ), 504, 506 (ii) ¸ÀºÀ PÀ®A 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
       
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2015 gÀAzÀÄ           86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.