Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀ¼ÉUËqÀæ ªÀAiÀÄB39 ªÀµÀð GB PÀ«vÁ¼À ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÉ.E.PÉ®¸À ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 62 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ G¸ÀÄÛªÁj eÉ.E.CAvÁ PÁAiÀiÁ𠤪Àð»¸ÀÄwzÀÄÝ, EAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÁåvÀ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA 62 gÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ E°è §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 16/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀzÀ ZÀºÀgÉ
ºÉ¸ÀgÀÄ B UÉÆwÛ®è
ªÀAiÀĸÀÄì B ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð

JvÀÛgÀ B 4 Cr 8 EAZÀÄ.

EvÀgÉ ZÀºÀgÉ B zÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®ÄzÀ¥Àà£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ
±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÄÝ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ : 1) MAzÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆý£À ¤Ã° §tÚzÀ ZËPÀr CAV 2) MAzÀÄ ©½ ±ÁåAqÉÆà §¤AiÀÄ£ï
3) MAzÀÄ £Á² §tÚzÀ M¼ÀZÉrØ
F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CxÀªÁ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è ¦.J¸ï.L. PÀÀ«vÁ¼À ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄgÀªÀjUÁUÀ°, CxÀªÁ r.J¸ï.¦.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¹.¦.L ªÀiÁ£À« ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
¥ÉÇÃ£ï £ÀA.
PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ :  08538-252028, 9480803867
¹.¦.L.ªÀiÁ£À« ªÀÈvÀÛ :  08538-220333
r.J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀĹAzsÀ£ÀÆgÀÄ :  08537-220222

                C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgï @ vÁPÀvï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ,ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð ,eÁw:ªÀÄĹèA, G:L¸ï QæêÀiï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:CgÀ¨ï ªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀߺÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ¥ÉmÁè §Ädð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ L¸ï QæªÀiï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è  L¸ï QæêÀiï £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ArAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀjAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ HlPÁÌV §¼À¸ÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.EzÀjªÀÄzÀ DgÉÆÃUÀå PÉlÄÖ ¢£ÁAPÀ 30.12.2012 gÀAzÀÄ  £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ  C§ÄÝ¯ï ±ÀÄPÀÆgï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ,ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, G:¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À, ¸Á:CgÀ¨ïªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ AiÀÄÆ.r.Dgï. £ÀA. B 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  31.12.2012 gÀAzÀÄ  146 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  24.900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

30 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 29-12-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉZï.PÉ.¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¼ÀAiÀÄå ¯Áj £ÀA PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ºÉÆ£Àß®UÉÃgÉ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬ÄgÉʸÀ «Ä®è ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À §®¨ÁdÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ n. r. ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ vÀªÀÄäAiÀÄå 20ªÀµÀð, MPÀÌ°UÀ, ¯Áj £ÀA. PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸ÁB ºÁrè vÁB ªÀļÀªÀ½î fB ªÀÄAqÀå  FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 371/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢B27-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr,eÁwBPÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀÄ-43ªÀµÀðGBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBPÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1] C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£À¸Á§ ¦AeÁgÀ 2] ¥À«Ã£ï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 3] ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀrØ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ4] WÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É J¯ÉPÀë£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÁ¹Û wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀߣÀÄß MzÀÝgÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ ªÀj®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÉQÌUÉ ©zÀÄÝ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÀUÀ£É £ÀA: 133/2012 PÀ®AB 341,504,323 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       UÉÆëAzÀ vÀAzÉ aÃuÁå £ÁAiÀÄPÀ 38 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ  F »AzÉ dgÀÄVzÀ UÁæ.¥ÀA. ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAV ®°vÀªÀÄä vÀAzÉ cÃuÁå «gÀÄzÀݪÁV ªÀĤߨÁ¬Ä UÀAqÀ nÃPÁå ¸Àà¢ð¹zÀÄÝ vÀ£Àß vÀAV ®°vÀªÀÄä UÉzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀÄ ªÁ¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©nÖzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 28/12/12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj AiÀiÁgÀzÉÆà MAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÉÆäUÉ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ JvÀÛ®Ä ¨sÀAqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ®ÄZÀÑ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä ±ÀAPÀæ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀĤߨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÀà¤UÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29/12/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä CªÀÄgÀªÀÄä¼À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀzÀ°è ªÀĤߨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÀà ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ nÃPÁå 2) ºÀAvÁ vÀAzÉ nÃPÁå 3) ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ nÃPÁå 4) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 5) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 6) ºÀÆ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁå 7) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ bÀvÁæöå 8) ©ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ bÀvÁæöå9) UÉÆëAzÁ vÀAzÉ ªÀÄÄ£Áå 10) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 11) bÀvÁæöå vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 12) ®ZÀªÀiÁå vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 13) vÉÆAmÁ vÀAzÉ ¥ÀqÀvÁå 14) ªÀĤߨÁ¬Ä UÀAqÀ nÃPÁå J¯ÁègÀÄ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀȵÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ36 JªÀiï 3675 §A¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr E½zÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÁ£ÀAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁrAiÉÄãÀ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ CqÀØ §AzÁUÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀ¥À½ ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ UÉÆëAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉ¢zÀÄÝ ºÀÆ®¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EªÀvÀÄÛ d£ÀgÀÄ §r¹PÉÆArzÀÝPÉÌ G½zÀÄPÉÆArj E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆrè ¸ÀgÀ¥À½ ZÉÊ£À PÀ®Äè ºÁUÀÆ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄ MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ;29.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À    ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/12 PÀ®A 143 147 148 504 324 323 506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28/12/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ¹ÃvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1] ºÀÄ®è¥Àà@ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ aãÁå £ÁAiÀÄPï 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ aãÁå £ÁAiÀÄPÀ      3) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 4) gÉrØvÀAzÉ ¦ÃPÁèöå £ÁAiÀÄPÀ 5) ¦ÃPÁèöå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÉêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ 6) SÉêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁ £ÁAiÀÄPÀ 7) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀħ⠮ZÀĪÀÄtÚ 8) zsÀ«Äð¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀÄ®è¥Àà@ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ 9) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ 10) ªÀÄĤ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉrØ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ 20 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÄgÀ vÁAqÀ vÁ: ªÀiÁ£À«  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ ZÉ£ÀߥÀà£À PÁ°UÉ eÉÆÃgÁV PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ J¯ÁègÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ºÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽùgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 29.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  216/12 PÀ®A 143 147 148 448 504 324 323 506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
            ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀ¼ÉUËqÀæ ªÀAiÀÄB39 ªÀµÀð GB PÀ«vÁ¼À ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÉ.E.PÉ®¸À PÀ«vÁ¼À  EªÀgÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 62 £ÉÃzÀÝgÀ G¸ÀÄÛªÁj eÉ.E.UÀ½zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÁåvÀ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA 62 gÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ E°è §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 16/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
 

 ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ²æà C±ÀévÀgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 7-5-41 dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉéÃvÁ 20 ªÀµÀð ©.J¸ï.¹. 2£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤ J¯ï.«.r. PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ  ªÀģɬÄAzÀ J¯ï«.r. PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è  CªÀ¼À ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  30.12.2012 gÀAzÀÄ  12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. 

29 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              28/12/12 gÀAzÀÄ  gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉZï,¦ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï & mÁæöå° £ÀA-PÉ.J-36 n.J-4972 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è FvÀ£ÀÄ  mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ  mÁæ° £ÀA-PÉ-36 n.J-4972 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ °AUÀzÀ½î¤AzÀ eÁ®ºÀ½î §gÀĪÁUÀ ,ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É  ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀĽwPÉÆArzÀÄÝ , ZÁ®PÀ£ÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ©gÁzÁgÀ 19 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-¸ÉƪÀÄ£ÀªÀÄgÀr  FvÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ  ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ  WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÀÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  107/2012 PÀ®A-279.304[J],L¦¹ 187 L JA « PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ n.ªÉAPÀl¸Áé«Ä, 26 ªÀµÀð,eÁ-ZÉnÖ§°eÁ, G-ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:£ÀAzÁå¼À, f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï (J¦)  FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ§£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è UÀȺÀ§¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ  vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA. J¦-21/JeÉ-6801 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«,J¸ï. JPÉì¯ï ªÉÆÃ¥Éqï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAd¯Áð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£À  JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ ZÁAzï ¥Á±Á vÀAzÉ ºÀÄdÆgÀÄ ¸Á§, 45 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36/eÉ-9669 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ E§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ºÉ§âgÀ½ £À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ UÀzÀÝzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¸ÀÆæ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À »AzÉ PÀĽvÀ E¤ß§âjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CgÉÆæ ZÁAzÀ¥Á±À EªÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ jêÀÄì ¨ÉÆÃzÀPÀ C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §¼Áîj C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ §¼Àîj ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 220/2012 PÀ®A. 279, 338 304(J) L¦¹  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ;-29/12/2012 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ©ædØ ºÀwÛgÀzÀ PÉÃqÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀ¸Àß«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀQî ªÀÄ»§Æ§«ÄAiÀiÁ 32 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄĹèA. G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,.¸Á;-ªÉÄÃgÀ£Á¼À.  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ PÉÃqÀ vÉUÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1).ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ 32 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;-ªÉÄÃgÀ£Á¼À.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MUÀÎnÖ¤AzÀ §AzÀªÀgÉà ºÀ¸Àß«ÄAiÀiÁ  FvÀ¤UÉ ''K£À¯Éà PÁ®ÄªÉ PÉÃqÀÄ AiÀiÁPÉà vÉUÉAiÀÄÄwÛ DzÉãÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÀ'' CAvÁ CAzÁUÀ EzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁ®ÄªÉ EzÉ J®ègÀÆ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ''¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É EzÉãÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ CAvÁ'' CAzÀªÀgÉà DvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ GVj¤AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è PɪÀjzÀjAzÀ ZÀÆjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀƦüÃAiÀiÁ FvÀ¤UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ §®ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÀ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2012. PÀ®A.143,147,341,323,324,504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  29.12.2012 gÀAzÀÄ  203  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  33,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢B27-12-2012gÀAzÀÄ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è dgÀÄVzÀ CzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DgÉÆæ «ÃgÉñÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÆÃwzÀÝPÉÌ ²æà C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£À¸Á§ ªÀÄĹèA [¦AeÁgÀ] ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀðGBªÀiÁf UÁæ.¥ÀA,¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁBPÀ®ÆègÀÄ  FvÀ£ÀÄ UÉzÀÝ CzsÀåPÀëjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀĪÀAvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è wgÀÄUÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢B27-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ 1] J.«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr 2] n.gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ N¯ÉÃPÁgÀ 3] ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀAPÀtÂÚ 4] J.ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr J®ègÀÆ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj  ªÀÄ£É ºÉÆPÀÄÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA132/2012 PÀ®AB448,504,323 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ 27-12-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ¨ÁdÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà PË®ÆgÀ 35ªÀµÀð, ªÉÄÃzÁgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸ÁB £ÀgÀºÀgÉ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁB PÀĵÀÖV fB PÉÆ¥Àà¼À  FvÀ£ÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 06 J 1453 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ 06 J 1453 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹gÀUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ DvÀ£À §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÀmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ §ÄdPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 367/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. AiÀiÁåPÀÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  28.12.2012 gÀAzÀÄ  107  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

27 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹.  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ:-25-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è 1) ©üêÀıɥÀà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå UÀÄdÀ¥Àgï 2) ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀıɥÀà E§âgÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ  EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd UÀÄd¥Àgï, 27 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÀ¯É¸À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ ºÁUÀÄ DvÀ£À  vÁ¬Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©üêÀıɥÀà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DPÉUÀ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzɯÉÃ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÁåAUÀ CAzÀgÀ ºÀAUÀ ¨ÉʬÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄ« ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É, ¤£Àß PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ©üêÀıɥÀà£À  ºÉAqÀwAiÀÄÆ PÀÆqÁ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, E§âjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .194/2012 PÀ®A.341,504,323,506 R/W 34 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-


                §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀ½ ªÀAiÀÄ: 30 eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ  FvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ªÀAiÀÄ:70 ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨ÁåAPÀ£À°è gÀÆ.1,80,000/- (MAzÀÄ ®PÀë JA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ) gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀĹìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ EµÀÄÖ ¸Á® ªÀiÁrzÉÝÃ£É ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ºÉÃUÉ ¸Á® wÃj¸À®Ä CAvÁ AiÀiÁªÁUÀ®Ä aAw¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ªÀAiÀiÁ¸ÁìVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÀAPÀ 26/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.qÀ.Dgï. £ÀA31/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ²æäªÁ¸ï vÀAzÉ J.J¸ï. ªÀgÀzÀgÁd£ï, 36 ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät, D®ªÉÄÃ®Ä ªÀÄAUÀ ¥ÀzÁäªÀw zÉêÀ¸ÀÜuÁzÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: £ÀA 11 PÀȵÀÚ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ , wgÀÄZÀ£Á¥ÀÆgÀ, ªÀÄAqÀ®A- ZÀAzÀæVj f: avÀÆÛgÀÄ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÁé°¸ï £ÀA: J.¦.26/J¥sï 7888 gÀ°è ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C®èAzÀ D£ÉUÀÄA¢UÉ £ÀªÀ §ÈAzÁªÀ£À zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ M¼ÀV£À 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï ºÀwÛgÀ  ¸ÀzÀj ªÁ£ÀºÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¸ÀÌgï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï  gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀt¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉà §æqÀÓUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥À°Ö AiÀiÁV ©¢zÀÄÝ DUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ J®ègÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀªÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉà L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ: 24-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.PÉ UÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï¸Á¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: ªÀÄĹèA. G: mÉîjAUï ¸Á: J.PÉ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1)UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, 2) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, 3) «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå  ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, 4) «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á:  ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À  ¸ÀAUÀqÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁUÁ SÁ° ªÀiÁqÀj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 465/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.291/2012, PÀ®A: 191, 193, 323, 506, 144 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  27.12.2012 gÀAzÀÄ  99  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  20,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

26 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               gÉÃtÄPÀªÀÄä  vÀªÀÄzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¢rتÀĤ  14 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¯ÉSÁ£ï FPÉUÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÆr¹zÀÄÝ SÁ¸ÀV O¶¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆlÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  SÁ¸ÀV OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄĪÀ §zÀ®Ä ºÉä£À ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀÄzÀÝjªÀÄzÀ ªÁAw ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ¢ªÀÄzÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖnzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄvÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 zÉÆqÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà  ºÉƸÀªÀĤ  ¸Á: UÀzÀælV  ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á: UÀzÀælV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ UÁæªÀÄ ¥ÀªÀÄZÀAiÀÄvï CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ 2 £Éà ºÀAvÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀ£ÉAiÀÄ°è  zÉÆqÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀªÀÄzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ EªÀjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÄÝ CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ UÀzÀælV UÁæªÀÄzÀ ZËqÀªÀÄä CªÀgÀ zÉëUÉ  zÉÆqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ CzsÀåPÀëgÉÆA¢UÉ PÁ¬Ä ºÉÆqɸÀ®Ä §AzÁUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹mÁÖV ¨Á¬Ä dUÀ¼À ªÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉʱÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24.12.2012 gÀAzÀÄ zÉÆqÀ¥Àà ºÁUÀÆ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ PÀÆr ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄwÛUÉ ºÀQ ¸ÀƼÉà ¤ÃªÀÅ ¨Át ©qÀ¨ÉÃrjà CAzÀgÉ ¨Á£À ©nÖ¢ÝÃj ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ¤UÉ HgÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ  CAzÀgÉ AiÀiÁPÉà §A¢ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 25.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 171/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,323,324,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  26.12.2012 gÀAzÀÄ  42 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

25 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


                ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, 30 ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢, G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Éå, ¸Á:eÁ°¨ÉAa. FPÉAiÀÄÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¼ÁVzÀÄÝ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ DPÁAPÉë¬ÄzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÁªÀðvɪÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ©üêÀĪÀé UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà, EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ ¤vÁå£ÀAzÁ gÉrØ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÉrØ, 35 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G- UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: ªÀÄAd¯Áð  FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë¼À£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ vÀ£Àß PÁj£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAd¯ÁðzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ, DPÉUÉ  ¨ÁåUÀgï eÁwAiÀĪÀ¼ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ CzsÀåPÀë¼ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÃUÉ C»¸À° CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ vÀ£Àß zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ºÉArPÀ¸ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£À  ªÀģɬÄAzÀ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2012 PÀ®A. 363, 343, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) (15) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989£ÉÃzÀÝgÀ°è  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                         ¢£ÁAPÀ:-23-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢: 24-12-2012 gÀ ¨É¼ÀVΣÀ 8-00 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÆ¥sÀC° eÁVgÀzsÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀC° eÁVgÀzsÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁågÉÃeï PÉ®¸À ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ  £Áå±À£À¯ï UÁågÉÃeï ±ÉÃlÖjUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÁågÉÃeï£À°è EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ vÀÄPÀÌrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆïïÖ£ÀlÄÖ ºÁUÀÆ 6 PÁèA¥ïUÀ¼ÀÄ C.Q 15.000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA.289/12 PÀ®A.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  25.12.2012 gÀAzÀÄ  123  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ 05-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 3 vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ D±Á UÀAqÀ ¥ÀÄ£ÀßeÁ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀıÀÆzÀæ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: Cgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA 3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀ½UÉ  £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß EµÀÖ ¥ÀnÖzÉÝÃ£É £À£Àß »AzÉ ¨Á Nr ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt £À£Àß »AzÉ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CPÉAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆqÀÄUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ C¨É¯Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 06-11-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ CªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß EZÉÒUÉ «gÀÄzÀݪÁV §®vÁÌgÀ¢AzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 365/2012 PÀ®A. 366, 506, 376 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                FUÉÎ 10 ªÀµÀð »AzÉ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ZÀÄPÀ£ÀnÖ 26 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÀÄrºÁ¼À FPÉAiÀÄUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ZÀÄPÀ£ÀnÖ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ C¤®PÀĪÀiÁgÀ JA§ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ EgÀÄvÁÛ£É, EªÀgÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃgÀ£ÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß  vÀ£ÀßUÉ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß. ªÁå¥ÁgÀzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀtªÀ£ÀÄß £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉPÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 22/12/12gÀ AzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EA¢£À CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁrzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄßö £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwzÀÄÝ C®èzÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/12 PÀ®A. 341,323,506, 498(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                    ¦¸ÀÄ«ÄvÀæ.PÉ.JA. ¸ÁÖ¥sï£À¸Àð ¦.ºÉZï.¹ ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ. FPÉAiÀÄÄ ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ ¦.ºÉZï.¹.AiÀÄ°è FUÉÎ 2 ªÀµÀð 6 wAUÀ½AzÀ ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, gÁwæ PÀvÀðªÀå EzÀÄÝzÀjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÀPÀëuɬĮèzÀ PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.24-12-2012 gÀAzÀÄ 0055 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀqÀå¥Àà ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ¸Á.¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ. FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ DVzÉ D¸ÀàvÉæUÉ §¤ß, FUÀ £ÉÆêÀÅ vÀqÉAiÀįÁUÀÄwÛ®è D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄmÉÆÖêÀgÉUÉ MAzÀÄ ªÀiÁvÉæ PÉÆr JA¢zÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ  CzÀPÉÆÌ¥ÀàzÉà CªÀ¤UÉ  ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉ EzÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ PÉÆr JA¢zÀÝPÉÌ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ ElÄÖPÉÆArzÀÝ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀPÀët ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ PÉʺÁQ, MAzÀÄ ¨Éqï²Ãl£ÀÄß DPÉAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄaÑ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà QgÀÄazÀgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/12 PÀ®A.448, 354, 323, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 23/12/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ¢AzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà qÀA§¼À ªÀAiÀÄ:64 eÁw PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛtÚ£À ¸ÀA§A¢PÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À zÀ±Àð£ÀPÉÌ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-06/ ©-7005 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ £ÀzÁ¥sï vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀAzÀªÁrV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 7-8 Q.«Ä. zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©æeÉÎ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÀgÀæ£É ©æeï PɼÀUÉ E½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ªÁºÀ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ 9 d£ÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀÄnUÉ ªÀÄÆVUÉ,ºÉÆmÉÖUÉ,§® ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖV & ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/12 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                     ¢£ÁAPÀ:23-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¸ï.r.JªÀiï.n ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J.²æäªÁ¸À£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ ªÀAiÀiï.©.Dgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA.JªÀiïE15nJ¸ï0f7¹2041992 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, G:PÀÆ° , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä PÁåA¥ï PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ( ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-7296 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ gÀªÉÄÃ±ï  , ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ J.²æäªÁ¸À EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÄnÖªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.288/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ-22/12/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-CgÀPÉÃgÁ EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ CgÀPÉgÁ ºÉÆç½AiÀÄ dÄlĪÀÄgÀr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.65 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼É¹zÀ 2 UÀAzÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÆqÉØ CzÀgÀ PÁAqÀ ¨ÉÃgÀÄ ¸À»vÀ J¯ÁèªÀÇ ¸ÉÃj C.Q.48,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAzÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192 /2012 PÀ®A379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  24.12.2012 gÀAzÀÄ  146 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  26,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è  DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉÎ
                  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï, §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï. ªÀÄvÀÄÛ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦Û°è §gÀĪÀ gÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀ¼À°è §AUÁgÀ & ¨É½î £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï D¢PÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. J¸ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÉÆß¼À UÉÆAqÀ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ïzÀ°è ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 578, 548, EªÀgÀÄ 04-30 J.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀÈyégÁd @ §æºÁä£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä¨Á¨Á, 26ªÀµÀð, PÀªÀiÁä MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸ÀvÀåªÀwPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) PÉ.²æãÀÄ @ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ KqÀÄ PÉÆAqÀ®, 23ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ, ¸ÉAnæAUÀPÉ®¸À ¸ÁB UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ¸ÀéRĶ ºÉýPÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 268/12 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 157/12 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ºÁUÀÆ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀÄUÀ¼ÁzÀ 36/12 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 97/12 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ MlÄÖ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.3,90,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        PÁ¼ÉñÀégÀgÁªÀÅ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀægÁªÀ 40 ªÀµÀð, eÁ;-PÁ¥ÀÄ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,. ¸Á;-«eÉÕñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£À 3-£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÀUÉ N¢zÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;-15/12/2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É £Á£ÀÄ HjUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄÄ ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ §tÚ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR,PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊeÁªÀÄÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. JvÀÛgÀ 4,1/2 EzÀÄÝ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ PÀ¥ÀÄà ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¥ÉÆÃmÉÆà ¸ÀzÀåzÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  161/2012. PÀ®A.''ºÀÄqÀÄV PÁuÉ'' CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  23.12.2012 gÀAzÀÄ  92 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

22 Dec 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À«. FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ JzÀÄÝ §AzÁUÀ 1) ªÀAzÉè¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå  2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå PÁlªÀÄ½î  EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß »gÉÆúÉÆAqÁ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀAzÉèÃ¥Àà  FvÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ PÀÆV J®èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÆ ºÁUÉAiÉÄà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ  F§UÉÎ ªÀAzÉè¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV PÉýzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2012 PÀ®A: 363,504,323, ¸À»w34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è÷ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀiÁ£À«UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä J®ègÀÆ PÀÆr ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ®A: 376 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¢£ÁA: 21.12.2012 gÀAzÀÄ «£ÀAw¹, vÀ¤SÉ AiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               «ÃgÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 37 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà »gÉúɸÀgÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ PÁåA FvÀ£ÀÄ MAzÉà PÀÄ®zÀªÀgÁVzÀÄÝ, «ÃgÀÄ¥ÀtߣÀ C½AiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà¤UÉ vÀÀ£Àß C½AiÀÄ£À wÃjPÉÆAqÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉà ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ §gÀ°¯Áè CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ  KPÁKQ ¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CzÀ£É¯Áè ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ ¯Éà CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2012 PÀ®A: 504,323,324 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 10-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï anUÉÃgï NtÂAiÀÄ°è ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñï , ªÀAiÀÄ:25ªÀ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ËÖªï ºÀZÀÄѪÁUÀ ºÉaÑUÉ ¥ÀA¥ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ËÖªï §¸ïÖ DV ªÉÄÊUÉ , JzÉUÉ , PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÉAQºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:21-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀºÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.13/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 21/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät¹AUï vÀAzÉ FgÀ¯Á®¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄB 50 ªÀµÀð MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB CAvÀgÀUÀAV  FvÀ£À  ºÉAqÀw PÀªÀiÁ®¨Á¬Ä 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ zÉêÀgÁd¹AUï 22 ªÀµÀð ¸ÁB E§âgÀÆ CAvÀgÀUÀAV EªÀgÀÄ CAwgÀUÀAVAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è, ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀQPÉÆqÀ®Ä ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 140/12 PÀ®A ªÀÄ»¼É ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀå PÁt ¥ÀæPÀgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  22.12.2012 gÀAzÀÄ  66 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

21 Dec 2012

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ     
f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀÄÁð®AiÀÄ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 21.12.2012

UÉ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ,

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.803/¦2/¦ gÀ°è 4 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«Ää£À ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀiÁ°ÃPÀ¼ÁzÀ SÁzÀgï©Ã UÀAqÀ alV ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:anUÉÃgï Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è eÉÆüÀzÀ ¨É¼É EzÀÄÝ , 1) gÀdÓ§° vÀA.µÁºÀĸÉìãï , 2) EµÁáPï vÀA.gÀdÓ§°3)¦ügÉÆÃeï vÀA.gÀdÓ§° , 4) ¥sÀAiÀiÁeï @ ¸ÀAiÀiÁeï vÀA.gÀdÓ§° , 5) ¥sÀ¬ÄêÀÄĢݣï vÀA.gÀdÓ¨ïC° , 6) eÁ«Ãzï vÀA.gÀdÓ§° , 7) eÁQÃgï vÀA.gÀdÓ§° J®ègÀÆ G: ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: PÀlÄUÀgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ . EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ £Àqɹ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 99/07 gÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÝ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°èzÀÝ CPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV ZÁPÀÄ , PÉÆrè , PÀnÖUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ mÁæöåPÀÖgï£À°è ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß MrØ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ 18000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 15 QéAl¯ï eÉÆüÀzÀ ¥ÉÊgÀ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.462/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.286/2012 PÀ®A. 391 , 395 , 420 , 447 , 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:19-12-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ DzÀ±Àð ªÉíéæqïÓ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 26 ªÀµÀð, eÁ:AiÀiÁzÀªï, G:UÀĪÀiÁ¸ÀÛPÉ®¸À ¸Á: r¦E¦ ±Á¯É ºÀwÛgÀ d¯Á®£ÀUÀgÀ FvÀ£À CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀAUÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ¹Ã®égï§tÚzÀ  »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/Cgï-601 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁl£ï ªÀiÁPÉÃðmï PÀqɬÄAzÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ  ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀjzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ G©â£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁV PÀtÄÚ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÀæªÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀA§gÀ w½zÀÄ §A¢®è CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2012 PÀ®A:279, 338.L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

®PÀëöät @ a£ÀÄß vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀÄ , ¸Á: PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®A©Ã UÀAqÀ §AzÉð¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 40ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA , G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: zÁ¤ qÁPÀÖgï ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À¯Áä EªÀgÀÄ ®UÀßUÀ¼À°è Hl §r¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ , ¸À¯Áä¼À eÉÆvÉUÉ ¸À°UɬÄAzÀ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä ªÀAiÀÄ: 17ªÀ, FPÉAiÀÄ£ÀÄß ®PÀëöät @ a£ÀÄß FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀzÁV gÀ«Ä¹ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ , ¥ÀĸÀįÁ¬Ä¹ , vÀ¯ÉPÉr¹ CªÀ¼À ªÀÄ£À¹ìUÉ «gÀÄzÀݪÁV DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.287/2012 , PÀ®A. 366(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À 21.12.2012 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

20 Dec 2012

Reported Crimes





ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ

              ¢£ÁAPÀ.10-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 50ªÀµÀð, ±ÉlÖgï ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á.¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ//ZÉÊvÁæ 18 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÆ lÆåµÀ£ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ §gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÄ  lÆåµÀ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV lÆåµÀ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§¢PÀgÉ®èjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV J°ègÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/12 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ



J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              C£ÀߥÀÆtð @ ºÀA¥ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 17ªÀ, eÁ: ªÀqÀØgï, G: PÀÆ° , ¸Á:zÀ£ÀUÁgïªÁr ªÀÄ¹Ì . vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà eÁ: PÀÄgÀÄ»£À±ÉlÖgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAvɧeÁgï ªÀÄ¹Ì , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 02 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ ªÀĹÌAiÀÄ°è C£ÀߥÀÆtð FPÉUÉ  PÀgÉzÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀÄ DrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÀÄgÁåzÉ vÉUÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ CPÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 11-12-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß  gÀ«Ä¹ PÀĵÀÖVAiÀÄ°èzÀÝ zÉÆqÀØ¥Àà£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ §gÉÆÃuÁ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁAiÉÆÃuÁ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À CVß±ÁªÀÄPÀ PÀZÉÃj JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ HgÀ°è d£À ¸ÉÃgÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÉAiÀÄ  ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀV¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¸Á¬Ä ªÀÄÄAqÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ CzÉ  CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.281/2012 PÀ®A: 504 , 307 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3(1) ,(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ©üêÀÄtÚ @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAiÀÄ:25,G:PÀÆ°PÉ®¸À,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀÄAzÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ aPÀ̪À¤gÀĪÁV¤AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ E¢ÝzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 16.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ ¦gÁ墠  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 31/2012 PÀ®AB 174 ¹.Dgï. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ²æà «gÉñÀ »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 37 ªÀµÀð ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ²æà ¨sÀæºÀägÁA¨sÀ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤. ¸ÁB ªÀĹ̠ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ²æà ¨sÀæºÀägÁA¨sÀ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤ £À°è ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÁÌV »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/Dgï-8599 C.Q.gÀÆ.25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß MzÀV¹zÀÄÝ zÉÊ£ÀA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 01/11/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¥ËAr£À°è ¤°è¹ ¢B 02/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, DvÀ£ÀÄ À E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀPÁr, ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¹UÀ¢zÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/12. PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛ gÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  20.12.2012 gÀAzÀÄ  83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.