Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  
  ¢£ÁAPÀ:21-11-2013 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ zÀ£ÀUÁgÀªÁrAiÀÄ°è gÁeÁ¸Á¨ï£À QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ D®A¸Á¨ï ªÀAiÀÄ:51ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:QgÁt CAUÀr , ¸Á: zÀ£ÀUÁgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ)¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 245/- , ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.240/2013 , PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢:21-11-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ. £ÀUÀgÀzÀ gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï ºÀ¼Éà ¨ÁåAPï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀAeï ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁ½ÃzÁ¸À £ÀUÀgÀ PÀqÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ CmÉÆà £ÀA.KA.32-5553 £ÉÃzÀÝgÀ DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄÄAzÉ §®UÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ AzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà 19-ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G;ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á:PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÁvÁ UÀÄr ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÁUÀÄ gÁªÀÄÄ CmÉÆÃzÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É JqÀPÉÌ wgÀÄV¹ CmÉÆÃjPÁë vÀVÎUÉ ºÁQ ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èAzÀÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä »ªÀÄär JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¨sÁªÀŧAzÀÄ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, JqÀUÉå ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÉazÀ  UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀAvÉ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. DgÉÆævÀ£ÀÄ CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝzÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2013 PÀ®A:279,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÉ. 
             ದಿನಾಂಕ 21-11--2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಆರೋಪಿ  ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ರಂಗಯ್ಯ, 22ವರ್ಷ,ಸಾ:ಕರಿಗುಡ್ಡ ಈತನು ದೇವದುರ್ಗದಿಂದ ಸಾಥ್ ಮೈಲಗೆ  ಹಾಲು ತರಲೆಂದು ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.36/ಎ.6831 ನೇದ್ದನ್ನು ದೇವದುರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಸರಕಲ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗು ಹಾಲಿನ ಮಾಲಿಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಬಾಂಡ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಏಸ್  ಗಾಡಿಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನು ಗಾಡಿಯ ಬಲ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಬಾಜು, ಕಿವಿಯ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೇಲೆ, ಎದೆಗೆ, ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸಂಬಂದಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಮಾಲಿಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÄâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  165/2013 ಕಲಂ: 279, 337, 304() ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

     ¢:20-11-2013gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ. £ÀUÀgÀzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛ  ²æà ¸Á¬ÄPÀȵÀÚ gÉʸï«Ä¯ï ªÀÄÄAzÉ UÀzÁé¯ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ 60ªÀµÀð ¤Ã°§tßzÀ TVS  XL HEAVY DUTY No.KA.36 J 7928 £Àqɹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæü ªÀÄÄgÀUÀ£ï r vÀAzÉ zÉÆgÀAiÀÄå¸Áé«Ä 47ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀgï ¸Á;qÉÆÃgï £ÀA.3/ ªÀiÁjAiÀĪÀÄä£À PÉÆìįï(mÉA¥À¯ï) ¹ÖçÃmï DPÁðqÀ f: ªÉîÆgÀÄ. vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  Ashok Leland LORY NO. TN.73 E 7569 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀħAzÀÄ gÀ¸ÉÛ §®§¢AiÀÄ ²æøÁ¬Ä PÀȵÀÚ gÉÊ¸ï «Ä¯ï PÀqÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ vÀ£Àß §®PÉÌ MªÉÄäÃ¯É wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°¬ÄAzÀ n«J¸ïUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÖ ¤°è¹zÀÄÝ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀ¯É »AzÉ §®PÉÌ, ºÀuɪÉÄÃ¯É §® UÀqÉ, ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ, §®ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝzÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2013 PÀ®A:279,338 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÉ. 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ J¸ï. ¸ÀĨÁµï ZÀAzÀæ ¨sÉÆÃ¸ï  EªÀgÀ ಹೊಲ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತರ ಹೊಲಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಳ್ಳವು ಹೊಲ ಸ.ನಂ 1, 3, 4, 5, 7, 8, ರ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ  J¸ï. ¸ÀĨsÁµï ZÀAzÀæ ¨sÉÆøï vÀAzÉ ªÉAPÀlÀ¥ÀàAiÀÄå, 57 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÁºÀgÀ¥ÀÆgï PÁåA¥ï  gÀªÀgÀ ಹೊಲ ಸ.ನಂ 5 ರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯದೇ  ಸ.ನಂ 7 ರಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಹಳ್ಳವು ಬಾಜು ಹೊಲದ ಜಗಮೋಹನ್ ರಾವ್  ತಂದೆ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ ಇವರ ಹೊಲ ಸ.ನಂ 7 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಜಗಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಡಿ. ಮುರುಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಳ್ಳವನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಪುನಃ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲ ಸ.ನಂ 7 ರಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಯುವಂತೆ ಹರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು  ದಿನಾಂಕ 22/11/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0900 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು 1] dUÀªÉÆúÀ£ï gÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt, PÀªÀiÁä, ¸Á: ªÀÄÄgÁºÀgÀ¥ÀÆgï PÁåA¥ï 2] r. ªÀÄÄgÀĽ PÀȵÀÚ vÀAzÉ dUÀªÉÆúÀ£ï gÁªï PÀªÀiÁä, ¸Á: ªÀÄÄgÁºÀgÀ¥ÀÆgï PÁåA¥ï 
3] r. ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ dUÀªÉÆúÀ£ï gÁªï PÀªÀiÁä, ¸Á: ªÀÄÄgÁºÀgÀ¥ÀÆgï PÁåA¥ï  EªÀgÀÄUÀ½UÉ
ಏನು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಹಳ್ಳವನ್ನು, ಹೊಲವನ್ನು  ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತಿರುವಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೊಲದಾಗನೇ ನೀರು ತಿರುವೀವಿ ಏನು ಸೆಂಟಾ ಹರ್ಕೋಳ್ತೀದಿ ಹರಕೋ ಅಂತಾ ಅವಾಶಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕುಡಗೋಲಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂಧ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಳ್ಳದ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 243/2013 ಕಲಂ 504, 324, 323, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

EvÀgÉJ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಆರೋಪಿ ¨Á§Ä¯Á¯ï ¸Á|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀA¸ÀgÁeï vÀAzÉ ¢|| ¥ÀÆ£ÀAZÀAzï ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: eÉÊ£ï, G: PÉç¯ï D¥ÀgÉÃlgï, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA., 11-4-97/115 ¨ÉæøÀÛªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಇದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಅಂದಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:-21.11.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಭಂಗಿಕುಂಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಜರ ಲಾಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದುನಿಲ್ಲಿಸಿ `` ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೇನು ಶೆಂಟಾ ಆಯಿತು '' ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳೀಂದ ಬೈದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ``ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ'' ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀÀzÀgÀ §eÁgï  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 221/2013 ಕಲಂ  341, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
   ¢£ÁAPÀ: 30-11-2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA 1 )¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ªÀÄzÀÄªÉ RaðUÁV E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA.01 FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 06 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁV ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ°è 1]UÀAqÀ2)UÀAUÀ¥Àà 3)ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä 4)gÁªÀÄtÚ J®ègÀÆ ¸Á:D£Àéj UÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ 2,00000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¢£Á®Æ ¦Ãr¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/2013 PÀ®A.504, 506, 323, 498(J), ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

    ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮುನ್ಸೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾಠೋಡ, ಜಾತಿ:ಲಮಾಣಿ,ವಯ-55ವರ್ಷ, ;ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಮರಗಮದಿನ್ನಿತಾಂಡಾ ,ತಾ:ದೇವದುರ್ಗ EªÀgÀ ಮಗಳಾದ ಅನಸೂಯಾ ಈಕೆಯನ್ನು .ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ನೇದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ  ಅಳಿಯನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆಯ 4 ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ,ಮತ್ತು 25,000=00 ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ,ಮಗಳು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ವರೋಪಚಾ ರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತgÁ1] ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ,[2] ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ, [3] ರಾಮಣ್ಣ , [4] ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ, [5] ದೇವಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಲಮಾಣಿ ಸಾ:ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡತಾಂಡಾ ವಾಸಿಗಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ  ಮಗಳು ಅನುಸೂಯಾಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಾಳದೆ ತನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕ ಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ತಾರೀಖು .20-11-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 06-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ರಾಮಸಿಂಗ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದಿದ್ದರಿಂದ  ಆಕೆಯ ಎರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪೂಜಾ 2ವರ್ಷ, ಅಂಜಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ರಾಯಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನುಸುಯಾ ಇಕೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಕೆಯ ಗಂಡ,ಅತ್ತೆ,ಮಾವ, ನಾದಿನಿಯರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಮೆಲ್ಕಂಡ 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   195/2013 ಕಲಂ: 498 [], 323, , ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ    ಮತ್ತು   ಕಲಂ:3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

CªÀ±Àå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          ¢:20-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀªÀ®èzÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÉƸÀ J¦JªÀiï¹ AiÀiÁqïð£À°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄzÁ¸ï dUÀfêÀ£ÀzÁ¸ï ¸ÀUÀlÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀA.JL¹ 5657 ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 12000 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-20, ¹1991 gÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV qÀA¥ï ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁåAPÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-01/J©-6417 gÀ°è 1400 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà D£ÀAzÀ ªÉÆúÀ£ï DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛÃzÁgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.239/13 PÀ®A. 3 & 7 E.C.ACT 1955  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
 ದಿನಾಂಕ.20-11-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 06-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡ , ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಇವರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜಗಳವಾಡಿ ಈ ದಿವಸ ತನ್ನ 2 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ [1] PÀÄ. ¥ÀÆeÁ 2 ªÀµÀð  2] PÀÄ. CAd°  4 wAUÀ¼ÀÄ ] ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪ ಪವಾರ 25 ವರ್ಷ  ಜಾತಿ :ಲಮಾಣಿ  ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ವಾಚಪ್ಪನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ತಾ:ಮಾನವಿ gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2013 ಕಲಂ:   302.309 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          ªÀÄÈvÀ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ DPÀ®Ä £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ(ªÀÄzÀå¥Á£À) ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ºÁUÀÆ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ ©lÄÖ©qÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄÈvÀ PÀgÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ EµÀÖPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 19-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2013 gÀAzÀÄ  137 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.