Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Mar 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ:04.03.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ¦üAiÀÄð¢ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ವ:23 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮರಾಠ ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಾ:ಮನೆನಂ:10-12-111/82ಸುಕಾಣಿಕಾಲೋನಿಗಾಂಧಿಚೌಕ್ರಾಯಚೂರು    ಸಾ:ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೂರು  FvÀ£ÀÄ ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ನಿಂತ್ತು ಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ  ಅಂಬಾಜಿರಾವ್ ತಂದೆ ತುಳಿಜಾರಾಮ್ ವ:28 ವರ್ಷ ಸಾ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆ. 36 ಇಬಿ-9272 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2014 PÀ®A: 279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.    

CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ 05/03/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-15 ಗಂಟೆಗೆ ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. gÀªÀgÀÄ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮುದ್ರಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, 1) gÉÃR¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:E®PÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á:ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿವಾರದಲ್ಲಿಯ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಲೀಜ್ ಪಡೆದ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಗೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಅತೀ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಕಲ್ಲು ದಿಮ್ಮಿಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತರ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಬೇಕು ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 46/14 PÀ®A. 447 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.4(1)4(1ಎ) &ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ.192(ಎ)  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                      ದಿನಾಂಕ 05/03/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-45 ಗಂಟೆಗೆ ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. gÀªÀgÀÄ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮುದ್ರಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, 1) PÉ.«.£ÁUÀ®Qëöäà UÀAqÀ C±ÀéxÀ£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ¸Á:ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿವಾರದಲ್ಲಿಯ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಲೀಜ್ ಪಡೆದ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಗೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಕಲ್ಲು ದಿಮ್ಮಿಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತರ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಬೇಕು ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 47/14 PÀ®A. 447 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.4(1)4(1ಎ) &ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ.192(ಎ)  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               
      ದಿನಾಂಕ 05/03/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ²æà ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮುದ್ರಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, 1)C±ÉÆÃPÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ  ¸Á:Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮಾಕಾಪೂರ ಸೀಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ  ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಲೀಜ್ ಪಡೆದ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಗೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಕಲ್ಲು ದಿಮ್ಮಿಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತರ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಬೇಕು ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 48/14 PÀ®A. 447 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.4(1)4(1ಎ) &ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ.192(ಎ)  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.