Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jan 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁäªÀw @ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÀAd½î vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ/ªÀ: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ zÁgÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16-17 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 1 ªÀµÀð UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ZÀ£ÁßV EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 1) CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á ªÀ: 32, °AUÁAiÀÄvï  2) £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀiÁvÉÃUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á ªÀ: 65, °AUÁAiÀÄvï  3) CPÀ̪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á, ªÀ: 52, °AUÁAiÀÄvï   4) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á, ªÀ: 29, °AUÁAiÀÄvï   5) CA©PÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥ÁÀ ªÀ: 26, °AUÁAiÀÄvï J®ègÀÆ   ¸Á: UÀAd½î vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À £Á¢¤ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ E£ÀÄß 1 ®PÀë gÀÆ ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ «£Á:PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-9-1-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ AiÀiÁPÉà vÀA¢¯Áè ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ, vÉÆqÉUÉ, mÉÆAPÀPÉÌ, JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ eÉÆÃgÁV gÀPÀÛ PÀAzÀÄ UÀlÄÖªÀ ºÁUÉà ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §®, JqÀ Që ºÀwÛgÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽzÀ£ÀÄ. C®èzÉà PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀUÀqÉ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ZÀÆjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2014 PÀ®A 143, 147, 498(J), 448, 504, 323, 326, 506  gÉ/« 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ದಿನಾಂಕ 10-01-2014 ರಂದು 04-30 .ಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ @ ಮುದುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಬಣ್ಣ , ವಯ:40, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್, : ಹೋಟೆಲ್, ಸಾ: ಮಹಿಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು ಇವರು ಆಹಾರ ಪಡಿತರದಾರರಿಂದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸಗ್ರಹಿಸಿ ಅಮೀನ್ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ್ ಉಮರ್ ,ವಯ:23, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ,:ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ನಂ.ಕೆಎ-36/5423 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ , ಸಾ: ಹಳೆಬಜಾರ್ ಸಿಂಧನುರು FvÀ£À ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ನಂ.ಕೆಎ-36/5423 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕೆ.ಜಿ ಯಿಂದ 30 ಕೆ.ಜಿ ಯ 20 ಚೀಲ ಪಡಿತರರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಮೋಹನ್ ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು ಸಿಂಧನೂರು  gÀªÀgÀÄ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.25/2014 , ಕಲಂ. 3 & 7  E.C.ACT 1955   ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಬೊಮ್ಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಬಸ್ಸಪ್ಪ ಪಾದಲ್‌ ಜಾ-ಕುರುಬರು ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡವುಳ್ಳ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ದೇವೇದ್ರಂಪ್ಪನು ಈಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದೇ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ :10.01.14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಮ್ಮನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಈರಲಗಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೇ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಜಾಗದ ಸಂಬಂದ ಚರ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮದವರು ಸೇರಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಾಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಆತನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಪುನಃ ಕೊಂಡವಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1] zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸Àì¥Àà ¥ÁzÀ¯ï. 2] §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸Àì¥Àà ¥ÁzÀ¯ï 3] ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ °AUÀ¥Àà GuÉÚÃgï 4] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ UÉÆÃPÀð¯ï 5] °AUÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄj§¸Àì¥Àà ¥ÁzÀ¯ï 6] DAd£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ°AUÀ¥Àà GuÉÚÃgï 7] vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà GuÉÚÃgï 8] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà GuÉÚÃgï              9] ªÀÄj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ GuÉÚÃgï 10] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄr¸À¯ï 11] ¸ÀtÚ ªÀuÉÃPÉj vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ GuÉÚÃgï 12] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ 13] UÀÄgÀzÀvï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀÄqÉÃzï ºÀ½îºÉÆøÀÆgÀÄ. 14] UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà ¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ. 15] «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ªÀÄj§¸Àì¥Àà ¥ÁzÀ¯ï J¯ÁègÀÆ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-¨ÉƪÀÄä£Á¼ï vÁ-ªÀiÁ£À«.  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು,ಬಡಿಗೆ,ಹಾಗೂ ಕೊಡಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡೆಯವರ ಮೇಲೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕಲ್ಲು,ಬಡಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಶಂಕ್ರಪ್ಪಗೌಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ 1] ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥ÁnÃ¯ï ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ. 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥ÁnÃ¯ï ªÀ-30 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ 3] ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Á.ªÀ-28 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ 4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÃ¥Àà GuÉÚÃgï ªÀ-43 ªÀµÀð      eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ. 5] ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ CA¨tÚ vÀmÉÖÃgÀÄ ªÀ-15 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ J¯ÁègÀÆ  ¸Á-¨ÉƪÀÄä£Á¼ï. EªÀgÀÄUÀ½UÉ  ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಯಂಕನಗೌಡ ತಂದೆ ಬಾಲನಗೌಡ ಇವರ ಕಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2014  PÀÀ®A-143,147,148,504,323,324,326,427,307,302 L¦¹ gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       DgÉÆævÀgÁzÀ 1)°AUÀgÁd  2) £ÁUÀgÁd 3) ªÀÄÄvÀÛtÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀPÁðj ºÀA¥À£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ°è mÁæPÀÖgïUÀ¼ÁzÀ 1) mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36 n-4076 ¸ÀégÁeï 843XM ¤Ã° §tÚzÀÄÝ, mÁæ° ¤Ã° §tÚzÀÄÝ £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è.   2) ¸ÀégÁeï 843XM  mÁæPÀÖgï £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è. EAf£ï £ÀA DFRJP11407  PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ,  EzÀgÀ mÁæ° £ÀA PÉ.J-36 n-269 PÉA¥ÀÄ  §tÚzÀÄÝ. 3) ªÀÄ»ÃAzÁæ 575 DI  mÁæPÀÖgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è. EAf£ï £ÀA SR NO NKBC02396 EzÀÄÝ, EzÀgÀ mÁæ° PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è  4) ªÀÄ»ÃAzÁæ 575 DI  mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36 n.©-9654 PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, EzÀgÀ mÁæ° £ÀA PÉ.J-36 n.©-9890 PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ  5) ¸ÀégÁeï 744 EF mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36 n.J-3420 ¤Ã° ºÁUÀÆ ©½ §tÚzÀÄÝ EzÀgÀ mÁæ° ¤Ã° §tÚzÀÄÝ £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è  C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦ügÁå¢ ²æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ºÁUÀÆ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄÆ¢vÀ LzÀÄ mÁæPÀgïUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀªÀÄZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014 PÀ®A RULE 44 OF KARANATAKA MINOR MINERAL CONCESSION RULE's ,1994 & 379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À  ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 10/01/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-15  ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡಿಹಾಳ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ CqÀ«¸Áé«Ä vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ºÉÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀAiÀÄ:75 G¥ÁàgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ºÁ:ªÀ: UÀÄrºÁ¼ÀFvÀ£ÀÄ  ಮಟಕ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು  vÀ£Àß°èAiÉÄà ElÄÖPÉƼÀÄîªÀzÁV w½¹zÀÄÝ,ಆತನಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 760/- ರೂ. ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು  ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರಿಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
               ದಿನಾಂಕ 10/01/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.0  ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಚಾಪೂರು  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ 1)E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï ªÀAiÀÄ:26 ªÀÄĹèA ªÉƨÉÊ¯ï ±Á¥ï ¸Á: ¤®PÀAoÉñÀégÀ ¸Á«Ä¯ï »AzÉ ±Á¢ªÀĺÁ¯ï KjAiÀiÁ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  2) CªÀÄgÉñÀ PÁZÁ¥ÀÆgÀEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಮಟಕ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ  ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು  ಆತನಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ  1360/- ರೂ. ಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್  ಫೋನ್  ಅಂ.ಕಿ. ರೂ.600/-ಮತ್ತು  ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶ ಕಾಚಾಪೂರ ಓಡಿ ಹೊಗಿದ್ದು , ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿvÀgÀ ಮೇಲೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                ¢£ÁAPÀ 10-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £À¯ÁègÉrØ EªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬುವ ಇಸ್ಪೀಟ್‌ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್‌ ನಂ. ಕೆ.ಎ-36 ಜಿ-115 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬುಳ್ಳಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಈತನ ಜೋಪಡಿ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದ ಬರಕಾವನ್ನು ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗೆ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÉÆùUÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, eÁ-G¥ÁàgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-§Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ್‌ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 8,740/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್‌ ಎಲೆಗಳು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದ ಬರಕಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆದೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ  CrAiÀÄ°è ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ;-10/09/2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ 1).ರವೀಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಿರೆಡ್ಡಿ  50 ವರ್ಷ,ಟಾಟಾ ಇಟ್ಯಾಚಿ 110 ಮಾಲಿಕರು ಸಾ:-ಚಿತ್ರವಡು ಗ್ರಾಮ ಪೆದ್ದವಾಡಗುರು ಮಂಡಲ ಆನಂತಪುರ(ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ)ಈತನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಟಾಟಾ ಇಟ್ಯಾಚಿ 110 ಇದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 2).ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ  30 ವರ್ಷ,ಟಾಟಾ ಇಟ್ಯಾಚಿ 110 ಡ್ರೈವರ ಸಾ:-ಬೂದುಪಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನಂದಿಹಾಳ.ಈತನು ಸದರಿ ಇಟ್ಯಾಚಿಯನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ  ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಕವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ತಂದೆ ಅಲ್ಲೂರಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 44 ವರ್ಷ,ಉ:-ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ ಸಾ:-ಮುದ್ದಾಪೂರು(ದಾವಣಗೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಹಾ.ವ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ ನಂ.17 ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿದರ್ಶೀನಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವದರೊಳಗಾಗಿ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚೈನ್ ಗಾಲಿಯು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲು  ಕೆಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ತುಂಡಾಗಿ  ನುಜ್ಜು ಗುಜ್ಜಾಗಿ  ಹೋಗಿರುತ್ತದೆಎ.ನಂತರ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ತುಂಡಾಗಿ  ನುಜ್ಜು ಗುಜ್ಜಾಗಿ  ಮೋಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು  ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2014.ಕಲಂ,279,337,338 ಐಪಿಸಿ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

            ¢£ÁAPÀ:10-01-2014 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ gÀ¸ÉÛ ºÀnÖ ¸À«ÄÃ¥À §Ä¢Ý¤ßAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  ¦ügÁå¢ ²æà ¨ÁµÀÄ vÀAzÉ £À¸ÀÄæ¢Ýãï , 48ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-36/7849 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉÆUÀj ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ( ºÉ¸Àj «¼Á¸À UÉÆwÛ®è) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA PÉJ-36 J¥sï-812 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÉÆUÀj ¯ÁjUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄÄPÀÄÛA¥Á±Á ªÀi˯Á FvÀ¤UÉ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ, JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2014 PÀ®A. 279,337, L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          
             ¢£ÁAPÀ: 10-01-2014 gÀAzÀÄ 4-00¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð PÀªÀÄä MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨sÉÊgÉñÀégÀ PÁåA¥À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¨sÉÊgÉñÀégÀ PÁåA¦£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ f ¨Á¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ¸Á: E§âgÀÆ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà f: §¼Áîj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀÄqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ gÉfµÀÖgÀ ªÀiÁr¹PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÀÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2014 PÀ®A. 324,355,323,504,506,gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ 10-01-2014 gÀAzÀÄ 8-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀÄzï ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄAqÀ¯ï ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀıÀÆzÀæ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Dgï ºÉZï PÁåA¥À £ÀA 2  vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ Dgï ºÉZï PÁåA¥À £ÀA 2 gÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ©zÀ£ï gÁAiÀiï FvÀ£À UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ©qÀÄwÛzÁÝUÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¸ÀtÚ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°èzÀÝ CwðAUï ªÉÊgï £À°è PÀgÉAmï ¥Á¸ÁV DPÀ¹äPÀªÁV  ªÉÊgï JqÀUÉÊUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ±Ámï ºÀÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ದಿನಾಂಕ:  03-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಣಧಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ, 46 ವರ್ಷ, ಜಾ: ನಾಯಕ, ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ: ಗಾಣಧಾಳ FvÀ£À ಮಗನಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, 19 ವರ್ಷ,ಜಾ; ನಾಯಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ: ಗಾಣಧಾಳ ಗ್ರಾಮ ಈತನು ಬುದ್ದಿ ಭ್ರಮಣೆಯಿಂದ ಮನಯಿಂದ ಹೋದವನು ಇದುವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.01.2014 gÀAzÀÄ  55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.