Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ : 04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è .²æêÀÄw.©Ã©eÁ¤ UÀAqÀ ¸À¨ïd°Ã ¥ÀÄPÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ FPÉAiÀÄ .ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DPÉUÉ PÁ²A¨ÁµÁ vÀAzÉ ºÀ¸ÀÀ£À¸Á FvÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÉÝ CzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èUÉ §AzÀ ºÀ¸À£À¸Á§ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÉÆ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃgÀĪÁUÀ gÁdªÀiÁ UÀAqÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ EªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÆzÀ®Ä J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ©ZÀÑ®Ä §AzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ¸Á§ ªÀÄÄ¹Û vÀAzÉ U˸¸Á§ EªÀgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß MzÀÄÝ ºÉÆÃr¹j JAzÀÄ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÉÆ ¸ÉÃj DPÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, EªÀ¼À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2011 PÀ®A.323.341.504.506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

®Qëöäà UÀAqÀ gÀ« ªÀeÁæzÀgï , ªÀAiÀÄ: 22ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: ±Á«ÄAiÀiÁZÀAzï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ PÀA¦è , vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmï , ºÁ.ªÀ: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ« vÀAzÉ ©üêÉÄò ¨sÀdAwæ £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:10-02-2008 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , 50,000/- gÀÆ . ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É 02 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À 1,00,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ ¢:27-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ JªÀiï.f PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¯ÁgÀzÉà E¯Éèà E¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉà ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ®QëöäAiÀÄÄ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/11 PÀ®A.498(J),504,506,323,448 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀgÁd 28 ªÀµÀð ¸Á;dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ ºÁ.ªÀ.DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ.£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¸Á;PÀ®äAV FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 50000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉà ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ UÀAqÀ£ÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ¢£À gÁfà ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉý ¸Àj¥Àr¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CPÉUÉ ªÀÄvÉÛ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä ºÉýzÀÝgÉà ¤Ã£ÀÄ E®èAiÉÄà EgÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ®QëöäÃAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°èzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2011.PÀ®A. 498(J),448,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢:01-12-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 02-12-11 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA. UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, C¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¦gÀÄ qÀÄåmÉ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: £ÀªÀ°ºÁ¼À vÁ: aPÉÆÌr f: ¨É¼ÀUÁ« FvÀ£À 30 PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 43 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉUÁ¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUɪÁr ¸ÀAvÉAiÀÄ°è 7 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß zÉÆAr¨Á vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ C¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 9.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 402/2011 PÀ®A.379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.