Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Dec 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À«. FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ JzÀÄÝ §AzÁUÀ 1) ªÀAzÉè¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå  2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå PÁlªÀÄ½î  EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß »gÉÆúÉÆAqÁ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀAzÉèÃ¥Àà  FvÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ PÀÆV J®èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÆ ºÁUÉAiÉÄà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ  F§UÉÎ ªÀAzÉè¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV PÉýzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2012 PÀ®A: 363,504,323, ¸À»w34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è÷ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀiÁ£À«UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä J®ègÀÆ PÀÆr ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ®A: 376 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¢£ÁA: 21.12.2012 gÀAzÀÄ «£ÀAw¹, vÀ¤SÉ AiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               «ÃgÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 37 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà »gÉúɸÀgÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ PÁåA FvÀ£ÀÄ MAzÉà PÀÄ®zÀªÀgÁVzÀÄÝ, «ÃgÀÄ¥ÀtߣÀ C½AiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà¤UÉ vÀÀ£Àß C½AiÀÄ£À wÃjPÉÆAqÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉà ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ §gÀ°¯Áè CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ  KPÁKQ ¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CzÀ£É¯Áè ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ ¯Éà CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2012 PÀ®A: 504,323,324 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 10-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï anUÉÃgï NtÂAiÀÄ°è ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñï , ªÀAiÀÄ:25ªÀ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ËÖªï ºÀZÀÄѪÁUÀ ºÉaÑUÉ ¥ÀA¥ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ËÖªï §¸ïÖ DV ªÉÄÊUÉ , JzÉUÉ , PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÉAQºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:21-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀºÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.13/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 21/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät¹AUï vÀAzÉ FgÀ¯Á®¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄB 50 ªÀµÀð MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB CAvÀgÀUÀAV  FvÀ£À  ºÉAqÀw PÀªÀiÁ®¨Á¬Ä 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ zÉêÀgÁd¹AUï 22 ªÀµÀð ¸ÁB E§âgÀÆ CAvÀgÀUÀAV EªÀgÀÄ CAwgÀUÀAVAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è, ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀQPÉÆqÀ®Ä ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 140/12 PÀ®A ªÀÄ»¼É ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀå PÁt ¥ÀæPÀgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  22.12.2012 gÀAzÀÄ  66 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.