Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦ügÁ墠 ZÁAzÀ¥Á±À vÀAzÉ gÁd¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-27 ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA- PÉ.J-36/J¥sï-970 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÀĹ̠ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ  PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Á±ÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀ PÉAUÉj ºÉÆ®zÀ  ºÀwÛgÀ  £À¸ÀÄQ£À ªÉÃ¼É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉ §gÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©ÃgÀtÚ gÀhļÀQ ªÀAiÀiÁ-28 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á||PÀqÀUÀAa vÁ||D¼ÀAzÀ f¯Áè||UÀÄ®§UÁð mÁgÀ¸ï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.-25/©-9530 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ AiÀĪÀÅzÉà ¯ÉÊlUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉà CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨Ár §¹ì£À ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï §A¥Àgï PÀmÁÖV §¹ì£À §®UÀqÉ UÀr vÉgÉagÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 342/13 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ºÁUÀÄ 187 L JªÀiï « DPïÖöå CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ದಿನಾಂಕ 07-12-13 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 17.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೂರು ಗಾಲಿಯ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ. 36 .ಬಿ 0139 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿನ ಸವಾರರಿಬ್ಬgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ|| ¹AzsÀÀ£ÀÆgÀÄ2] ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 23 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ|| ¹AzsÀÀ£ÀÆgÀÄ ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತಿವೃಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದೆಅಪಘಾತದ ನಂತರ Cಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ|| ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನನಂಬರ 145/13 ಕಲಂ 279.337.338 .ಪಿ.ಸಿ ಸಹಿತ 134 ().(ಬಿ) ಮತ್ತು 187 .ಎಮ್.ವಿ ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 07-12-2013 gÀAzÀÄ 3-15 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁæºÀät ¸Àä±Á£À ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj »ÃgÉ ºÀ¼ÀîzÀ°è 1) mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-36 J-5255 2) mÁæöåPÀÖgï EAd£ï £ÀA gÀhÄqï.AiÀÄÄ.©.¹ 00880.                                                             3) mÁæöåPÀÖgï EAd£ï £ÀA Dgï.J¥sï.N.J¸ï-04000 4) eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæ EAf£ï £ÀA-1721325J2011 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV mÁæöåPÀÖgï UÀ¼À°è eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤gÀPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ZÁ®PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, 03 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 01 eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÉÌ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.253/2013 , PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:-07/12/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀj§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ 8-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1910/-gÀÆ¥Á¬Ä, ºÁUÀÄ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ±ÉÃRgÀ¥Àà, 28ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀtÚ§vÀÛgÀzÉÆrØ ( PÉÆvÀÛzÉÆrØ )FPÉAiÀÄÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ,§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà , E§âgÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¸ÀtÚ§vÀÛgÀzÉÆrØ.   EªÀgÉÆA¢UÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ: 06-12-2013 AzÀÄ gÁvÀæj 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®Æè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è §AzÀÄ ¯Éà ºÀ®Ìmï ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ºÉÆ®zÀ°è zÁj ¨ÉÃPÁ ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É, ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÁ®Ä ElÖgÉ M¨ÉÆâçâgÀ£ÀÄß PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  314/2013 PÀ®A.324,354,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£Á                      ದಿನಾಂಕ : 07-12-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 16:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ದಳಪತಿ ವ:30 ಜಾ:ನಾಯಕ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಜರದಬಂಡಿ ಈತನು ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ gರಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ದಳಪತಿ ವ:19 ಜಾ:ನಾಯಕ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಜರದಬಂಡಿ ಈತನು iದಿನಾಂಕ : 30-11-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 02:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರದಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಕೇರಾಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯಲು ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 171/2013 ಕಲಂ:  ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.12.2013 gÀAzÀÄ  25  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.