Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
¯ÉêÁzÉë ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:

             ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಜಾತಿ:ಕಮ್ಮಾ ವಯ-68ವರ್ಷ  ಉ:ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್.EªÀgÀ  ಮಗನಾದ ಕೆ.ನವೀನಕುಮಾರ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸದರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಗನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚೆಕ್ಕುಗಳು 6[ಆರು] ಪಡೆದು ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ತಾವು ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4 ರಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಾಪಾಸು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ 4 [ನಾಲ್ಲು] ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಉಳಿದ 2 [ಎರಡು] ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ರುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184 /15, PÀ®A: 38,39 KARNATAKA MONEY LENDERS ACT 1961 & U/S 3 & 4 KARNATAKA PROHIBITION OF CHARGING EXORBITANT INTEREST ACT 2004CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.09.2015 gÀAzÀÄ  55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.