Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

D¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 02/01/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå 2 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆîzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀÄr¸À°UÉ §AzÁUÀ UÀÄr¸À°£À°èèzÀÝÁ DvÀ£À CvÉÛ CªÀĪÀÄä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀìªÀÄä gÉÆnÖ ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¹äÃPÀªÁV UÁ½ ©mÁÖ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ CwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ §mÉÖ,CrUÉ,¸ÀeÉÓ,UÉÆâ,CQÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ §Ä¢ÝAiÀiÁVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £ÉÆrzÁUÀ F «µÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ,UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 05.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ D¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÀvÀ ¸ÀA: 01/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

  ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ( §¸ÀìªÀÄä) UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼ÀzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ £ÁUÀªÀÄä, ªÀiÁªÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ «£Á:PÁgÀt E®è ¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥À ºÉÆj¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, vÁ£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ w½¸ÀzÉà JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV zÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2013 PÀ®A: 498(J), 494,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢B05-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄgÁl UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-31ªÀµÀð GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBªÀÄgÁl. FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀ ºÉÆUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß PÉýzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄ PÉüÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §A¢AiÉÄãÀ¯É CAvÁ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÀzÀÄ zÀÄBSÁ¥Àv ÀUÉƽ¹zÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 6/2013 PÀ®AB 323,324,504 ¸À»vÀ 34 L¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ¢:5-10-12 gÀAzÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 407gÀ°è CAzÁdÄ 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:45 G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁgÀ§AqÀvÁAqÀ £ÀªÀ®PÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ £ÀPÀ®Ä zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ºÀĸÉãÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzÀ ªÀ:30 eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zɪÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É FvÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ ¤zÉð²vÀ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 7/2013 PÀ®AB 463,464,465,468,471,473,474,416,418,417,419,420L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

PÉ.ªÉAPÀl¸Áé«Ä vÀAzÉ PÉ.PÀȵÀÚªÀÄÆwð, 42 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ G:CmÉÆêÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-4-155/49 L© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÉÆ.£ÀA.9738610878. vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ dA§AiÀÄå, 72 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹  G: ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-4-155/49 L© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.01.2013 gÀAzÀÄ L.©. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ °è£À vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ gÁwæAiÀiÁgÀgÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ £ÀUÀgÀzÀ°è£À gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï §¸ï ¸ÁÖöåAqï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2013PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 
 

UÀr ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ, PÉÃAzÀæ PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ, PÉÃAzÀæ «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉ, ¸À±À¸ÀÛç ¹ÃªÀiÁ zÀ¼À, EAqÉÆÃ-n¨ÉÃnAiÀÄ£ï UÀr ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁìA gÉÊ¥sÀ¯ïªÉÄ£ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÁV ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÆÃUÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 12.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ°zÉ. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PɼÀV£ÀAwªÉ.

1)    ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 5,200-20,200 eÉÆvÉUÉ UÉæÃqï¥Éà gÀÆ. 2,000/-

2)    zÉÊ»PÀ zÁqÀåvÉ, zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉë ¥Á¸ÁzÀªÀjUÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

3)    °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÁzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

4)    SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ 600 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ.

5)    ¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀ°è EgÀĪÀAvÉ «zÁåºÀðvÉ, ªÉÄnæPÀƯÉõÀ£ï CxÀªÁ 10£Éà vÀgÀUÀw ¥Á¸ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

6)    ¢£ÁAPÀ: 01.01.2013PÉÌ ªÀAiÀĸÀÄì 18-23 (C¨sÀåyð ¢£ÁAPÀ: 02.01.1990QÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ªÀÄvÀÄÛ 01.01.1995gÀ £ÀAvÀgÀ d¤¹gÀ¨ÁgÀzÀÄ)

7)    Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À : ¥ÉÃ¥Àgï£À°è Cfð ¸À°è¸ÀĪÀªÀgÀÄ gÀÆ. 50/- ¦üÃ¸ï ¸ÁÖA¥ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä http://ssconline.nic.in or http://ssconline2.gov.in ªÉ¨ï¸ÉÊlÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

8)    Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ CºÀðvÉ EªÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß SÁvÀj ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. M§â C¨sÀåyð MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

9)    ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À «ªÀgÀ: zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë, JvÀÛgÀ ¥ÀÄgÀĵÀ: 170 ¸É.«Ä., ªÀÄ»¼É:157 ¸É.«Ä.,

JzÉ C¼ÀvÉ ¥ÀÄgÀĵÀ: G©â¸ÀzÉà 80 ¸É.«Ä., G©â¹ PÀ¤µÀ× 5 ¸É.«Ä.

10)    ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ 24 ¤«ÄµÀzÀ°è 5 Q.«Ä., ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 8.3 ¤«ÄµÀzÀ°è 1.6 Q.«Ä. NlzÀ ¸ÀàzsÉð £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

11)    ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ, UÀÄ®§UÁð, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

12)    CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÀqÉAiÀÄ ¢£À : D¥sï¯ÉÊ£ï ¥ÉÃ¥Àgï Cfð¸À°è¸À®Ä ºÁUÀÆ D£ï¯ÉÊ£ï Cfð¸À°è¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 11.01.2013.

13)    ¥ÉÃ¥Àgï CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ «¼Á¸À: ªÀ®AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (PÉ.PÉ.Dgï) ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÀ DAiÉÆÃUÀ, 1£Éà ªÀĺÀr, E-«AUï, PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀzÀ£À, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

14)    ¥ÉÃ¥Àgï CfðUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃj gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÀºÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

. ¸À»/- . J¸ï.©.©¸À£À½î,¨sÁ.¥ÉÆ.¸ÉÃ., . f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ                            

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ


 


 


 

:: DºÁé£À ¥ÀwæPÉ ::


 

DPÉÆÖçgï 2012 jAzÀ r¸ÉA§gï 2012 wAUÀ¼À°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ ,ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÀgÀjUÉ »A¢gÀÄV¸ÀĪÀ PÀªÁAiÀÄvï£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀwæPÁ UÉÆÃ¶× ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀwæPÁ UÉÆö×UÉ CUÀ«Ä¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


¸À»/-

J¸ï.©.©¸À£À½î ¨sÁ.¥ÉÆ.¸ÉÃ.,

f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

UÉ.

¥ÀwæPÁ ªÀiÁzÀåªÀÄ/ zÀȱÀå ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ J¯Áè ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄUÀ½UÉ


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2012 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31.300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹