Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Oct 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ-03/10/2016 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß  2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉÃdªÀÄä UÀAqÀ: ¢. ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 58ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-¦°UÀÄAqÀ.  FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MtV ºÁQgÀĪÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß  vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ,  MAzÀÄ ¹ÃgÉ UÁ½UÉ eÁj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, D ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß  vÀgÀ®Ä ªÀĺÀr¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ: ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ  ¥Àæ¨sÁªÀw FPÉAiÀÄÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É F PÀqÉ KPÉ §A¢¢Ý¯ÉÃ, CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ,  G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  §AzÀÄ  F ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉzÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ¯Éà JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ, DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÀÄÝ C®èzÉ, ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¥Áæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ.±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà.°AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ.ªÀĺÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ. J®ègÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á-¦°UÀÄAqÀ. F ¸À® ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É §zÀÄQPÉÆAqÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¹PÀÌgÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.  UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2016 PÀ®A. 143, 147, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹, ªÀÄvÀÄÛ     PÀ®A 3 (1) & (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 . CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

           ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 17ªÀµÀð, eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÁ°UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÀÄ¢ÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 3/10/16 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 4/10/16 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà (UÀrUÉ¥Àà)vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 35ªÀµÀð 2)GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀUÀÎgÀ 30ªÀµÀð 3)²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀUÀÎgÀ 28ªÀµÀð 4)¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj (mÁmÁ ©¯Áð) 50ªÀµÀð, 5)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀUÀÎgÀ 40ªÀµÀð 6)©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀtÚ PÀnPÁgÀ 40ªÀµÀð, 7)²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀnÖPÀgÀ,45ªÀµÀð, ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ ZÀnÖºÀ½î 28ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À £ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¨ÉÆÃUÀuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¸ÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ©zÀÄÝ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚA¢ jUÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr zÉÊ»PÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄr ªÀiÁr ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zsÀéA¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.135/16 PÀ®A 143, 147,323, 324,354,427, 504, 506 L¦¹ & 3(1) (10) (11)J¸ï¹/ J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ : 06-10-2016 ರಂದು 6-20 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸುಕಾಲ್ ಪೇಟೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಈರಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಹಂಚಿನಾಳ್, ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರು, : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾ: ಸುಕಾಲ್ ಪೇಟೆ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಆರ್.ಭೂಸರೆಡ್ಡಿ  ಪಿ.ಎಸ್. (ಕಾಸು) ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ.   EªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 1060/-, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 173/2016, ಕಲಂ.78(III) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ದಿನಾಂಕ: 06-10-2016 ರಂದು  ಆರೋಪಿ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà £ÀªÀ°, ªÀ-62, eÁ:PÀ¨ÉâÃgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á:dA§Ä£ÁxÀ£ÀºÀ½î vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ Fತನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ  ಜಂಬುನಾಥನಹಳ್ಳಿಯ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಅಧೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವೋಲಿಸಿ 1-00 ರೂ ಗೆ, 80-00 ರೂಗಳಂತೆ  ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ  ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಂಧನೂರವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಪರವಾನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಭಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡಿಎಸ್ ಪಿ & ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ gÀªÀರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿಸಿ-679, ಪಿಸಿ-662 ರವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿಸಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.930  ಮತ್ತು 1 ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಲು ಹಾಗೂ   ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.189/2016 ಕಲಂ.78 (III) KP ACT  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.    
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁ𢠠¥ÀÆeÁ @ gÀQëvÀ UÀAqÀ C²é£ï C¥Áæ¯ï  21 ªÀµÀð G: SÁ¹ PÉ®¸À ¸Á:  ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-153 ±ÁAw PÁ¯ÉÆä vÁgÁ£ÁxÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ D²é£ÀPÀĪÀiÁgÀ eÉÆvÉ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ 2/6/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀjUÀÆ ¸ÀºÀ 5 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ E®è¢zÀÝ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉzÀj¹zÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 17/8/16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ (¸ÀA.250/16) ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/16 PÀ®A 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃoÁ vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd 25 ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÉÆÃoÁ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/8/16 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd£À ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀrPÉ¥Àà vÁvÀ£À eÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 4/9/16 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¹ÃªÀiÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆgÀÄ §®zÀAqÉ ¸À¨ï PÉãÁ¯ïzÀ°è ¹QÌzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 14//9/16 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï £ÀA.13/16 PÀ®A173(¹) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ ¢£ÁAPÀ 6/10/16 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ oÁuÉUɺÁdgÁV §¸ÀªÀgÁd£À ºÉAqÀw DgÉÆæ £ÀA.1 ²ªÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀ «µÀAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ w½zÀ »£Éß¯É AiÀÄ°è 1)²ªÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd    2)zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 3)¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ zÁåªÀ¥Àà  4)DzÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 5)ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ªÀiÁ¼ÀªÀÄä J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 28/8/16 jAzÀ  3/9/16 gÀ 1900 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è §¸ÀªÀgÁd £À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ gÀÄAqÀªÀ£ÀÄß J°èAiÉÆà ªÀÄÄaÑlÄÖ ¸ÁQë £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄAqÀªÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ §®zÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ    ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/16 PÀ®A 302, 201 ¸À»vÀ 149 L¦¹UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                                  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :07.10.2016 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.