Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jul 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ¨sÀzÀæ¥Àà, 26ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß. FvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ: zÀAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EnÖzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ e˵À¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRºÉÆAzÀzÉ ¨É½UÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 5/7/2013 gÀAzÀÄ 17-00UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀ. eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, 55ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀlUÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ºÁUÀÆ vÀ£ÀVzÀÝ PÁ®Ä¨ÉÃ£É & ºÉÆnÖ£ÉÆêÀÅ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä PÀ«vÁ¼ÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:5/7/2013gÀAzÀÄ 18-15UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:11/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 05-07-2013 gÀAzÀÄ 6-00 J.JA.QÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAd®¢¤ß FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 58ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆüÀzÀgÁ² (r) ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.26gÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄÄ lªÉïï¢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 28/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 28-06-2013 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ G¥Àà¼É¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ G¥Àà¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀDgÉÆævÀgÁzÀ1)ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàvÀAzÉG¥Àà¼É¥Àà2)AiÀÄAPÉÆçvÀAzÉG¥Àà¼É¥Àà,3) VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà,
4) £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ G¥Àà¼É¥Àà J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: VtªÁgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2013 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L. §¸À¥Àà ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1) «Ä¹Ìãï vÀAzÉ C°ªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁB 43 ªÀµÀð eÁB ªÀÄĹèÃA GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA 3-12-79 £ÉÆèÉïï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAzÀÆæ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) ±ÉÃSï ¸À°ÃA ¥ÁµÁ vÀAzÉ ±ÉÃSï £À©¸Á¨ï ªÀAiÀiÁB 55 ªÀµÀð eÁB ªÀÄĹèÃA GB mÉîgï PÉ®¸À ¸ÁB UÀAUÁ¤ªÁ¸À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3) £ÀÆgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ¯Á¼ï CºÀäzï ªÀAiÀiÁB 49 ªÀµÀð eÁ ªÀÄĹèÃA GB SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸ÁB ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 760/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß 03 ªÉÆèÉʯï UÀ¼À£ÀÄß 01¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2013 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ:05-07-2013 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ¼É§eÁgïzÀ°è ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà£À ¥Á£ï qÀ©â ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸ÀdÓ£ï , ªÀAiÀÄ:52ªÀ, eÁ: UÁtÂUÉÃgï, G:ºÀtÂÚ §Ar QgÁ¬Ä PÉÆqÀĪÀzÀÄ , ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.700/-, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÀÄAl C«ÄÃ£ï ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.157/2013 PÀ®A.78(3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀægÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 04-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 3) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 4) ®ZÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 5) wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ; ªÀiÁ£À¥Àà, 6) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À¥Àà, 7) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À¥Àà, 8) UÉÆÃAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À¥Àà, J®ÆègÀÄ eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½. EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ¸ÉÆÃPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÀÆ PÀÆqÁ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è qÉÆÃtÂAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ E®èªÁzÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ²æà ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: ªÀiÁ£À¥Àà, 52ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½, gÀªÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2013 PÀ®A. 143,147,148,504,324,354,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.07.2013 gÀAzÀÄ ªÁådå EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀmÁèlPÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À PÀmÁèlPÀÆgÀÄ, ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À PÀmÁèlPÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®UÀ¼À ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ £ÁqÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §AzÁUÀ ©. gÀ« ¥ÀæPÁgÀ vÀAzÉ ¨ÉÆüÀ§Ar eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÉrØ ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¥Àà £À£Àß «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖ¢Ýj ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ¨sÁUÀ DV®è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁåPÉ ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁr¢ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÃUÉ §gÀÄwÛà £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ eÁw ¤zÀÝ£É ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2013 PÀ®A:
341,323,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n PÁAiÉÄÝ
CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ ©. gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ©. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÃqÀgÀÄ, G: PÀèPÀð, ¸Á|| C¹ÌºÁ¼ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ J¸ï.J¸ï.n. mÁQøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 PÉ 3038 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÁ«ÄðPÀ ¨sÀ«µÀå ¤¢ü PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 6.15 UÀAmÉUÉ §ªÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÀåPÀ¯ï C°è EgÀ°®è. vÁ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è .30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÀdAwæ, ¸Á: GqÀªÀÄPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, f: PÉÆ¥Àà¼À.FvÀ£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï¤AzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß n.«J¸ï. ªÉÆ¥Éqï £ÀA: PÉ.J-34/«-7738 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-32/¹-5959 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2013 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.07.2013 gÀAzÀÄ 218 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.