Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Aug 2013

Reported Crimes

16-08-2013 gÀAzÀÄ 16-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁÝgÀÆqÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀ:30 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:¹zÁÝgÀÆqÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ  ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 659/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3)MAzÀÄ JPïìKeï ªÉÆèÉʯï C.Q 500/-4)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè . F ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ E¸Áä¬Ä¯ïSÁ¢æ @ UÉÆÃj vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á§ UÀ®UÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)  £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ  zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ: 16-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd, 30ªÀµÀð, ºÀjd£À,( ªÀiÁ¢UÀ, ) G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ, ªÉÆ.£ÀA. 9972063231 FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÁªÀÄÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ. PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ªÀÄ®ètÚ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄgÀħgÀÄ, 2) ªÀÄj°AUÀ, vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Àà UÉÆqÁå¼ï,3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà PÀAPÀgï, 4) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 5) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ: CAiÀÄå¥Àà PÀ®ä¤, J®ègÀÆ eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ,  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¢£ÁAPÀ: 15-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£À zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆPÁÌUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ zÀ£À ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É zÀ£Á J°è ªÉÄʬÄvÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʧ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2013 PÀ®A, 341, 323, 504, 506, 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(X)(X1) J¹ì J¹Ö (¦.J.) DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ªÀÄÈvÀ  gÀ¸ÀƯï¸Á¨ï vÀAzÉ C°¸Á¨ï,40ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA,PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á:PÀ®ÆègÀÄ. FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw SÁeÁ©Ã UÀAqÀ gÀ¸ÀÆ®¸Á¨ï,38ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA,G:PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á:PÀ®ÆègÀÄ ºÁ:ªÀ:UÀ§ÆâgÀÄ.gÀªÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É E®èªÁzÀgÉ £Á£À£Àß ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄzÀ°è §AzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ. E°èUÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢:11/08/13 gÀAzÀÄ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV EzÀݼÀÄ. ¢:15/08/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:16/08/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±Éqï£À ¥ÉʦUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:17.08.2013 gÀAzÀÄ 51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   8,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.