Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 May 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ:-27/05/2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 19-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಪತ್ತಾರ 35 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಾ: ಇಲಕಲ್ ಹಾ:ವ: ಬಳಗಾನೂರು EªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಗಾನೂರು ಸೀಮಾ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ-445/*/1 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ-24/05/17 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಗಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋದಾಗ 1] ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಂಪಣ್ಣ 75 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ 2] ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ 40 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ 3} ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ 35 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಬಳಗಾನೂರು  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ವಡ್ಡನ್ನು ಕೆಡಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ತಾವೆ ಕೆಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಎನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಿವಂತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಗಣಕಿಕೃತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-106/17 ಕಲಂ-447,506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

            ದಿನಾಂಕ 27.05.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¢ªÁ¤ ªÀAiÀĸÀÄì: 43 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ  FvÀ¤ಗೆ 1) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Ààà PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ2) «gÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: UËqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನ್ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಇದೆ, ನಿನ್ನದೇನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನು ಸೂಳೇ ನಿನ್ನದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಂಡನದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ  ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದಾಡಿ, ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ               ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:153/2017 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.      

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :28.05.2017 gÀAzÀÄ 113 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.