Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Jul 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ14/07/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ-6-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ  ದಿನಾಂಕ- 15/07/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0530 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕೆರ್ಮಿಗಳು ಹೊಲ ಸೆರ್ವೆ ನಂ 21 ರಲ್ಲಿನ  ಎರಡು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ  ಎರಡು ಹೊಗಳಲ್ಲಿದ್ದ   ಬೋರವೆಲಗಳ ಕೆಸ್ ಪೈಪು  ಮುರಿದು ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರಗಳನ್ನು ಬೋರವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ  ಬೋರವೆಲ್ ಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ  ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬೋರುಗಳ ನಡುವೆ 70 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2016 PÀ®A: 447,427  L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:-14/07/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ  ¸ÁUÁlzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ,  J¸ï.PÉ PÁA¨Éî ªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ UÉÆ«AzÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ:- 15/07/2016 gÀAzÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀÆ«£ÉqÀV  ©æqïÓ PÀqÉUÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ1 ) ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J/ 32 J-0526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è.2) ¯Áj £ÀA. PÉ.J 02 ©-907 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è.F JgÀqÀÄ  ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà J¸ï.PÉ. PÁA¨Éî ªÀ®AiÀÄ  CgÀtå C¢PÁjUÀ¼ÀÄ. zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ  ¨É½UÉÎ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ JgÀqÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀA¢gÀĪÀÅzÁV RavÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀܼÀ¢AzÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA; 155/2016  PÀ®A: 4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ: 14.07.206 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 01.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2.00 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿ gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 27 ªÀµÀð, eÁ: UÉÆ®ègÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ, ªÉÆÃ.£ÀA 953813353 FvÀ£À ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.45,,000/- ಹಾಗೂ 2 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ .ಕಿ.ರೂ 50,000 ಮತ್ತು 30 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ  .ಕಿ.ರೂ 9,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1,04,000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2016 PÀ®A: 454,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉqÀ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಫೀರ್ಯಾ¢ ªÀĺÀäzï ªÀÄfÃzÀÄ¢Ýãï vÀA ªÀĺÀäzÀ ºÀ©üçĢÝÃ£ï  ªÀ, 35  eÁw, ªÀÄĹèA G. J ¦ 28 n J 6334 ¯Áj £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ¸Á : ºË¸ï £ÀA 6-38 eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ PÉÆqÀAUÀ¯ï  vÁ: PÉÆqÀAUÀ¯ï f¯Áè: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ gÁdå: vÉ®AUÁt FvÀನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಪಿ 28 ಟಿ 6334 ನೇದ್ದನ್ನು ತಾಂಡೂರುದಿಂದ ಗದಗಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಲಿನರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10-00ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾವರಗೇರಾ-ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಯು ಮುಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಲಾರಿ ನಂ ಪಿ 01 ವೈ 1744 ನೇದ್ದರ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನಾದ ªÀĺÀäzï ¸À°A vÀA ªÀĺÀäzï SÁ¹ÃA ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºË¸ï £ÀA 6-99 eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ PÉÆqÀAUÀ¯ï  vÁ: PÉÆqÀAUÀ¯ï f¯Áè: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ gÁdå: vÉ®AUÁt FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ ತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಾರಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಜಕಂ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಲಾರಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಜಕಂ ಗೊಂಡು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಗೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಘಟನೆಗೆ ಚಾಲಕನ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನವೇ ಕಾರಣವಿದ್ದು ನನ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಚಾಲಕನಾದ ªÀĺÀäzï ¸À°A vÀA ªÀĺÀäzï SÁ¹ÃA  ಈತನ ಮೆಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ನೀಡಿದ  ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 102/2016 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

                ದಿನಾಂಕ-13/07/16 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಹುಲಗುಂಚಿ FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಈ.ಬಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯು ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ;-13/07/2016 ರಂದು 17-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಗಲಪರ್ವಿ -ಆಯನೂರು  ರಸ್ತೆಯ ಗೋನ್ವಾರ ಕ್ರಾಸ್  ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋ.ಸೈ ಸವಾರ£ÁzÀ ಜಿ. ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಮೋ.ಸೈ ನಂ-ಕೆ.ಎ-36      ಈ.ಕೆ-0530 ರ ಸವಾರ ಸಾ:ಗೋನ್ವಾರ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ-ಕೆ.ಎ-36 ಈ.ಕೆ-0530 ನೇದ್ದನ್ನು ಆಯನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋನ್ವಾರ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಲಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಬಲಬುಜಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮೋ,ಸೈ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 86/2016.ಕಲಂ,279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                
                ಫಿರ್ಯಾಧಿ ²æà ±ÀA±ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ C°¸Á§ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ZÁ®PÀ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, ºÀnÖUÁªÀÄ, vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ FvÀ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋಪಿ 01 ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ZÁ®PÀ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, ºÀnÖUÁæªÀÄಈತನು ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಾದ ಚಾಂದಬೀ ಈಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ಯ ತಿಂಥಿಣಿಬ್ರಿಜ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ದಿನಾಂಕ: 15.07.2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ- ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.-36/ಇಜಿ-1609 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 02 ¯Áj £ÀA PÉ.J-32/©-6949 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ನೇದ್ದವನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.-32/ಬಿ6949 ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕದೇ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಭಾರೀರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಫಾತೀಮಾ ಈಕೆಯ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಭಾರರಕ್ತಗಾಯ, ಕು.ಆಯಾನ್ ಈಕೆಯ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು 108 ಆಂಬ್ಯಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುಧ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಇದ್ದ  ಮೇರೆಗೆ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2016 PÀ®A : 279, 338, 283, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :16.07.2016 gÀAzÀÄ 34  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.